KERIO TECHNOLOGIES, INC.

LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE

Jedná se o právní a závaznou smlouvu mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a společností Kerio Technologies Inc., jejími přidruženými společnostmi, dceřinými společnostmi nebo poskytovateli licencí (dále jen "Kerio"), která upravuje používání softwaru (jak je definován níže) včetně, ale bez omezení, veškeré související dokumentace (jak je definována níže). Před použitím jakýchkoli produktů společnosti Kerio, včetně veškerého softwaru, přidružených médií a dokumentace (tištěné, elektronické nebo uvedené na různých webových stránkách společnosti Kerio a souhrnně nazývané "Dokumentace"), které jsou vám s těmito produkty poskytovány (jednotlivě i souhrnně "Software"), si prosím pečlivě přečtěte tuto Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (dále jen "Smlouva"). Pojem "Software" v současné době zahrnuje: naši e-mailovou službu ("Kerio Connect"); produkt brány firewall ("Kerio Control"); a službu přenosu hlasu přes internetový protokol ("Kerio Operator"); a tyto produkty a doprovodné služby jako "Služby".

Pokud jste zakoupili Software od společnosti Kerio nebo autorizovaného prodejce, bude vaše nabídka (jak je definována níže) zahrnovat titul(y) Softwaru a zakoupené Služby. "Cenová nabídka" znamená písemný nebo elektronický objednávkový dokument, formulář nebo fakturu vystavenou nebo přijatou společností Kerio nebo jejím oprávněným zástupcem, která uvádí cenu za Software.

Bez ohledu na jakýkoli potvrzený souhlas s touto Smlouvou učiněný během instalace nebo registrace konkrétního Softwaru, získáním licence k používání a/nebo používáním Softwaru vy (včetně vašich zástupců, reprezentantů a/nebo koncových uživatelů) a jakýkoli subjekt, který zastupujete (souhrnně "vy", "váš" nebo související pojmy), každý z nich souhlasí s tím, že bude vázán podmínkami této Smlouvy a že bude plně odpovědný za používání Softwaru všemi svými oprávněnými uživateli. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy nebo pokud nejste subjektem určeným k používání softwaru oprávněni uzavřít tuto smlouvu jeho jménem, nepoužívejte software, a pokud jste si již dříve licenci na software zakoupili, neprodleně požádejte o vrácení peněz.

PODMÍNKY A PRAVIDLA

1. UDĚLENÍ LICENCE

Za předpokladu, že dodržíte všechny podmínky této smlouvy a uhradíte všechny příslušné licenční poplatky spojené s licencí, která vám byla touto smlouvou udělena (dále jen "poplatky"), vám společnost Kerio tímto uděluje omezenou, nepřenosnou, nepřevoditelnou, nesublicencovatelnou, nevýhradní licenci k používání softwaru v počtu licenčních jednotek, na který byla uzavřena smlouva, a v souladu s veškerou dokumentací (dále jen "licence") pro: (i) dobu třiceti (30) dnů od data stažení ("Zkušební doba") v případě bezplatných zkušebních verzí ke stažení nabízených na webových stránkách společnosti Kerio ("Zkušební licence"); (ii) dobu, po kterou máte předplaceno používání Softwaru v souladu s příslušnou Citací; (iii) dobu prodlouženou společností Kerio v každém případě v případě bezplatných verzí ke stažení nabízených na webových stránkách společnosti Kerio ("Bezplatné licence"); nebo (iv) po dobu třiceti (30) dnů (nebo po dobu, kterou může společnost Kerio podle svého uvážení čas od času písemně prodloužit) od data instalace výhradně pro interní, nekomerční účely hodnocení a testování v případě partnerů společnosti Kerio (definovaných jako distributoři a prodejci účastnící se partnerského programu společnosti Kerio), kterým byly poskytnuty verze "Not For Resale" ("NFR") Softwaru. Software smí být používán pouze na hardwarových a softwarových komponentách, včetně klientských počítačů, serverů a internetových zařízení v rámci interní počítačové sítě ve vaší lokalitě. Pro upřesnění, v případě zkušebních licencí platí, že pokud nezaplatíte příslušné poplatky před ukončením příslušného zkušebního období, vaše zkušební licence okamžitě po ukončení zkušebního období vyprší a vy již nebudete mít žádné právo ani licenci, výslovnou ani implicitní, k dalšímu používání Softwaru jakýmkoli způsobem po jeho skončení. Kromě toho jsou všechny licenční poplatky nevratné. Software proto během zkušební doby pečlivě zhodnoťte a vyzkoušejte.

2. LICENČNÍ JEDNOTKY

Jednotka, podle které se software hodnotí nebo licencuje, se liší podle typu produktu:

  • Kerio Connect je licencován (a) na server; (b) na uživatele; nebo (c) na instanci.
  • Kerio Control je licencován jako Software (a) na Server nebo (b) na Uživatele.
  • Kerio Operator je licencován jako Software (a) na Server nebo (b) na Uživatele.
  • Kerio Cloud je licencován jako Software na poštovní schránku.

Kromě výše uvedených licencí je možné zakoupit hardwarová zařízení pro Kerio Control a Kerio Operator. Hardwarová zařízení se řídí smlouvou o prodeji hardwaru, která se nachází na adrese https://www.gfi.com/cs/legal/kerio-hardware-terms-and-conditions-of-sale (a jakákoli nástupnická nebo související místa určená společností Kerio), ve znění, které může být čas od času aktualizováno.

Definice:

(i) "Instancí" se rozumí jedna instalace softwaru spuštěná v operačním systému. Pokud byl Software načten do paměti vícekrát, pak počet licencí Softwaru požadovaných za těchto okolností bude přímo odpovídat počtu načtení Softwaru;

(ii) "Poštovní schránkou" se rozumí místo určení, do kterého jsou doručovány e-mailové zprávy určené příjemci;

(iii) "Serverem" se rozumí virtuální nebo fyzické místo, kde je Software nainstalován; a

(iv) "Uživatel" znamená osobu oprávněnou k přístupu k Softwaru a jeho používání.

3. LICENČNÍ OMEZENÍ

Budete mít omezené právo a licenci na používání softwaru výhradně pro své interní obchodní účely k provádění funkcí popsaných v dokumentaci. S výjimkou případů výslovně a jasně povolených touto smlouvou nebo jinou smlouvou mezi vámi a společností Kerio výslovně souhlasíte s tím, že nebudete přímo ani nepřímo:

(i) upravovat, přizpůsobovat nebo vytvářet odvozená díla Softwaru nebo jakékoli jeho části (s výjimkou úpravy knihovny GNU Lesser Public License);

(ii) provádět zpětné inženýrství (s výjimkou ladění takové úpravy, jak je popsáno v bodě (i) výše), rozebírat, dekompilovat Software (nebo jakýkoli jeho prvek) nebo se jinak pokoušet zjistit zdrojový kód nebo strukturu, posloupnost a uspořádání Softwaru nebo jakéhokoli jeho prvku nebo to umožnit jiným osobám. Rozebírání, dekompilace a zpětné inženýrství zahrnují mimo jiné: (a) převod Softwaru ze strojově čitelné formy do formy čitelné člověkem; (b) rozebrání nebo dekompilaci Softwaru pomocí jakýchkoli prostředků nebo metod k převodu strojově závislého nebo strojově nezávislého objektového kódu do původního lidsky čitelného zdrojového kódu nebo jeho aproximace; (c) zkoumání strojově čitelného objektového kódu, který řídí fungování Softwaru, a vytváření původního zdrojového kódu nebo jeho aproximace, například studiem chování Softwaru v reakci na různé vstupy; nebo (d) provádění jakékoli jiné činnosti související se Softwarem, která by mohla být považována za zpětné inženýrství, rozebírání nebo dekompilaci. V rozsahu, v jakém může být taková činnost povolena na základě písemné dohody, budou její výsledky považovány za důvěrné informace podléhající požadavkům této smlouvy. Důvěrné informace společnosti Kerio můžete používat výhradně v souvislosti se Softwarem a v souladu s podmínkami této Smlouvy;

(iii) používat Software v rozporu s jakýmikoliv omezeními použití nebo licenčními omezeními uvedenými v jiných částech Dokumentace (včetně, bez omezení, používání funkce sítě pro hosty Kerio Control osobami zaměstnanými ve vaší organizaci nebo osobami, které pro ni poskytují konzultace, za účelem přístupu k interním síťovým zdrojům);

(iv) používat Software v rozporu s jakýmkoli platným zákonem ve vaší jurisdikci nebo v jiných jurisdikcích, kde působíte (jako jsou mimo jiné zákony omezující doručování nevyžádané nebo neautorizované pošty, spamu nebo jiných forem nevyžádaných zpráv);

(v) kopírovat, pronajímat, půjčovat, půjčovat, dále prodávat, převádět, poskytovat sublicence nebo jinak distribuovat či prodávat Software (s výjimkou případů, kdy společnost Kerio výslovně písemně souhlasí s jiným způsobem); nebo (vi) odstraňovat, měnit nebo zakrývat jakékoli identifikační údaje o Softwaru, ochranné známce, autorských právech, důvěrnosti, vlastnických právech nebo jiná upozornění či legendy obsažené v Softwaru (nebo v jeho kopii či části); nebo

(vi) violate any of the terms of the terms of service or acceptable use policies applicable to the Software, which terms and policies may be found at https://www.gfi.com/cs/legal or https://www.gfi.com/cs/legal/kerio-cloud-terms-service, (and any successor or related locations designated by Kerio) and which may be updated at any time by Kerio.

Additionally, any consultant, contractor, or agent hired to perform services for you may operate the Software on your behalf under these terms and conditions, provided that: (a) you remain responsible for ensuring that any such third party agrees to abide by and fully comply with the terms of this Agreement on the same basis as applicable to you; (b) such use is only in connection with your internal business purpose; (c) such use does not represent or constitute an increase in the scope of the License provided hereunder; and (d) you remain fully liable for any and all acts or omissions by such third parties related to this Agreement.

4. REGISTRACE LICENCE

Software musíte zaregistrovat vy, nikoli distributor nebo prodejce společnosti Kerio (ze správní konzoly v softwaru nebo online na adrese www.kerio.com) nebo jeho regionální ekvivalent. Musíte uvést následující údaje: název vaší společnosti/podniku, adresu, jméno kontaktní osoby ("POC"), e-mail POC a telefonní číslo POC.

5. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Software (včetně Služeb) je chráněn zákony o duševním vlastnictví ve Spojených státech a dalších zemích, které jej chrání. Vlastnictví, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k Softwaru (včetně Služeb) a jeho kopiím nebo prvkům zůstávají společnosti Kerio a těm dodavatelům technologií třetích stran, kteří poskytli doplňky třetích stran (jak je definováno níže) nebo jiné technologie k Softwaru (včetně Služeb) (mezi tyto "dodavatele technologií třetích stran" v současnosti patří mimo jiné společnosti Bitdefender, Sophos, zVelo, Microsoft a Digium). S výjimkou omezených práv, která jsou vám výslovně udělena v rámci zde popsané Licence, zůstávají veškerá práva k Softwaru (včetně Služeb) společnosti Kerio a jejím Dodavatelům technologií třetích stran. Dále se zavazujete, že nebudete proti společnosti Kerio nebo jejím Dodavatelům technologií třetích stran podávat žaloby pro porušení patentů ani se jich účastnit. Společnost Kerio si vyhrazuje veškerá práva k Softwaru a jeho prvkům, která vám nebyla výslovně udělena v této Smlouvě.

Ochranné známky, obchodní názvy, značky služeb a loga společnosti Kerio, ať už registrované, nebo neregistrované (dále jen "značky"), jsou jediným a výhradním vlastnictvím příslušné strany, která je vlastní a která k nim má veškerá práva, vlastnické právo a podíl. Společnost Kerio může: (i) použít vaše jméno a/nebo logo v rámci produktové literatury, tiskových zpráv, sociálních médií a dalších marketingových materiálů; (ii) citovat vaše prohlášení v jedné nebo více tiskových zprávách; a/nebo (iii) použít vaše jméno a/nebo logo jiným způsobem, který může být dohodnut mezi stranami. Kromě toho může společnost Kerio zařadit vaše jméno a/nebo logo do seznamu svých zákazníků pro obecné propagační účely. Společnost Kerio se zavazuje dodržovat pokyny pro používání vašich ochranných známek, které jí byly písemně sděleny, a společnost Kerio bude používat vaše ochranné známky způsobem, který je v souladu s průmyslovou praxí. Žádná ze stran neuděluje druhé straně žádné vlastnické právo, podíl nebo jiné právo k jakýmkoli známkám, s výjimkou případů uvedených v tomto oddíle.

6. DŮVĚRNÉ INFORMACE

V této smlouvě se "důvěrnými informacemi" rozumí veškeré informace, které jste společnosti Kerio sdělili nebo které vám společnost Kerio sdělila v souvislosti s touto smlouvou a vaším předplatným na používání softwaru, které jsou v hmotné podobě a jsou označeny jako "důvěrné" (nebo podobnou legendou) nebo které by rozumná osoba vzhledem k povaze informací a okolnostem jejich zveřejnění mohla považovat za důvěrné. Veškeré důvěrné informace v hmotné podobě budou označeny jako "důvěrné" nebo podobně, nebo pokud jsou nehmotné (např. ústně sdělené), budou označeny jako důvěrné v okamžiku sdělení a jako takové budou písemně potvrzeny do třiceti (30) dnů od prvního sdělení. Bez ohledu na výše uvedené se za důvěrné informace společnosti Kerio s takovým označením nebo písemným potvrzením či bez něj považují: (i) Software a další související materiály poskytnuté společností Kerio; (ii) ústní a vizuální informace týkající se Softwaru; a (iii) tato Smlouva. Pro upřesnění, pojem "Důvěrné informace" nezahrnuje žádné osobní údaje. V rozsahu, v jakém společnosti Kerio sdělíte své Důvěrné informace, bude společnost Kerio používat vaše Důvěrné informace pouze k výkonu svých práv a plnění příslušných povinností podle této Smlouvy a bude tyto Důvěrné informace sdělovat pouze těm svým zaměstnancům, zástupcům, zmocněncům a subdodavatelům, kteří potřebují znát tyto Důvěrné informace pro tyto účely a kteří jsou povinni zachovávat důvěrnost těchto Důvěrných informací a nezneužívat je. Ustanovení tohoto oddílu nahrazují jakoukoli dohodu o mlčenlivosti (pokud existuje) mezi vámi a společností Kerio uzavřenou před touto smlouvou, která by se týkala důvěrnosti vašich Důvěrných informací, a taková dohoda nebude mít ve vztahu k vašim Důvěrným informacím žádnou další platnost ani účinek.

Bez ohledu na výše uvedené Důvěrné informace nezahrnují informace, které (a) byly přijímající straně známy již v době jejich zveřejnění sdělující stranou; (b) byly nebo jsou přijímající stranou získány třetí stranou, o které přijímající strana nevěděla, že je ve vztahu k těmto informacím vázána povinností mlčenlivosti; (c) jsou nebo se stanou obecně dostupné veřejnosti jinak než porušením těchto Podmínek; nebo (d) byly nebo jsou nezávisle vyvinuty přijímající stranou bez použití Důvěrných informací sdělující strany.

Žádné ustanovení této smlouvy nebude vykládáno tak, že by převádělo jakýkoli nárok nebo vlastnické právo k Softwaru nebo jiným Důvěrným informacím společnosti Kerio nebo k jakémukoli patentu, autorskému právu, ochranné známce nebo obchodnímu tajemství, které jsou v nich obsaženy, nebo že by vám udělovalo jakékoli jiné právo, nárok nebo vlastnické právo k Důvěrným informacím společnosti Kerio. Žádné ustanovení této smlouvy nebude vykládáno tak, že by převádělo jakýkoli titul nebo vlastnické právo k vašim Důvěrným informacím nebo k jakémukoli patentu, autorskému právu, ochranné známce nebo obchodnímu tajemství, které jsou v nich obsaženy, nebo že by společnosti Kerio udělovalo jakékoli jiné právo, titul nebo vlastnické právo k vašim Důvěrným informacím. Žádná ze stran nesmí Důvěrné informace zcela ani zčásti prodat, pronajmout, licencovat, postoupit, převést ani zpřístupnit žádné třetí straně a nesmí Důvěrné informace kopírovat, reprodukovat ani distribuovat s výjimkou případů výslovně povolených v této smlouvě. Každá strana přijme veškerá přiměřená opatření, avšak ne menší než ta, která používá k ochraně svých vlastních Důvěrných informací, aby zabránila krádeži, vyzrazení a neoprávněnému kopírování, reprodukci nebo šíření Důvěrných informací.

Každá strana se zavazuje, že vždy vynaloží veškeré přiměřené úsilí, avšak v žádném případě ne menší než úsilí, které každá strana vynakládá na ochranu svých vlastních důvěrných informací obdobné hodnoty, aby ochránila důvěrné informace patřící druhé straně. Každá strana souhlasí s tím, že omezí přístup k Důvěrným informacím druhé strany pouze na ty zaměstnance nebo subdodavatele, kteří: (i) vyžadují přístup v rámci svých povinností a odpovědností a (ii) písemně souhlasili s tím, že budou vázáni ustanoveními, která nejsou méně omezující než ustanovení uvedená v tomto oddíle.

Každá strana bere na vědomí, že jakékoli neoprávněné zveřejnění nebo použití Důvěrných informací by druhé straně způsobilo bezprostřední nenapravitelnou újmu a že tato strana bude mít nárok, kromě jakýchkoli jiných dostupných právních nebo soudních prostředků, na dočasné, předběžné a trvalé soudní příkazy v případě, že druhá strana nesplní své povinnosti podle tohoto oddílu 6.

Na písemnou žádost strany, která důvěrné informace zveřejnila, přijímající strana vrátí nebo zničí (a toto zničení písemně potvrdí) veškeré důvěrné informace strany, která je zveřejnila, včetně všech jejich kopií a materiálů obsahujících tyto důvěrné informace, ať už ve fyzické nebo elektronické podobě. Každá strana si může ponechat kopii Důvěrných informací druhé strany výhradně pro archivní účely. V rozsahu, v jakém není možné Důvěrné informace vrátit nebo zničit, a s ohledem na všechny kopie uchovávané pro archivační účely bude přijímající strana nadále uchovávat Důvěrné informace v souladu s touto smlouvou. Povinnosti týkající se důvěrnosti stanovené v této dohodě zůstávají v platnosti i po ukončení této dohody a zůstávají v plné platnosti, dokud tyto Důvěrné informace bez jednání nebo opomenutí přijímající strany nepřestanou být Důvěrnými informacemi ve smyslu této dohody.

7. OSOBNÍ ÚDAJE

V této dohodě se "osobními údaji" rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity.

S výhradou výslovných oprávnění uvedených v této smlouvě a v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Kerio ("Zásady ochrany osobních údajů", jejich aktuální aktualizovanou verzi naleznete zde:

https://www.gfi.com/cs/legal

a jakákoli nástupnická nebo související místa určená společností Kerio), která jsou do této Smlouvy začleněna odkazem, a pokud není výslovně povoleno jinak podle této Smlouvy a těchto Zásad ochrany osobních údajů, bude společnost Kerio udržovat komerčně přiměřená administrativní, fyzická a technická ochranná opatření na ochranu bezpečnosti, důvěrnosti a integrity vašich osobních údajů. Tato ochranná opatření zahrnují šifrování vašich Osobních údajů při přenosu (pomocí SSL nebo podobných technologií). Naše dodržování ustanovení tohoto oddílu bude považováno za dodržování povinností společnosti Kerio chránit vaše Osobní údaje.

Souhlasíte s tím, že společnost Kerio a poskytovatelé služeb, které využívá pro pomoc při poskytování Softwaru, budou mít právo na přístup k vašim Osobním údajům a právo používat, upravovat, reprodukovat, distribuovat, zobrazovat a zveřejňovat vaše Osobní údaje výhradně v rozsahu nezbytném pro poskytování Softwaru, mimo jiné včetně reakce na vaše požadavky na podporu. Poskytovatelé služeb třetích stran, které společnost Kerio využívá, budou mít přístup k vašim Osobním údajům pouze v rozsahu přiměřeně nezbytném pro poskytování Softwaru a budou podléhat povinnosti mlčenlivosti.

Společnost Kerio může také přistupovat k informacím o vás, vašem účtu, zástupcích nebo koncových uživatelích, včetně vašich Osobních údajů, nebo je zveřejnit, aby (a) vyhověla zákonu nebo reagovala na zákonné požadavky nebo právní postupy; (b) chránila práva nebo majetek společnosti Kerio nebo jejích zákazníků či partnerů, včetně prosazování této Smlouvy nebo jiných zásad souvisejících se Softwarem; nebo (c) jednala v dobré víře, že takové zveřejnění je nezbytné k ochraně osobní bezpečnosti nebo k zamezení porušení platných zákonů nebo předpisů. Společnost Kerio shromažďuje určité informace o vás, vašich zástupcích a koncových uživatelích, jakož i o vašich a jejich příslušných zařízeních, počítačích a používání Softwaru. Tyto informace používáme, zveřejňujeme a chráníme tak, jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů.

V rozsahu, v jakém společnost Kerio vaším jménem zpracovává jakékoli osobní údaje v souvislosti s používáním Softwaru vámi, vašimi zástupci a/nebo koncovými uživateli, se společnost Kerio a vy tímto dohodnete, že vy budete považováni za správce údajů a společnost Kerio za zpracovatele těchto osobních údajů, jak jsou tyto pojmy chápány podle směrnice 95/46/ES (dále jen "směrnice") o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (a všech platných vnitrostátních právních předpisů, které tuto směrnici provádějí). Používáním softwaru souhlasíte jménem svým i svých zástupců a koncových uživatelů (a prohlašujete, že jste oprávněni jménem svých zástupců a koncových uživatelů souhlasit) se zpracováním svých osobních údajů, mimo jiné včetně jakýchkoli osobních údajů, v rámci společnosti Kerio a jejích dceřiných společností a dalšími oprávněnými poskytovateli služeb podle této smlouvy a našich zásad ochrany osobních údajů v rámci Evropského hospodářského prostoru, Spojených států a v dalších zemích a územích.

8. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

Berete na vědomí, že Software obsahuje funkce, které společnosti Kerio nebo jejím zástupcům umožňují vzdáleně monitorovat používání Softwaru v rozporu s Licencí, a tímto udělujete společnosti Kerio, jejím prodejcům a zástupcům právo monitorovat vaše používání za účelem zajištění souladu s Licencí. V rozsahu, v jakém společnost Kerio přezkoumá a/nebo shromáždí jakékoli osobní údaje v souvislosti s prosazováním této Smlouvy, bude společnost Kerio (i) chránit a uchovávat tyto informace v tajnosti; (ii) nepoužije tyto informace z jiných důvodů, než které souvisejí s prosazováním Licence; a (iii) neprodá, nerozšíří ani nepředá tyto informace žádné třetí straně, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné na základě platného soudního příkazu a/nebo v souladu s požadavky zákona.

9. DOPLŇKY TŘETÍCH STRAN A ZDROJOVÝ KÓD

Společnost Kerio nabízí softwarové komponenty třetích stran v Softwaru nebo jako volitelné doplňky k Softwaru za další licenční poplatky (dále jen "Doplňky třetích stran"). Vzhledem k tomu, že tyto Doplňky třetích stran jsou distribuovány společnosti Kerio od různých třetích stran a společnost Kerio je dále distribuuje vám, může se stát, že budete muset dodržovat další ustanovení licencí těchto třetích stran. Stránka Doplňky třetích stran (https://www.gfi.com/cs/legal/kerio-license-agreement/addons a jakákoli nástupnická nebo související místa určená společností Kerio) vás odkazují na ustanovení, která se vztahují na doplňky třetích stran, a budou považovány za přílohu B této smlouvy, která je do této smlouvy začleněna odkazem. V souladu s tím se jakékoli Doplňky třetích stran, na které můžete získat licenci, stanou součástí Softwaru a budou podléhat této Smlouvě a příslušným podmínkám obsaženým v Příloze B. V případě rozporu mezi podmínkami jakékoli licence uvedené v Příloze B a podmínkami uvedenými v této Smlouvě budou rozhodující podmínky jakékoli licence uvedené v Příloze B. Bez ohledu na výše uvedené si společnost Kerio podle svého uvážení vyhrazuje právo kdykoli během platnosti této smlouvy nahradit, upravit, odstranit nebo jinak změnit Doplňky třetích stran.

Společnost Kerio využívá v Softwaru různé zdrojové kódy třetích stran ("Zdrojové kódy"), které jejich vývojáři nabízejí veřejnosti zdarma. Tyto zdrojové kódy jsou chráněny příslušnou verzí Všeobecné veřejné licence GNU ("GPL"), která také upravuje jejich používání. V souladu s tím jste jako nabyvatel Softwaru obsahujícího Zdrojové kódy povinni dodržovat všechna příslušná ustanovení GPL (tato ustanovení jsou uvedena ve zdrojovém archivu Softwaru, ale lze je také získat v souboru s poděkováním prostřednictvím titulní obrazovky webové administrace ovládacího panelu. Kromě toho je společnost Kerio v souvislosti se Softwarem, který obsahuje takové Zdrojové kódy, povinna podle licence GPL poskytnout vám k nim volný přístup. S ohledem na výše uvedené je stránka Zdrojové kódy (http://download.kerio.com/archive/opensource a na jakýchkoli nástupnických nebo souvisejících místech určených společností Kerio) poskytne ke stažení verze zdrojových kódů obsažených v takovém softwaru. Licenční ustanovení GPL, která se na takový Software vztahují, budou považována za Přílohu C této Smlouvy a jsou do této Smlouvy začleněna tímto odkazem. Jako takové jsou všechny zdrojové kódy obsažené v Softwaru a/nebo jsou vámi jinak stažené považovány za součást Softwaru a podléhají této Smlouvě a příslušným podmínkám obsaženým v Příloze C. V případě rozporu mezi podmínkami jakékoli licence uvedené v Příloze C a podmínkami této Smlouvy mají přednost podmínky jakékoli licence uvedené v Příloze C. Bez ohledu na výše uvedené si společnost Kerio podle vlastního uvážení vyhrazuje právo kdykoli během platnosti této smlouvy nahradit, upravit, odstranit nebo jinak změnit zdrojové kódy svých produktů.

10. PODPORA A ÚDRŽBA SOFTWARU

Podporu lze získat s aktivním předplatným prostřednictvím webových stránek společnosti Kerio na adrese https://support.gfi.com (a jakákoli nástupnická nebo související místa určená společností Kerio) nebo váš regionální ekvivalent. Platí aktuální zásady podpory společnosti Kerio.

Údržbu softwaru, která zahrnuje příjem "aktualizací" aktuální verze softwaru, na který máte licenci, lze získat pomocí poskytnuté funkce "kontrola aktualizací" nebo stažením z webových stránek společnosti Kerio. Údržba softwaru je k dispozici po celou dobu platnosti vaší licence na software. Bezplatné aktualizace lze získat stejným způsobem jako zkušební licence, bezplatné licence nebo NFR. Ve snaze o zdokonalení Softwaru a vývoj takových aktualizací obsahuje Software funkce, které umožňují společnosti Kerio na dálku a automaticky identifikovat, sledovat a analyzovat určité aspekty používání a výkonu Softwaru a/nebo systémů, na kterých je nainstalován, jakož i provozovatele a provozního prostředí (včetně problémů a otázek, které v souvislosti s tím vznikají). Tuto funkci aktualizace Softwaru můžete kdykoli vypnout, jinak souhlasíte s tím, že společnost Kerio může použít veškerá shromážděná data a informace výhradně pro své interní účely. Společnost Kerio bude tyto informace chránit a uchovávat v tajnosti, nebude je používat z jiných důvodů, než jsou uvedeny v této smlouvě, a nebude je prodávat, distribuovat ani předávat třetím stranám.

11. UKONČENÍ

Tato dohoda je účinná až do jejího ukončení v souladu s tímto oddílem. Tato Smlouva bude automaticky ukončena bez předchozího upozornění ze strany společnosti Kerio, pokud (i) nedodržíte jakoukoli podmínku (podmínky) nebo ustanovení této Smlouvy, včetně neuhrazení příslušných licenčních poplatků v plné výši do patnácti (15) dnů od data splatnosti; (ii) podáte návrh na konkurz nebo insolvenci, bude proti vám podán nedobrovolný návrh, bude zahájeno řízení o úlevě podle zákonů o konkurzu, podáte návrh na jmenování správce konkurzní podstaty nebo bude rozhodnuto o úpadku koncernu; nebo (iii) na konci příslušného zkušebního období, pokud nebyly uhrazeny příslušné poplatky.

Tuto smlouvu můžete ukončit předchozím písemným oznámením společnosti Kerio, pokud společnost Kerio nesplní jakoukoli podstatnou povinnost, kterou po ní požadujete podle této smlouvy, a toto nesplnění nebude napraveno do třiceti (30) dnů od obdržení vašeho oznámení společnosti Kerio o nápravě takového nesplnění podstatné povinnosti. V takovém oznámení bude podrobně popsáno údajné neplnění ze strany společnosti Kerio a budou podrobně popsány kroky, které podle vašeho názoru musí společnost Kerio podniknout k nápravě tohoto údajného neplnění.

Bez ohledu na ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu zůstane jakékoli ustanovení této Smlouvy, které by podle svého účelu mělo přiměřeně zůstat v platnosti i po ukončení Smlouvy, účinné i po ukončení Smlouvy, pokud je to nutné k ovlivnění takového ustanovení. Po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu skončí platnost licence udělené podle této smlouvy a vy se zavazujete ukončit veškeré používání softwaru a zničit všechny kopie softwaru a souvisejících informací. Ukončení této smlouvy neomezuje žádnou ze stran v uplatnění dalších dostupných opravných prostředků, včetně soudních příkazů, ani vás nezbavuje povinnosti uhradit veškeré poplatky, které vám vznikly nebo které jinak dlužíte podle této smlouvy.

12. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA ZÁRUKY

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A SPOLEČNOST KERIO, JEJÍ ZÁSTUPCI, DISTRIBUTOŘI A PRODEJCI A DODAVATELÉ TECHNOLOGIÍ TŘETÍCH STRAN (PRO ÚČELY TĚCHTO ČLÁNKŮ 12, 13 A 14 SOUHRNNĚ OZNAČOVÁNI JAKO "KERIO") SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE SOFTWARU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, UŽITÍ NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. UZAVŘENÍM TÉTO SMLOUVY VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SOFTWARE POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO A ŽE JSTE SROZUMĚNI S TÍM, ŽE SPOLEČNOST KERIO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ USPOKOJIVÉ KVALITY, VÝKONU, PŘESNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO POŽITKU Z POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU.

SPOLEČNOST KERIO ANI JEJÍ DODAVATELÉ TECHNOLOGIÍ TŘETÍCH STRAN NEZARUČUJÍ, ŽE (I) NEDOJDE K NARUŠENÍ VAŠEHO UŽÍVÁNÍ SOFTWARU; (II) FUNKCE OBSAŽENÉ V SOFTWARU BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, (III) PROVOZ SOFTWARU BUDE NEPŘERUŠOVANÝ NEBO BEZCHYBNÝ NEBO (IV) ŽE VADY SOFTWARU BUDOU ODSTRANĚNY. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ KERIO NEZAKLÁDAJÍ ZÁRUKU. POKUD SE UKÁŽE, ŽE SOFTWARE JE VADNÝ, PŘEBÍRÁTE VY (A NIKOLI SPOLEČNOST KERIO ANI JEJÍ DODAVATELÉ TECHNOLOGIÍ TŘETÍCH STRAN) VEŠKERÉ NÁKLADY NA VEŠKERÝ NEZBYTNÝ SERVIS, OPRAVU NEBO OPRAVU V ROZSAHU, V JAKÉM PODPORA POSKYTOVANÁ SPOLEČNOSTÍ KERIO NEVEDE K ODSTRANĚNÍ TAKOVÉ VADY. UZAVŘENÍM TÉTO SMLOUVY BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE TOTO ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY PŘEDSTAVUJE PODSTATNOU SOUČÁST TÉTO SMLOUVY. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE S PŘIPOJENÍM K INTERNETU JSOU SPOJENA RIZIKA, KTERÁ MOHOU VÉST KE ZTRÁTĚ VAŠEHO SOUKROMÍ, DAT, DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A MAJETKU.

13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBUDE SPOLEČNOST KERIO ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A NA ZÁKLADĚ ŽÁDNÉ PRÁVNÍ TEORIE (AŤ UŽ SMLUVNÍ, DELIKTNÍ, NEDBALOSTNÍ NEBO JINÉ) NÉST VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÍ NEBO PODOBNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU A JAKKOLI ZPŮSOBENÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ POPLATKŮ A NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, UŠLÉHO ZISKU, UŠLÉHO PRODEJE NEBO OBCHODU, ZTRACENÝCH DAT, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTY DOBRÉ POVĚSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZTRÁTY, KTERÁ VÁM VZNIKNE V SOUVISLOSTI S LICENCÍ UDĚLENOU TOUTO SMLOUVOU NEBO VAŠÍM POVOLENÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NEBUDE SPOLEČNOST KERIO ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVÍDAT NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ V RÁMCI SPRAVEDLIVÉ, PRÁVNÍ NEBO BĚŽNÉ ŽALOBY VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, NÁHRADY ŠKODY, DELIKTŮ (VČETNĚ NEDBALOSTI), POPLATKŮ A NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ NEBO JINAK ZA ŠKODY, KTERÉ V SOUHRNU PŘESAHUJÍ ČÁSTKY ZAPLACENÉ VÁMI ZA SOFTWARE, KTERÝ BYL DŮVODEM VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, BĚHEM DVANÁCTIMĚSÍČNÍHO OBDOBÍ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍHO PODÁNÍ TAKOVÉHO NÁROKU. DÁLE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM NEBO JAKÝMKOLI PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY NEBUDE ŽÁDNÝ DODAVATEL TECHNOLOGIE, KTERÝ JE TŘETÍ STRANOU, ČINĚN ODPOVĚDNÝM ZA JAKÉKOLI ŠKODY.

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE BYLI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNI, A BEZ OHLEDU NA TO, ŽE JAKÝKOLI PROSTŘEDEK NÁPRAVY NESPLNIL SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

Výše uvedené vyloučení záruky a omezení odpovědnosti se neuplatní v jurisdikcích, kde takové vyloučení a/nebo omezení není povoleno, ale pouze v rozsahu, v jakém je takové vyloučení zakázáno..

14. NÁHRADA ŠKODY

Odškodnění společnosti Kerio. Společnost Kerio bude na své náklady hájit jakýkoli důvod žaloby podané proti vám, pokud je takový důvod žaloby založen na tvrzení, že software, jak vám byl dodán nebo hostován společností Kerio, porušuje patent, autorská práva nebo obchodní tajemství třetí strany ve Spojených státech. Společnost Kerio uhradí náklady a škody, které vám budou pravomocně přiznány na základě takové žaloby nebo které budou uhrazeny v rámci vyrovnání takové žaloby, pokud bylo takové vyrovnání předem schváleno společností Kerio. Můžete si najmout vlastního právního zástupce na vlastní náklady.

Žádná odpovědnost. Společnost Kerio nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nároky z porušení práv na základě: (i) Softwaru, který byl upraven jinými stranami než společností Kerio, pokud by k nároku z porušení práv nedošlo bez takové úpravy; (ii) vašeho použití Softwaru ve spojení s daty, pokud použití s takovými daty vedlo k nároku z porušení práv; nebo (iii) vašeho použití Softwaru mimo povolený rozsah této smlouvy.

Opravné prostředky. Pokud se Software stane nebo podle názoru společnosti Kerio pravděpodobně stane předmětem nároku na porušení práv, může společnost Kerio podle své volby (i) získat právo pokračovat v používání Softwaru, (ii) nahradit nebo upravit Software tak, aby již neporušoval práva nebo snížil pravděpodobnost, že bude označen za porušující práva, nebo (iii) pokud žádná z výše uvedených možností není z obchodního hlediska přiměřená, ukončit přístup a používání Softwaru. Po takovém ukončení ukončíte přístup k Softwaru a společnost Kerio vám jako jediný opravný prostředek v případě takového ukončení licence vrátí předplatné, které jste zaplatili za ukončenou licenci za posledních dvanáct (12) měsíců. TENTO ODDÍL 14 STANOVÍ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI KERIO V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLI NÁROKEM NA PORUŠENÍ PRÁV TÝKAJÍCÍCH SE SOFTWARU.

Vaše odškodnění. Souhlasíte s tím, že budete společnost Kerio a její vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, konzultanty a zástupce a dodavatele technologií třetích stran bránit, odškodňovat a zbavovat odpovědnosti za veškeré škody, náklady, závazky, výdaje (mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) a částky za vypořádání vzniklé v souvislosti s jakýmkoli nárokem, který vznikl v důsledku nebo v souvislosti s vaším: (i) porušením jakýchkoli vašich povinností stanovených v této Smlouvě; (ii) vaší hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním; (iii) skutečným nebo údajným používáním Softwaru v rozporu s touto Smlouvou nebo platnými právními předpisy z vaší strany; (iv) jakékoli skutečné nebo údajné porušení nebo zneužití práv duševního vlastnictví třetích stran vyplývající z údajů, které jste společnosti Kerio poskytli nebo jinak vložili do Softwaru, ať už vy nebo oprávněný uživatel nebo jinak, včetně vašeho Pracovního produktu (jak je definován níže); a/nebo (v) jakékoli porušení jakýchkoli podmínek, ujednání nebo zásad jakýchkoli dodavatelů technologií třetích stran z vaší strany. . Vaším "Pracovním produktem" se rozumí data a formuláře, které jste vyvinuli nebo získali pro interní obchodní účely nezávisle na společnosti Kerio nebo Softwaru.

Postupy pro odškodnění. Povinnosti každé odškodňující strany uvedené v tomto oddíle jsou podmíněny tím, že druhá strana: (i) neprodleně písemně oznámí odškodňující straně jakýkoli takový nárok nebo jeho možnost; (ii) poskytne odškodňující straně výhradní kontrolu nad obhajobou a vypořádáním jakéhokoli takového nároku; a (iii) poskytne plnou spolupráci v dobré víře při obhajobě jakéhokoli takového nároku.

15. VLÁDNÍ POUŽITÍ

Pokud jste součástí agentury, oddělení nebo jiného subjektu vlády Spojených států amerických (dále jen "vláda"), jsou vaše práva na software touto smlouvou výslovně omezena. Používání Softwaru vládou Spojených států nebo pro vládu Spojených států je podmíněno souhlasem vlády Spojených států s tím, že Software podléhá "omezeným právům", jak je stanoveno v ustanoveních uvedených ve FAR 52.227-19. Konkrétně podle § 48 C.F.R. (Federal Acquisitions Regulations System) spadá Software pod definici "komerční položky", "komerčního počítačového softwaru" a "dokumentace komerčního počítačového softwaru". Podle tohoto zákona mohou být práva ke komerčnímu počítačovému softwaru a související dokumentaci zakoupené vládou omezena licenční smlouvou. Vaše práva k softwaru se proto řídí výhradně touto smlouvou a omezení zde uvedená jsou podle amerického práva přípustná a platí.

16. VYSOKO RIZIKOVÉ POUŽITÍ

Berete na vědomí, že Software není speciálně navržen (i) pro použití v přímé souvislosti s jakoukoli vysoce rizikovou činností nebo činností s přísnou odpovědností (jako je letecká doprava, cestování ve vesmíru, hasičství, policejní operace, provoz vozidel, provoz elektráren nebo aplikace pro výrobu energie, systémy řízení dopravy, vojenské operace, záchranné operace, nemocniční a lékařské operace a podobně); nebo (ii) pro splnění zákonů, které vyžadují, aby se při zpracování určitých chráněných údajů, jako jsou osobní údaje, uplatňovala určitá opatření na ochranu údajů. Proto výslovně souhlasíte s tím, že jakékoli použití, které představuje takové vysoce rizikové použití a/nebo zahrnuje takové chráněné údaje, bude prováděno na vaše vlastní riziko a s plným vědomím a pochopením omezení návrhu uvedených v tomto oddíle 16.

17. KONTROLY VÝVOZU

Software, související technologie a vaše používání softwaru a souvisejících technologií podléhají zákonům a předpisům USA o kontrole vývozu a sankcích, mimo jiné předpisům Export Administration Regulations, 15 C.F.R. Parts 730-774 ("EAR"), a sankcím uvaleným nebo spravovaným Ministerstvem financí, Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv ("OFAC") a Ministerstvem zahraničí, a mohou podléhat vývozním nebo dovozním předpisům v jiných zemích. Zaručujete a potvrzujete, že: (i) nejste občanem, státním příslušníkem, trvalým rezidentem, nejste založeni nebo organizováni za účelem podnikání a nejste pod kontrolou vlád Kuby, Íránu, Severní Koreje, Súdánu nebo Sýrie, ani žádné země, na kterou Spojené státy uvalily embargo na zboží; (ii) jste způsobilí podle zákona U. právo USA přijímat vývoz softwaru, neboť není uveden na žádném seznamu sankcionovaných nebo nezpůsobilých stran vedeném vládou USA, mimo jiné včetně seznamů OFAC se speciálně označenými občany a blokovanými osobami ("seznam SDN"), seznamů USA s názvem "Specially Designated Nationals and Blocked Persons" ("seznam SDN"), seznamů USA s názvem "U.S. (iii) nebudete prodávat, vyvážet, reexportovat, převádět, používat nebo umožňovat používání softwaru, související technologie nebo jakýchkoli jiných položek, které může poskytovat společnost Kerio, přímo ani nepřímo: (a) do zemí uvedených v bodě (i) výše nebo pro jejich koncové použití nebo pro občany, státní příslušníky nebo osoby s trvalým pobytem v těchto zemích; (b) jakékoli osobě nebo subjektu určenému jakoukoli americkou vládou nebo státem, který je označen jako "osoba nebo subjekt s trvalým pobytem v těchto zemích" nebo pro jejich koncové použití. vládní agenturou USA jako nezpůsobilé k přijímání vývozů, mimo jiné včetně osob a subjektů uvedených na seznamech popsaných v bodě ii) výše; a c) do nebo pro konečné použití zakázané zákony a předpisy USA o vývozu nebo sankcích, mimo jiné včetně činností zahrnujících šíření chemických, biologických nebo jaderných zbraní, zbraní hromadného ničení nebo raket schopných nést takové zbraně a související technologie.

18. ŘEŠENÍ SPORŮ

(i) V případě sporu, rozporu nebo nároku vyplývajícího z této dohody nebo v souvislosti s ní musí poškozená strana písemně oznámit druhé straně povahu takového sporu s co nejpodrobnějšími informacemi o údajném nedostatečném plnění druhé strany. Zástupce vyššího vedení každé ze stran se osobně sejde nebo telefonicky spojí do pěti (5) pracovních dnů od data písemného oznámení, aby dosáhl dohody o povaze údajného nedostatku a nápravných opatřeních, která mají příslušné strany přijmout.

(ii) Veškeré spory, rozpory nebo nároky vyplývající z této dohody a jejích následných změn, včetně jejího vzniku, platnosti, závaznosti, výkladu, plnění, porušení nebo ukončení, jakož i mimosmluvní nároky a nároky týkající se platnosti této mediační dohody (dále jen "spor") budou předloženy k mediaci v souladu s tehdy platnými mediačními pravidly WIPO. Jazykem, který se bude při mediaci používat, je angličtina.

(iii) Bez ohledu na cokoli, co je obsaženo v této smlouvě, souhlasíte a berete na vědomí, že nebudete vést žádné řešení sporů ani soudní spory v případě jakéhokoli porušení této smlouvy, dokud společnost Kerio nebude mít možnost údajné porušení napravit. Souhlasíte s tím, že společnosti Kerio poskytnete podrobný popis jakéhokoli údajného porušení a popis kroků, které podle vašeho názoru musí společnost Kerio podniknout k vyřešení tohoto porušení. Společnost Kerio bude mít šedesát (60) dní od obdržení vašeho oznámení na dokončení nápravy.

(iv) Strany se dohodly, že nebude v rozporu s jejich povinností zprostředkovatele požádat příslušný soud o vydání soudního příkazu nebo jiného předběžného opatření. Strany budou mít kromě všech ostatních dostupných prostředků nápravy právo každá z nich podat žalobu u jakéhokoli příslušného soudu s cílem požádat o vydání soudního příkazu nebo jiného předběžného opatření s ohledem na porušení práv duševního vlastnictví nebo povinností týkajících se důvěrnosti. Volba soudní příslušnosti nebrání straně v tom, aby se domáhala soudního příkazu nebo jiného předběžného opatření v jakékoli příslušné jurisdikci.

19. DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Pokud jde o nabídku softwaru jako služby společnosti Kerio, společnost Kerio vynaloží přiměřené úsilí, aby dosáhla cílů dostupnosti společnosti Kerio popsaných v "Dohodě o úrovni cloudových služeb" společnosti Kerio, která se nachází na adrese.​​​​​ https://www.gfi.com/cs/legal/kerio-cloud-sla (a jakákoli nástupnická nebo související místa určená společností Kerio).

20. OSTATNÍ

(i) Tato smlouva, včetně dalších smluv uvedených v částech Doplňky třetích stran a Zdrojové kódy této smlouvy, zde uvedené zásady, příslušná Cenová nabídka a případně Podmínky programu GFI Prime tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami, pokud jde o používání Softwaru licencovaného podle této smlouvy, a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody, ať už ústní nebo písemné, týkající se takového předmětu.

(ii) Společnost Kerio může tuto Smlouvu čas od času upravit, jak to bude v rámci podnikání považovat za nezbytné, a uzavřením této Smlouvy a používáním Softwaru s takovými dodatky výslovně souhlasíte. Dodavatelé technologií třetích stran jsou oprávněnými třetími stranami této smlouvy.

(iii) Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy z jakéhokoli důvodu soudem nebo podobným kompetentním subjektem uznáno za nevymahatelné, bude takové ustanovení upraveno pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby bylo vymahatelné. Neschopnost společnosti Kerio jednat s ohledem na porušení této Smlouvy vámi nebo jinými osobami nepředstavuje zřeknutí se práv a neomezí práva společnosti Kerio s ohledem na takové porušení nebo jakékoli následné porušení.

(iv) Společnost Kerio si výslovně vyhrazuje právo postoupit tuto Smlouvu a delegovat jakékoli své povinnosti podle této Smlouvy. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Kerio nesmíte postoupit, delegovat nebo jinak převést (ať už ze zákona či jinak) tuto Smlouvu ani žádná ze svých práv či povinností podle této smlouvy.

(v) Tato Smlouva se bude řídit zákony státu Texas, Spojené státy americké bez ohledu na konflikt zákonů. Tímto výslovně souhlasíte s tím, že se podřídíte výhradní osobní jurisdikci federálních a státních soudů státu Texas, okres Travis, v souvislosti s jakýmkoli sporem souvisejícím s touto smlouvou, přístupem k softwaru nebo jeho používáním vámi (včetně použití vaším agenti nebo koncoví uživatelé). Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (1980) a zákon o jednotných počítačových informačních transakcích (UCITA) jsou tímto v celém rozsahu vyloučeny z použití na tuto dohodu.

(vi) Jakýkoli překlad této smlouvy se provádí pro místní požadavky a v případě sporu mezi anglickou a jakoukoli neanglickou verzí bude rozhodující anglická verze této smlouvy.

(vii) Společnost Kerio nebude vůči vám odpovědná za jakékoli zpoždění nebo neplnění povinností ze strany společnosti Kerio, pokud k takovému zpoždění nebo selhání dojde z jakékoli příčiny nebo příčin mimo přiměřenou kontrolu společnosti Kerio. Mezi takové příčiny patří mimo jiné vyšší moc, záplavy, požáry, ztráta elektřiny nebo jiných veřejných služeb nebo vaše zpoždění při poskytování požadovaných zdrojů nebo podpory nebo při plnění jakýchkoli dalších požadavků uvedených v této smlouvě.

(viii) Nadpisy jsou pouze pro referenční účely, nemají žádný podstatný účinek a nebudou zahrnuty do výkladu tohoto dokumentu.

(ix) Kerio je nezávislým dodavatelem a nic v této smlouvě nebude považováno za to, že by společnost Kerio byla vaším zástupcem, zaměstnancem, partnerem nebo společným podnikem. Žádná ze stran nebude mít žádné oprávnění zavazovat, zavazovat nebo jinak zavazovat druhou stranu jakýmkoli způsobem.

(x) Obě strany souhlasí s tím, že budou dodržovat všechny příslušné zákony, předpisy a nařízení týkající se plnění této smlouvy podle této smlouvy.

(xi) Ustanovení uvedená v částech 5, 6, 7, 11, 13, 14 a 21 této smlouvy zůstanou v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy a jakékoli příslušné licence podle této smlouvy.

(xii) Společnost Kerio bude mít právo využívat třetí strany, včetně, nikoli však výhradně, zaměstnanců přidružených společností a dceřiných společností společnosti Kerio („Subdodavatelé“) při plnění svých závazků a služeb podle této Smlouvy a pro účely této Smlouvy všechny odkazy na Společnost Kerio nebo její zaměstnanci budou považováni za takové subdodavatele.


Poslední aktualizace: srpen 2019