Tyto Zásady přijatelného používání (dále jen "ZP") popisují nepřijatelné praktiky a zakázané činnosti při používání cloudových služeb (dále jen "Služby") včetně souvisejícího softwaru Kerio (dále jen "Software") nabízeného společností Kerio Technologies Inc. (dále jen "Kerio"). Tyto AUP se vztahují na vás, koncové uživatele služeb (což zahrnuje jak partnera společnosti Kerio využívajícího služby k poskytování softwaru jako služby ("SaaS"), tak jeho předplatitele SaaS, jejich zaměstnance a zástupce). Používáním Služeb souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto AUP a že je budete dodržovat po celou dobu používání Služeb. Za tímto účelem se musíte seznámit s nejaktuálnější verzí AUP, která může být čas od času změněna. Pokud s těmito AUP kdykoli nesouhlasíte, musíte přestat Služby používat. Pokud porušíte tyto AUP, společnost Kerio může okamžitě a bez předchozího upozornění pozastavit nebo ukončit vaše používání Služeb, ačkoli v některých případech vám může být dána možnost porušení napravit. Upozorňujeme, že společnost Kerio si vyhrazuje právo tyto AUP kdykoli změnit bez předchozího upozornění, ačkoli se bude snažit o jejich přiměřené oznámení.

Dodržování předpisů a odpovědnost

Cílem těchto AUP je chránit společnost Kerio a vás, jakož i služby a internetovou komunitu jako celek před nevhodnou, nevhodnou, zneužívající nebo nezákonnou činností. Při používání Služeb jste povinni dodržovat tyto AUP a očekává se, že budete dodržovat obecně přijímané zvyklosti internetové komunity. Níže popsaná zakázaná použití jsou určena jako pokyny týkající se nevhodného a nevhodného chování a neměla by být vykládána jako vyčerpávající seznam.

Společnost Kerio nenese žádnou odpovědnost za váš obsah (jak je definován ve smlouvě o cloudových službách společnosti Kerio) ani za vaše používání služeb.

Zakázané použití:

Zneužití systému

Použití služeb nesmí způsobit zhoršení kvality služeb platformy Kerio Cloud. Mezi takové zakázané činnosti patří:

 • Poštovní schránky sdílené různými osobami. Používání sdílených poštovních schránek je povoleno pouze v případě, že příjemci mají své vyhrazené poštovní schránky.
 • Služba archivace. Schránky služby Kerio Cloud se používají jako archivační e-mailový systém.
 • Nadměrné odesílání odchozích e-mailů (více než 500 e-mailů za 24 hodin).
 • Abnormální množství pokusů o hacknutí poštovní schránky. (více než 3krát za 1 rok)

Nezákonné použití

Služby lze používat pouze k zákonným účelům. Nesmíte používat Služby k nezákonnému, škodlivému nebo urážlivému použití, ani je podporovat, propagovat, usnadňovat nebo instruovat ostatní, aby je používali, nebo přenášet, ukládat, zobrazovat, distribuovat nebo jinak zpřístupňovat obsah, který je nezákonný, škodlivý nebo urážlivý. Mezi zakázané činnosti nebo obsah patří:

 • Nezákonné činnosti. Jakékoli nezákonné činnosti, mimo jiné včetně činností, které představují nezákonnou hrozbu namířenou proti jakékoli osobě nebo organizaci, činnosti, které porušují zákony nebo předpisy o kontrole vývozu, činnosti související s reklamou, přenosem nebo jiným zpřístupňováním stránek nebo služeb hazardních her nebo jejich šířením, činnosti související s propagací nebo usnadňováním dětské pornografie.
 • Škodlivé nebo podvodné činnosti. Činnosti, které mohou být škodlivé pro společnost Kerio nebo jiné osoby, mimo jiné nabízení nebo šíření podvodného zboží, služeb, schémat nebo propagačních akcí (např. schémata rychlého vydělávání peněz, ponziho a pyramidová schémata, phishing nebo pharming) nebo zapojení do jiných klamavých praktik.
 • Porušující obsah. Obsah, který porušuje nebo zneužívá duševní vlastnictví nebo vlastnická práva jiných osob.
 • Urážlivý obsah. Obsah, který je hanlivý, obscénní, neslušný, urážlivý, narušující soukromí nebo jinak nevhodný, mimo jiné včetně dětské pornografie, týkající se bestiality nebo zobrazující sexuální akty bez souhlasu.
 • Škodlivý obsah. Obsah nebo jiná počítačová technologie, která může poškodit, narušit, skrytě zachytit nebo zcizit jakýkoli systém, program nebo data, mimo jiné včetně virů, trojských koní, červů, časovaných bomb nebo cancelbotů.

Padělání

Služby nelze používat způsobem, který by záměrně měnil nebo falšoval vaši identitu. Nesmíte se podílet na následujících činnostech, bez omezení:

 • Zasílání zpráv nebo elektronické komunikace s použitím jiného jména nebo adresy, než je vaše vlastní, za účelem podvodu.
 • Vydávat se za někoho jiného změnou Vaší zdrojové IP adresy nebo použitím padělaných hlaviček či jiných identifikačních údajů.
 • Podvodné skrývání, falšování nebo jiné pozměňování Vaší identity v souvislosti s jakýmkoli používáním Služeb.

Zabezpečení

Služby nelze používat k narušení bezpečnosti nebo integrity jakékoli aplikace, softwaru, počítače, systému nebo sítě; takové jednání může mít za následek trestní nebo občanskoprávní odpovědnost. Nesmíte se podílet na následujících činnostech, bez omezení:

 • Získávat neoprávněný přístup k jakékoli síti, systému, výpočetnímu zařízení, vybavení, datům nebo informacím, pokoušet se narušit jejich normální fungování, provoz nebo testovat jejich bezpečnost.
 • Podílet se na jakýchkoli činnostech, které mohou narušit schopnost ostatních přistupovat ke službám, jejich systému nebo internetu nebo je používat (tj. útoky s cílem odepřít přístup).
 • Neoprávněné sledování nebo procházení jakýchkoli dat, informací nebo komunikace v jakékoli síti nebo systému, které nejsou ve vašem vlastnictví.
 • Získání neoprávněného přístupu k uživatelským účtům nebo heslům jiných uživatelů jakéhokoli systému.
 • Pokusy o zachycení, přesměrování nebo jiné zasahování do komunikace určené jiným osobám.
 • Úmyslné přenášení souborů nebo zpráv obsahujících počítačové viry nebo šíření červů, trojských koní nebo programů typu "spyware".
 • Používání manuálních nebo elektronických prostředků k obcházení omezení používání souvisejících se službami, jako jsou omezení přístupu a ukládání dat.
 • Provozování síťových služeb, jako jsou otevřené proxy servery, otevřené poštovní relé nebo otevřené rekurzivní servery doménových jmen.

Email

Služby nesmí být používány k distribuci elektronické pošty nevhodným nebo nezákonným způsobem. Nesmíte se podílet na následujících činnostech, bez omezení:

 • Šíření, zveřejňování, rozesílání nebo usnadňování rozesílání nevyžádané hromadné elektronické pošty (tj. rozesílání spamu) za jakýmkoli účelem.
 • Měnit nebo zastírat původ paketů nebo hlaviček zpráv nebo identitu odesílatele.
 • Získání třetí strany k zasílání nevyžádaných hromadných nebo komerčních e-mailů vaším jménem.
 • Shromažďování odpovědí na nevyžádané hromadné nebo komerční e-maily nebo propagace Vašich webových stránek nebo Vaší identity v takových e-mailech.
 • Zasílání velkého množství e-mailů příjemci s úmyslem vyřadit jeho systém (tj. mail bombing).
 • Používání serveru elektronické pošty jiné strany k předávání e-mailů bez výslovného souhlasu.

Internetová síť Usenet a diskusní skupiny

Služby nesmějí být používány k porušování pokynů nebo omezení stanovených statutem jakékoli diskusní skupiny. Nesmíte se podílet na následujících činnostech, bez omezení:

 • Zveřejňovat jakékoli komerční zprávy nebo reklamy, pokud to není povoleno statutem diskusní skupiny.
 • Křížové odesílání zpráv do nesouvisejících diskusních skupin nebo do diskusních skupin, kde příspěvek nesplňuje statut dané diskusní skupiny.
 • Opakované zveřejňování zpráv mimo téma nebo rušivých zpráv, pokud to není výslovně povoleno statutem diskusní skupiny.

Monitorování a prosazování

Společnost Kerio si vyhrazuje právo vyšetřit jakékoli porušení těchto smluvních podmínek nebo zneužití služeb, aniž by vás o tom informovala. Společnost Kerio proto může:

 • vyšetřovat porušení těchto zásad nebo zneužití Služeb;
 • odstranit, znemožnit přístup nebo upravit jakýkoli obsah nebo zdroj, který porušuje tyto AUP nebo jakoukoli jinou dohodu, kterou jsme s vámi uzavřeli v souvislosti s používáním Služeb; a/nebo
 • pozastavit nebo ukončit poskytování Služeb.

Společnost Kerio může nahlásit jakoukoli činnost, u které má podezření, že porušuje zákon nebo nařízení, příslušným orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům nebo jiným vhodným třetím stranám. Hlášení společnosti Kerio může zahrnovat zveřejnění vašich informací. Společnost Kerio může rovněž spolupracovat s příslušnými orgány činnými v trestním řízení, regulačními orgány nebo jinými vhodnými třetími stranami, aby pomohla při vyšetřování a stíhání nezákonného jednání, a to poskytnutím informací o síti a systémech souvisejících s údajným porušením těchto AUP. Jste povinni se společností Kerio spolupracovat, pokud jde o vyšetřování a hlášení jakékoli takové činnosti, je-li to nutné. Společnost Kerio nenese v souvislosti s tímto ustanovením žádnou odpovědnost.

S ohledem na nezákonné nebo protiprávní jednání či chování z vaší strany podnikne společnost Kerio výše uvedené donucovací kroky, pokud se domnívá, že byly porušeny zákony USA. Porušení jiných, místních zákonů bude řešeno případ od případu.

Oznámení o porušení

Pokud se dozvíte o jakémkoli porušení těchto AUP jakoukoli osobou, včetně následných koncových uživatelů nebo třetích stran, musíte to neprodleně oznámit společnosti Kerio na e-mailovou adresu.​​​​​​ abuse@kerio.com.