Tato smlouva o úrovni cloudových služeb (dále jen "smlouva o úrovni služeb") se vztahuje na licenční smlouvu s koncovým uživatelem uzavřenou mezi vámi a společností Kerio Technologies Inc., jejími přidruženými společnostmi, dceřinými společnostmi nebo poskytovateli licencí (dále jen "Kerio") (dále jen "EULA"). Tato smlouva o úrovni služeb se vztahuje na hostované nabídky softwaru jako služby společnosti Kerio. Společnost Kerio může tuto smlouvu o úrovni služeb čas od času změnit zveřejněním takové změněné smlouvy o úrovni služeb na stránkách společnosti Kerio na adrese www.kerio.com/cloud-sla (a jakákoli nástupnická nebo související místa určená společností Kerio).

1. Definice. Na tuto dohodu o úrovni služeb se vztahují následující definice.
"Doba odstávky" znamená dobu, po kterou nemáte přístup k žádné službě nebo ji nemůžete používat, jak je sledováno společností Kerio.
"Měsíční procento bezporuchovosti" znamená celkový počet minut v kalendářním měsíci minus počet minut výpadku v kalendářním měsíci, dělený celkovým počtem minut v kalendářním měsíci.
"Vyloučení z doby výpadku" Do doby výpadku se pro účely výpočtu měsíční doby provozuschopnosti nezapočítávají následující položky

Procento:

  • nedostupnost služby způsobená plánovanou údržbou platformy používané k poskytování příslušné služby (Kerio se bude snažit oznámit plánovanou údržbu ovlivňující službu sedm (7) dní předem); nebo

  • nedostupnost služby způsobená událostmi mimo přímou kontrolu společnosti Kerio nebo jejích subdodavatelů, včetně jakékoli události vyšší moci, selhání nebo nedostupnosti vašich systémů, internetu a selhání jakékoli jiné technologie nebo zařízení používaného k připojení ke službě nebo přístupu k ní.

2. Kerio SLA. Po dobu platnosti příslušné smlouvy EULA mezi vámi a společností Kerio pro služby uvedené v objednávkovém dokumentu vynaloží společnost Kerio přiměřené úsilí, aby dosáhla měsíčního procenta dostupnosti alespoň 99,5 % za každý kalendářní měsíc (“Kerio SLA”).Pokud společnost Kerio nedodrží smlouvu Kerio SLA a pokud je váš účet u společnosti Kerio aktuální, budete mít nárok na níže popsané kredity. Tyto kredity jsou vaším výhradním opravným prostředkem (a jedinou odpovědností společnosti Kerio) v souvislosti s neschopností společnosti Kerio splnit požadavky Kerio SLA. Společnost Kerio se výslovně zříká všech ostatních opravných prostředků, ať už právních nebo spravedlivých.

3. Kredity za služby. Kredity jsou vydávány jako finanční náhrada, pokud společnost Kerio nedodrží smlouvu Kerio SLA za určitý měsíc objednaného období. Po schválení reklamace poskytne společnost Kerio příslušné nápravné opatření uvedené níže:

Měsíční procento provozuschopnosti Kredit za služby
<99.5% ale >= 99.2% 5% z měsíčního poplatku
<99.2% ale >= 99.0% 10% z měsíčního poplatku
<99.0% ale >= 98.7% 15% z měsíčního poplatku
<98.7% 20% z měsíčního poplatku

 

4. Maximální kredit. Maximální výše kreditu, který máte k dispozici v případě, že společnost Kerio není schopna dodržet SLA společnosti Kerio, je až dvacet procent (20 %) měsíčních poplatků za měsíc, ve kterém k takové události došlo. Případný kredit bude použit na poplatky, které máte zaplatit za službu, a nebude vám vyplacen jako náhrada. Všechny nároky na kredit podléhají přezkoumání a ověření společností Kerio a všechny kredity budou založeny na měření výkonu služby společností Kerio a budou konečné.

5. Reklamační řízení. Chcete-li získat kredit za služby, které společnost Kerio v určitém kalendářním měsíci nedodržela, musíte do třiceti (30) dnů od konce měsíce, v němž společnost Kerio nedodržela SLA společnosti Kerio, podat reklamaci prostřednictvím portálu zákaznické podpory a uvést následující informace:

  • vaše jméno a číslo účtu;
  • název služby, které se reklamace týká;
  • jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo vámi určené kontaktní osoby; a
  • informace dokládající každou reklamaci odstávky, včetně data, času a popisu incidentu a dotčené služby, přičemž všechny tyto údaje musí spadat do kalendářního měsíce, za který reklamaci podáváte.

Poslední aktualizace: 5. října 2017