Podmínky prodeje hardwaru Kerio

Před použitím tohoto produktu hardwarového zařízení společnosti Kerio Technologies, Inc. ("Kerio") ("hardware") si prosím přečtěte tuto prodejní smlouvu. Dokončením objednávky online (nebo objednávky v rámci programu "Vyzkoušej a kup" společnosti Kerio) vyjadřujete jako kupující Hardwaru od společnosti Kerio (dále jen "Vy" nebo "Zákazník") souhlas s podmínkami této Prodejní smlouvy a případně také souhlasíte s tím, že se k podmínkám této Prodejní smlouvy zavazujete pro jakéhokoli koncového uživatele (dále jen "Koncový uživatel"), jehož jménem tento nákup uskutečňujete (Zákazník a společnost Kerio jsou dále společně označováni jako "Strany"). Pokud Vy a/nebo případně Koncový uživatel s těmito podmínkami nesouhlasíte, objednávku nedokončete, nebo pokud již byla objednávka učiněna, vraťte Hardware ihned po jeho obdržení, aniž byste jej používali.

Platba; kupní cena a související poplatky. Platba musí být provedena v okamžiku objednávky, pokud se strany nedohodnou jinak. Zákazník zaplatí celkovou kupní cenu plus případné poštovné a balné, jak je uvedeno na faktuře zaslané e-mailem. Zákazník je rovněž odpovědný za veškeré daně související s tímto nákupem a případným dovozem hardwaru, které zahrnují mimo jiné veškeré daně z prodeje, daně z přidané hodnoty, dovozní daně/celní poplatky/celní poplatky a jakékoli jiné podobné daně uložené jakýmkoli vládním subjektem. Zákazník navíc nese odpovědnost za ohlášení nákupu a/nebo dovozu v souladu s místními zákony v místě svého podnikání a/nebo v místě, kam je Hardware společností Kerio dodáván.

Název; riziko ztráty. Vlastnické právo k hardwaru přechází na zákazníka v okamžiku, kdy je hardware plně zaplacen. Společnost Kerio však nese veškerou odpovědnost za ztrátu nebo poškození Hardwaru během první přepravy po zakoupení a do doby, než Hardware obdrží Zákazník, pokud si Zákazník nezvolí vlastní způsob přepravy. V případě opravy nese riziko ztráty při vrácení Hardwaru Zákazník, ale po opravě a vrácení Zákazníkovi společnost Kerio.

Omezená záruka. Společnost Kerio poskytuje na Hardware záruku na vady materiálu a zpracování při běžném používání (dále jen "Záruka") po dobu dvanácti měsíců (12) od data dodání (dále jen "Záruční doba") za předpokladu, že byl Hardware zcela zaplacen. Pokud místní zákony nestanoví jinak, Záruční doba nezačíná běžet znovu, pokud Zákazník obdrží náhradní přístroj a/nebo náhradní software během procesu RMA.

Společnost Kerio se zříká všech ostatních záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale bez omezení, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo ochrany před skrytými nebo skrytými vadami. Odpovědnost společnosti Kerio za záruční nároky je omezena na opravu nebo výměnu. Společnost Kerio si vyhrazuje právo tuto záruku kdykoli změnit, a to podle vlastního uvážení a po upozornění zákazníka.

Společnost Kerio nezaručuje, že Hardware nebo sítě či systémy chráněné Hardwarem budou bez zranitelnosti, průniku, útoku nebo jiného poškození. Společnost Kerio nezaručuje, že provoz Hardwaru bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Kerio neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů týkajících se používání Hardwaru. Tato záruka se nevztahuje: (a) na spotřební díly, jako jsou baterie, pokud k poškození nedošlo v důsledku vady materiálu nebo zpracování; (b) na kosmetická poškození, včetně, ale nikoliv výlučně, škrábanců, promáčklin a poškozených plastů na portech; (c) na poškození způsobená nehodou, zneužitím, nesprávným používáním, zanedbáním nebo zanedbáním řádné údržby (mimo jiné včetně poškození vodou a/nebo kondenzací nebo nesprávnou teplotou během skladování) nebo nesprávnou instalací; (d) na poškození způsobené elektrickými poruchami nebo zásahem vyšší moci, mimo jiné včetně občanských nepokojů, války, povodní, požáru, hlodavců nebo hmyzu; (e) v případě, že z Hardwaru byla odstraněna sériová čísla výrobce; a (f) na poškození způsobené během přepravy (v důsledku nevhodného balení Zákazníkem) od Zákazníka ke společnosti Kerio v případě vrácení Hardwaru k opravě.

Tato Záruka okamžitě zaniká, pokud se o opravu, úpravu (včetně aktualizací, rozšíření nebo použití či přidání dílů nebo příslušenství od jiného výrobce), změnu nebo jiný servis pokusí jiný subjekt než společnost Kerio. V tomto ohledu by neměla být z jakéhokoli důvodu porušena celistvost krytu zařízení (tzv. krabice), pokud k tomu není výslovně písemně zmocněna společností Kerio.

Technická podpora. Společnost Kerio poskytne zákazníkovi technickou podporu v souladu s aktuálně platnými zásadami podpory (viz www.kerio.com/support) a v souladu se Zárukou uvedenou v níže uvedeném oddíle, ledaže by nebyla obdržena úplná platba za nákup Hardwaru. Společnost Kerio bude reagovat na problémy zákaznické podpory telefonicky nebo prostřednictvím e-mailového dotazu (kontaktní informace jsou uvedeny na výše uvedeném odkazu podpory). Pokud problém s podporou nelze odstranit telefonicky nebo e-mailem, budou Zákazníkovi poskytnuty pokyny pro vrácení zboží (viz část "Oprava" výše Služby podpory budou zpravidla poskytovány v následujících jazycích: Podpora bude poskytována v angličtině, češtině, němčině a ruštině.

Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že pro společnost Kerio může být nezbytné shromažďovat, zpracovávat a používat údaje zákazníka za účelem plnění povinností podpory a oprav uvedených v tomto dokumentu. To může zahrnovat nutnost předat údaje přidruženým třetím stranám, které jsou smluvně vázány se společností Kerio, aby pomohly při plnění těchto povinností. Společnost Kerio přitom (i) bude tyto informace chránit a zachovávat jejich důvěrnost, (ii) nebude tyto informace používat z jiných důvodů, než je uvedeno výše, a (iii) nebude tyto informace prodávat, distribuovat ani předávat třetím stranám.

Oprava.

Zákazník, který přebírá Hardware od společnosti Kerio (prodejce nebo distributor společnosti Kerio, případně zákazník koncového uživatele), by měl Hardware při dodání pečlivě zkontrolovat. Takový zákazník by si měl při převzetí Hardwaru ponechat všechny původní obaly, dokud nebude Hardware nainstalován a nebude shledán v řádném provozním stavu.

Pokud Hardware dorazí k takovému zákazníkovi poškozený nebo vadný při prvním dodání (datum doručení je v tomto dokumentu označováno jako "datum dodání"), musí takový zákazník informovat technickou podporu společnosti Kerio (kontaktní informace jsou uvedeny na webových stránkách společnosti Kerio na adrese www.kerio.com/support)

do 30 dnů od data dodání o stavu hardwaru a v případě potřeby získat pokyny k vrácení. Hardware musí být poté neprodleně vrácen společnosti Kerio k opravě nebo výměně dle uvážení společnosti Kerio (na vnější stranu krabice napište RMA # (Return Merchandise Authorization - autorizace vrácení zboží) a přiložte kopii formuláře RMA uvedeného na výše citovaných webových stránkách společnosti Kerio). Společnost Kerio poté zajistí dodání dočasného nebo trvalého náhradního hardwaru. Takový zákazník je odpovědný za řádné zabalení zásilky s vráceným Hardwarem. Společnost Kerio zajistí přepravu a pojištění.

Pokud takový Zákazník neoznámí společnosti Kerio tuto skutečnost do 30 dnů od data doručení, (i) níže uvedené zásady pro vrácení peněz se neuplatní, (ii) Zákazník ponese náklady na vrácení Hardwaru k opravě a (iii) poškozený Hardware nebude přijat.

Pokud během záruční doby (jak je popsáno výše), ale po uplynutí počáteční 30denní lhůty, Hardware nefunguje správně, musí Zákazník kontaktovat technickou podporu společnosti Kerio, aby potvrdil problém a případně získal pokyny k vrácení. Pokyny RMA uvedené výše platí i v tomto případě. Při vrácení Hardwaru k opravě hradí zákazník náklady na dopravu a pojištění.

Pokud je Hardware vrácen k opravě nebo výměně kdykoli po zakoupení zákazníkem a společnost Kerio zjistí, že záruka není použitelná z výše uvedených důvodů (viz část "Omezené záruky" tohoto dokumentu), Hardware nebude opraven a bude vrácen zákazníkovi na jeho náklady, pokud zákazník opravu nepovolí a nezaplatí. Bez ohledu na to, zda Zákazník opravu povolí či nikoli, si společnost Kerio vyhrazuje právo účtovat poplatek "bez nalezené závady" v případě, že se zjistí, že Hardware není vadný v důsledku jakéhokoli pochybení společnosti Kerio.

Jakýkoli prodejce nebo distributor společnosti Kerio, který se podílí na nákupu Hardwaru, není oprávněn provádět jakékoli změny, rozšíření nebo doplnění omezených záruk poskytovaných společností Kerio v tomto dokumentu, ačkoli jakýkoli takový prodejce nebo distributor může poskytnout vlastní záruku nad rámec záručního krytí poskytovaného společností Kerio.

Vzhledem k tomu, že Hardware je určen k používání softwarových programů, dat a dalších informací, doporučuje se Zákazníkovi, aby si pravidelně pořizoval záložní kopie softwaru nainstalovaného Zákazníkem a všech informací obsažených na pevném disku nebo jiném paměťovém médiu Hardwaru, a to z důvodu ochrany obsahu a jako prevenci proti možným provozním poruchám. Před vrácením Hardwaru k opravě se Zákazníkovi doporučuje, aby si pořídil samostatnou záložní kopii softwaru a obsahu a aby deaktivoval veškerá bezpečnostní hesla. Je možné, že obsah pevného disku zákazníka bude v průběhu opravy ztracen nebo přeformátován, a společnost Kerio a/nebo její zástupci nenesou odpovědnost za jakékoli poškození nebo ztrátu programů, dat nebo jiných informací obsažených na médiu nebo jakékoli části servisovaného Hardwaru, ani za jakékoli příslušenství, součásti nebo externí zařízení instalované zákazníkem. Hardware nebo náhradní produkt bude zákazníkovi vrácen v konfiguraci, v jaké byl původně zakoupen, s výhradou příslušných aktualizací. Zákazník bude zodpovědný za přeinstalování všech ostatních softwarových programů, dat a hesel. Na obnovu a přeinstalaci softwarových programů a uživatelských dat se nevztahuje záruka poskytovaná v tomto dokumentu.

Zásady vrácení peněz a vrácení produktu. Společnost Kerio si vyhrazuje právo v jednotlivých případech povolit vrácení plné částky za jakýkoli nákup hardwaru, pokud je o vrácení peněz požádáno do 30 dnů od data dodání. V takových případech, kdy je vrácení peněz schváleno, vrátí koncový uživatel Hardware distributorovi nebo prodejci společnosti Kerio, který produkt objednal, nebo přímo společnosti Kerio, pokud takovou objednávku učinil sám koncový uživatel. Pokud Hardware objednal distributor nebo prodejce, bude tento distributor nebo prodejce koordinovat vrácení Hardwaru se společností Kerio. V obou případech je zákazník odpovědný za náklady na dopravu a pojištění a za jakékoli poškození Hardwaru, ke kterému dojde cestou ke společnosti Kerio. Společnost Kerio si vyhrazuje právo účtovat za takové vrácení nominální poplatek za opětovné naskladnění.

Omezení odpovědnosti. Společnost Kerio nenese odpovědnost za poskytování podpory podle jakékoli jiné smlouvy mezi koncovým uživatelem a prodejcem nebo distributorem společnosti Kerio (mimo jiné včetně rozšířené záruky nebo jakékoli smlouvy o podpoře, servisu nebo opravě).

Pokud se zjistí, že společnost Kerio porušila tuto prodejní smlouvu, není odpovědná za žádnou částku nad celkovou částku v dolarech, kterou zákazník zaplatil za nákup hardwaru podle této prodejní smlouvy. S výjimkou případů uvedených v Záruce a v rozsahu povoleném zákonem společnost Kerio neodpovídá za nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku porušení této Kupní smlouvy, mimo jiné včetně ztráty používání; ztráty příjmů; ztráty skutečného nebo očekávaného zisku (včetně ztráty zisku ze smluv); ztráty použití peněz; ztráty očekávaných úspor; ztráty podnikání; ztrátu příležitostí; ztrátu dobrého jména; ztrátu pověsti; ztrátu, poškození nebo poškození dat nebo softwarových programů; nebo jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu způsobenou jakýmkoli způsobem, včetně výměny zařízení a majetku, jakýchkoli nákladů na obnovu, programování nebo reprodukci jakéhokoli programu nebo dat uložených nebo používaných s hardwarem a jakéhokoli selhání zachování důvěrnosti dat uložených v produktu. Výše uvedené omezení se nevztahuje na nároky v případě úmrtí nebo újmy na zdraví, ani na zákonnou odpovědnost za úmyslné a hrubě nedbalé jednání a/nebo opomenutí.

Není určeno k dalšímu prodeji. Hardware nesmí být zákazníkem zakoupen pro účely dalšího prodeje, pokud zákazník není legálním a autorizovaným prodejcem produktů Kerio.

Vysoce rizikové použití. Zákazník vědomě nezakoupí Hardware pro použití v souvislosti s jakoukoli vysoce rizikovou činností nebo činností s přísnou odpovědností (včetně, mimo jiné, letecké dopravy, cestování ve vesmíru, hasičství, policejních operací, provozu vozidel, provozu elektráren nebo aplikací pro výrobu energie, systémů řízení dopravy, vojenských operací, záchranných operací, nemocničních a lékařských operací a podobně), kdy by takové použití mohlo způsobit nebo přispět ke škodám na majetku nebo zranění osob.

Likvidace/recyklace hardwaru. Společnost Kerio na požádání provede recyklaci hardwaru po jeho použití. Koncový uživatel proto může zajistit recyklaci Hardwaru prostřednictvím distributora nebo prodejce společnosti Kerio, který Hardware prodal. Jakákoli likvidace nebo recyklace Hardwaru musí být provedena v souladu se směrnicemi místních úřadů..

Export. Zákazník musí dodržovat všechny vývozní zákony a omezení a předpisy (i) Ministerstva obchodu Spojených států amerických (viz.www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm), Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí Spojených států amerických nebo jiných agentur či orgánů Spojených států amerických a (ii) země nebo zemí, ve kterých Zákazník sídlí, podniká, vyváží nebo podobně. Zákazník dále nevyveze ani neumožní vývoz nebo zpětný vývoz hardwaru v rozporu s takovými omezeními, zákony nebo předpisy. Zákazník se navíc zavazuje dodržovat výše uvedené a prohlašuje a zaručuje, že se nenachází v žádné zemi s omezeným přístupem, není pod její kontrolou ani není jejím rezidentem.

Úplná dohoda. Tato kupní smlouva představuje úplné ujednání stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje všechny předchozí nabídky, dohody, ujednání, jednání a ujednání, ať už písemná nebo ústní, mezi stranami týkající se tohoto předmětu.

Oddělitelnost; postoupení. Pokud bude některé ustanovení této kupní smlouvy z jakéhokoli důvodu shledáno nevymahatelným, nebude tím dotčena zákonnost nebo vymahatelnost ostatních podmínek. Nečinnost společnosti Kerio v souvislosti s porušením této prodejní smlouvy ze strany zákazníka nebo jiných osob nepředstavuje vzdání se práva a neomezuje práva společnosti Kerio v souvislosti s takovým porušením nebo jakýmkoli dalším porušením. Společnost Kerio si výslovně vyhrazuje právo postoupit tuto Prodejní smlouvu a delegovat jakékoli své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Zákazník nesmí postoupit, delegovat ani jinak převést (ze zákona ani jinak) tuto Prodejní smlouvu nebo jakákoli práva či povinnosti Zákazníka vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti Kerio. Společnost Kerio může postoupit poskytování opravárenských služeb třetím stranám.

Rozhodné právo; řešení sporů.Veškeré spory, rozpory nebo nároky vyplývající z této kupní smlouvy nebo související s ní nebo s jejím porušením, včetně jejího výkladu, plnění nebo ukončení, budou s konečnou platností řešeny v rozhodčím řízení. Rozhodčí řízení bude vedeno v angličtině a v souladu s rozhodčími pravidly a postupy společnosti JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services), která bude takové rozhodčí řízení řídit. Rozhodčí řízení, včetně vydání rozhodčího nálezu, se bude konat v okrese Santa Clara, Kalifornie, USA. Pro účely tohoto rozhodčího řízení se tato kupní smlouva řídí a vykládá podle kalifornského práva, které se vztahuje na smlouvy mezi obyvateli Kalifornie, které byly uzavřeny a mají být plněny v Kalifornii, USA. Rozhodnutí rozhodců je pro strany této kupní smlouvy závazné a náklady rozhodčího řízení (včetně, nikoli však výlučně, přiznání odměny za právní zastoupení vítězné straně) budou uhrazeny podle rozhodnutí rozhodců. Rozhodnutí rozhodců je vykonatelné a může být vydáno jakýmkoli příslušným soudem.

Bez ohledu na cokoli obsaženého v tomto oddíle má kterákoli strana právo zahájit soudní řízení proti druhé straně nebo komukoli, kdo jedná prostřednictvím této druhé strany nebo pod jejím vedením, za účelem vymáhání práv strany, která podala žalobu, podle této smlouvy prostřednictvím změny smlouvy, zvláštního plnění, soudního příkazu nebo podobného spravedlivého opatření.

Jakýkoli neanglický překlad této smlouvy o prodeji hardwaru je pořízen pro místní potřeby a v případě sporu mezi anglickou a neanglickou verzí je rozhodující anglická verze této smlouvy o prodeji.

Dotazy. Máte-li jakékoli dotazy týkající se této kupní smlouvy, kontaktujte prosím support@kerio.com.