Smlouva se zákazníkem GFI

PEČLIVĚ SI PROSTUDUJTE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY TÉTO ZÁKAZNÍCKÉ SMLOUVY („Smlouva“). TATO SMLOUVA JE PRÁVNĚ ZÁVAZNÁ SMLOUVA MEZI VÁMI A GFI.

KLIKNUTÍM NA „SOUHLASÍM“ NEBO JINÝM POUŽITÍM SLUŽBY GFI FAXMAKER ONLINE SOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI UVEDENÝMI V TÉTO SMLOUVĚ. POKUD NESOUHLASÍTE S ŽÁDNÝMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, MUSÍTE OKAMŽITĚ PŘESTAT SLUŽBU POUŽÍVAT. Tato smlouva je právní dohodou mezi vámi, a pokud se nacházíte (i) v USA, Jižní Americe, Kanadě – GFI USA, LLC nebo (ii) ve Spojeném království – GFI USA, LLC (Anglie a Wales), (iii ) v regionu DACH – GFI USA, LLC, nebo (iv) jinde než v regionech výše GFI USA, LLC (každý jednotlivě a společně „GFI“) a řídí veškeré používání služeb GFI FaxMaker Online, které zahrnují služby a jakékoli související média, tištěné materiály a „online“ nebo elektronická dokumentace, kterou vám zpřístupní GFI (souhrnně „služby“). Příslušná licenční smlouva s koncovým uživatelem pro základní software GFI Faxmaker zůstane pro takový software v plné platnosti a účinnosti. GFI může čas od času upravit podmínky této smlouvy a zveřejní nejaktuálnější verzi této smlouvy na www.gfi.com, je vaší odpovědností kontrolovat a průběžně informovat o všech změnách. Vaše další používání Služeb po úpravě Služeb nebo této Smlouvy představuje váš souhlas s tím, že budete vázáni upravenou Smlouvou.

 1. DEFINICE
  • "Účet" znamená účet umístěný na technických systémech, hardwaru a všech připojených zařízeních GFI nebo jejích dodavatelů třetích stran, které jste vytvořili a spravovali za účelem přístupu ke Službám.

  • "Vy/Váš" znamená jednotlivce nebo subjekt (včetně mateřských nebo přidružených společností těchto subjektů), kterým jsou služby poskytovány společností GFI a na základě dohody s GFI.

  • "Předplatné" znamená nevýhradní, nepřenosné právo používat služby, jak jste si objednali, v souladu s podmínkami této smlouvy a plnou a včasnou platbou poplatků za předplatné.

  • "Poplatky za předplatné" znamená poplatky splatné podle této smlouvy společnosti GFI za používání Služeb.

  • Online číslo GFI FaxMaker” znamená číslo, které vám přidělila společnost GFI nebo jeden z našich poskytovatelů licencí nebo které jste přenesli za účelem používání Služeb.

  • Webstránka” znamená www.gfi.com

 2. POPIS SLUŽEB

  Služby zahrnují službu GFI Faxmaker Online a všechny další služby popsané v této smlouvě. Tato smlouva se vztahuje na všechny aktualizace, nová vydání nebo vylepšení (vylepšení) Služeb, které vám společnost GFI může dle vlastního uvážení čas od času zpřístupnit. Služby vám umožňují odesílat nebo přijímat faxy přes internet z vašeho e-mailového klienta, ovladače tiskárny nebo prostřednictvím aplikačního programovacího rozhraní (API). Společnost GFI vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby vám poskytla Služby.

 3. PŘEDPLATNÉ SLUŽEB

  Pro přístup a používání Služeb si musíte vytvořit Účet chráněný zvoleným uživatelským jménem a heslem. S takovými informacemi musíte zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je sdělovat žádné třetí straně. Souhlasíte s tím, že okamžitě upozorníte GFI na jakékoli neoprávněné použití vašeho účtu nebo jakékoli jiné porušení bezpečnosti a zajistíte, že na konci každé relace svůj účet opustíte. Souhlasíte s tím, že poskytnete GFI správné, aktuální a úplné informace při registraci Účtu a kdykoli poté. GFI musí být neprodleně informována, pokud dojde ke změnám vašich informací. GFI má právo deaktivovat jakýkoli Účet, uživatelský identifikační kód nebo heslo, ať už jste si vybrali nebo poskytli GFI, kdykoli a z jakéhokoli důvodu, včetně, pokud podle názoru GFI nedodržíte jakékoli ustanovení této smlouvy. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za poskytnutí následujícího: (i) veškerého vybavení, jako je počítač a modem, nezbytné pro přístup k internetu; (ii) váš vlastní přístup k internetu; a (iii) zaplacení všech telefonních nebo jiných poplatků spojených s takovým přístupem. Po vytvoření účtu si můžete vybrat předplatné pro požadované služby. Vaše Předplatné začíná v okamžiku, kdy je vaše Předplatné aktivováno společností GFI (jiné než na zkušební bázi) a poté pokračuje v platnosti až do data ukončení, jak je uvedeno níže.

 4. ÚLOŽIŠTĚ FAXŮ

  Když je váš účet aktivní, může GFI ukládat a zobrazovat faxové zprávy odeslané nebo přijaté prostřednictvím vašeho online čísla GFI Faxmaker, dokud nebude stahování dokončeno. Berete na vědomí, že GFI může kdykoli změnit své postupy a/nebo omezení týkající se uchovávání faxových zpráv, včetně, bez omezení, změny maximálního počtu dnů, po které jsou faxové zprávy uchovávány, a maximálního počtu zpráv uložených v jednom okamžiku. Dále souhlasíte s tím, že GFI nenese žádnou odpovědnost za jakékoli selhání nebo nesprávnou funkci ukládání faxových zpráv.

 5. PŘEDPLATNÉ

  Služby jsou dostupné na základě měsíčního nebo ročního předplatného. Předplatné závisí na počtu odeslaných nebo přijatých stránek a účtovaných předem. Poplatky za předplatné služeb se skládají z aktivačního poplatku, opakujícího se poplatku, jako je měsíční nebo roční poplatek, a všech příslušných poplatků za nadměrné používání. Poplatky za předplatné se platí následovně:

  Poplatky za předplatné služeb budou stanoveny v platném ceníku na Webu, který si společnost GFI vyhrazuje právo čas od času změnit.

  1. Aktivační poplatek a opakující se měsíční nebo roční poplatek jsou splatné předem; a

  2. Poplatky za překročení spotřeby jsou splatné zpětně na dohodnutém pravidelném základě.

  3. Možnosti předplatného
   Společnost GFI využívá důvěryhodného partnera třetí strany k poskytování svého online prodeje Služeb prostřednictvím webové stránky v souladu s jejich podmínkami. Souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny poplatky za předplatné za používání služeb v souladu s předplatným, které vám bylo nabídnuto a se kterým jste souhlasili při zakoupení předplatného. GFI si vyhrazuje právo účtovat daně z přidané hodnoty ("DPH"), prodejní nebo jiné daně ze Služeb, jak to uzná za vhodné. Společnost GFI může vaše předplatné, včetně jakýchkoli poplatků za předplatné, kdykoli upravit, a to buď (a) zveřejněním změn poplatku za předplatné na webové stránce, nebo (b) zasláním informací o změnách poplatku za předplatné na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli společnosti GFI. Jste odpovědní za pravidelnou kontrolu těchto informací o poplatku za předplatné. Pokračování v používání Služeb nebo neukončení vašeho Účtu poté, co vám budou změny zaslány nebo zaslány e-mailem, představuje váš souhlas s upravenými poplatky za předplatné. Máte-li dotaz týkající se jakýchkoli poplatků za předplatné, které byly uplatněny na váš účet, musíte kontaktovat sales@gfi.com do třiceti (30) dnů od data poplatku za předplatné. Pokud tak neučiníte, nebudete mít možnost vznést námitku proti takovým poplatkům za předplatné. Nepoužití vašeho účtu nebude považováno za důvod pro odmítnutí platby jakýchkoli poplatků za předplatné.

  4. Měsíční předplatné Pokud si zakoupíte měsíční předplatné, souhlasíte s tím, že veškeré příslušné poplatky za předplatné za odesílání faxů a/nebo přijímání faxů budou hrazeny měsíčně automaticky předem prostřednictvím poplatku z vaší kreditní karty. Měsíční předplatné se automaticky obnoví na konci období předplatného a GFI bude účtovat poplatky za předplatné na kreditní kartu spojenou s vaším účtem. Jakékoli služby zakoupené v rámci vašeho měsíčního předplatného se nepřevádějí do dalšího období předplatného a jsou platné pouze od data zahájení poplatku za předplatné do data obnovení poplatku za předplatné. Žádné služby zakoupené v rámci vašeho měsíčního předplatného, které nevyužijete, nelze převést na žádné jiné číslo GFI FaxMaker Online pod stejným účtem ani vrátit peníze. Pokud překročíte počet příchozích nebo odchozích faxových stránek zahrnutých v zakoupeném měsíčním předplatném, budou účtovány další poplatky. Pokud překročíte přidělené využití Služeb během období Předplatného, budou vám účtovány další sazby za stránku faxu podle cenového plánu GFI FaxMaker zveřejněného v té době na Webové stránce. Všechny poplatky za předplatné za poplatky za nadměrné používání budou fakturovány na konci měsíce a automaticky strženy z vaší kreditní nebo debetní karty bez vaší další autorizace. Jakékoli nadměrné využití se vypočítává každý měsíc (neprůměrováno za každý měsíc). Je vaší odpovědností sledovat vaše vlastní používání a/nebo kontrolovat stav vašeho účtu online na webové stránce. Souhlasíte s tím, že v případě měsíčních poplatků za předplatné bude společnost GFI účtovat poplatky za vaše měsíční poplatky za předplatné každý měsíc, bez další autorizace nebo upozornění od vás, dokud neposkytnete předchozí upozornění (v souladu s ověřovacími postupy GFI, jak může GFI stanovit podle vlastního uvážení), že jste tuto autorizaci ukončili nebo si přejete změnit svou určenou kreditní kartu (karty). Takové oznámení neovlivní poplatky odeslané dříve, než GFI přiměřeně zareaguje na vaše oznámení. Pokud přidáte čísla GFI Faxmaker Online ke stávajícímu účtu, vaše první platba za taková další čísla GFI Faxmaker Online může být úměrná k ročnímu/měsíčnímu výročí vašeho prvního čísla GFI Faxmaker Online. Souhlasíte s tím, že společnost GFI může (dle vlastního uvážení) akumulovat poplatky za předplatné vzniklé během vašeho měsíčního fakturačního cyklu a odeslat je jako jeden nebo více souhrnných poplatků během nebo na konci každého cyklu, a že společnost GFI může odložit získání autorizace od vydavatele vaší karty až do odeslání. akumulovaného náboje(ů). To znamená, že nahromaděné poplatky za předplatné se mohou objevit na výpisu, který obdržíte od vydavatele karty. Své předplatné můžete kdykoli zrušit přihlášením do vyhrazené zákaznické oblasti webové stránky nebo zasláním e-mailu společnosti GFI. Všechny poplatky za předplatné sestávající z aktivačních poplatků, měsíčních poplatků za předplatné a/nebo poplatků za nadměrné užívání jsou ZCELA NEVRATNÉ, ať už je zrušíte nebo ukončíte z důvodu. Ke dni účinnosti zrušení nebo ukončení již nebudete mít přístup k Účtu nebo jakýmkoli Službám a nebudete je moci používat.

  5. Roční předplatné Poplatky za roční předplatné se platí v plné výši ročně předem. Pokud využijete svůj přidělený roční limit Služeb před vypršením období Předplatného, musíte si zakoupit další Předplatné, abyste umožnili další používání Služeb. Roční předplatné se automaticky neobnovuje a vyprší na konci 12měsíčního období. GFI vám může poslat připomenutí, když se blíží konec platnosti vašeho předplatného. Pokud po vypršení ročního předplatného budete mít zbývající zůstatek Služeb na kreditu, GFI umožní 30denní lhůtu odkladu pro využívání Služeb. Po uplynutí 30denní doby odkladu již nebudete mít ke Službám přístup. Roční poplatky za předplatné jsou pro GFI splatné prostřednictvím důvěryhodného partnera třetí strany. Své roční předplatné můžete ukončit přihlášením do určené zákaznické oblasti na webu nebo kontaktováním GFI. Pokud zrušíte své předplatné před koncem období předplatného, může vám být účtován poplatek za ukončení a společnost GFI může podle vlastního uvážení poskytnout částečnou náhradu za zbytek vašeho kreditu. GFI může snížit své zveřejněné poplatky za předplatné za roční předplatné. GFI si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoli bez upozornění změnit slevové ceny. Jakékoli zlevněné poplatky za předplatné jsou ZCELA NEVRATNÉ. d) Zobrazení zůstatku na účtu Chcete-li zobrazit aktuální zůstatek na účtu, spolu s podrobnostmi o poplatcích za předplatné a případných nahromaděných poplatcích, přihlaste se prosím do zákaznické zóny na webu. e) Využití a/nebo zůstatek kreditu na účtu GFI vám může čas od času udělit kredit připsaný na používání služeb GFI Faxmaker Online Services a/nebo zůstatek na účtu, což je nevratný kredit. Využití služeb GFI Faxmaker Online Services a/nebo zůstatky na účtu nemají žádnou peněžní hodnotu. Využití a/nebo zůstatky na účtu vyprší (i) ukončením vašeho účtu nebo (ii) 30 dnů po jejich vydání, podle toho, co nastane dříve, a vztahují se na ně jakékoli další podmínky související s nabídkou úvěru.

 6. VYZKOUŠENÍ SLUŽEB

  Služby můžete bezplatně jednou vyzkoušet po dobu až třiceti (30) dnů. Služby můžete vyzkoušet pouze za účelem rozhodnutí, zda si zakoupíte předplatné služeb. Na konci zkušebního období si musíte buď zakoupit předplatné služeb, nebo přestat takové služby používat. Vaše používání Služeb během zkušebního období nebo pro jakoukoli Službu nabízenou jako freeware bude bez záruky jakéhokoli druhu a je poskytováno „TAK, JAK JSOU“. Společnost GFI nemá žádnou povinnost poskytovat vám podporu během používání Služeb nebo zkušebního období. Žádná služba dostupná jako freeware nebo pro zkušební účely nesmí být používána pro komerční účely nebo ve vysoce rizikových situacích. Pokud si přejete zakoupit předplatné služeb na konci zkušebního období, musíte se zaregistrovat online.

 7. SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM ÚDAJŮ

  Každá strana dodrží své příslušné povinnosti podle platných zákonů na ochranu údajů. GFI je odhodlána navazovat důvěryhodné vztahy s vámi a všemi svými zákazníky, založené na respektu k osobní identitě a informacím. Aktuální Zásady ochrany osobních údajů GFI jsou k dispozici na www.gfi.com. Pokud se GFI rozhodne změnit své zásady ochrany osobních údajů, aktualizovaná verze bude zveřejněna na webových stránkách GFI a na dalších místech, která GFI považuje za vhodná, abyste vy a naši ostatní zákazníci vždy věděli, jaké informace GFI shromažďuje, jak je GFI používá a za jakých podmínek. Pokud existují, GFI je zveřejní. GFI použije informace v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Souhlasíte s tím, že GFI, její dceřiné společnosti a přidružené společnosti mohou shromažďovat a používat osobně identifikovatelné informace, nejen technické informace o vašem počítači, systému a aplikačním softwaru, které jsou pravidelně a automaticky shromažďovány za účelem usnadnění a zlepšení poskytování aktualizací softwaru, podpory, obsahu , TPM a další služby pro vás.

 8. DŮVĚRNOST

  Služby ve všech existujících formátech jsou obchodním tajemstvím a jsou majetkem společnosti GFI, jejích dodavatelů a/nebo poskytovatelů licencí, včetně, nikoli však výhradně, specifického interního kódu, designu a struktury jednotlivých programů a softwaru, zobrazení a souvisejícího rozhraní. informace. Musíte zachovat důvěru ve Služby a zabránit jejich zveřejnění použitím přiměřeného stupně péče. Nikomu za žádným účelem nesdělíte důvěrné aspekty Služeb ani jejich části.

 9. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

  Služby jsou chráněny celosvětovým autorským právem, ochrannými známkami, patenty a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví a patří společnosti GFI, jejím poskytovatelům licencí a jakékoli příslušné třetí straně. Berete na vědomí, že (i) práva ke Službám jsou vám licencována (neprodávána) a že nemáte žádná práva ani nárok na Služby nebo na ně kromě práva je používat v souladu s podmínkami této Smlouvy a (ii) Open Source a/nebo software třetích stran může být začleněn do Služeb. Společnost GFI, její poskytovatelé licencí a jakékoli příslušné třetí strany vlastní všechna vlastnická práva, autorská práva a další práva duševního vlastnictví ke Službám.

 10. RESTRIKCE

  Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, nebudete mít žádné právo a nedovolíte žádné třetí straně: (i) převádět, postoupit nebo sublicencovat práva udělená vám touto smlouvou na jakoukoli jinou osobu nebo subjekt nebo používat služby na jakémkoli jiném zařízení, než je autorizovaná jednotka, a berete na vědomí, že jakýkoli pokus o převod, postoupení, sublicence nebo neoprávněné použití bude neplatný; (ii) provádět opravy chyb nebo jinak upravovat či přizpůsobovat Služby nebo dekompilovat, dešifrovat, rozebírat, zpětně analyzovat nebo se pokoušet rekonstruovat nebo objevit jakýkoli zdrojový kód nebo základní myšlenky, algoritmy, formáty souborů nebo programovací nebo interoperabilní rozhraní služeb nebo jakékoli soubory obsažené nebo generované pomocí Služeb jakýmikoli prostředky nebo jinak redukují Služby do podoby čitelné člověkem, s výjimkou minimálního rozsahu výslovně povoleného platnými zákony bez ohledu na toto omezení; nebo (iii) používat nebo povolit použití Služeb k poskytování služeb pro třetí strany, ať už na základě servisní kanceláře nebo sdílení času nebo jinak, bez výslovného písemného souhlasu GFI; nebo (iv) obcházet nebo poskytovat způsob nebo prostředky k obcházení jakéhokoli TMP ve Službách; nebo (v) používat Služby k volání na nefaxová čísla, jako jsou, bez omezení, prémiová čísla nebo jakákoli jiná čísla, která vedou k poplatkům za spojení nebo k jiným poplatkům; nebo (vi) používat Služby jakýmkoli způsobem, který zde není výslovně povolen.

 11. PODPORA

  Během období předplatného vám GFI poskytne podporu popsanou v tomto odstavci („Podpora“) na základě místní pracovní doby. Podle výhradního rozhodnutí GFI bude Podpora sestávat z: (i) telefonické nebo elektronické podpory, která vám pomůže najít a sami opravit problémy se službami a/nebo (ii) poskytnout rozšíření, vylepšení a jiné změny, které Společnost GFI může čas od času poskytovat služby, které jsou veřejně dostupné, bez dalších poplatků, ostatním uživatelům služeb, kteří jsou registrováni v podpoře.

 12. AKTUALIZACE OBSAHU; TECHNOLOGICKÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

  Některé služby vyžadují pro optimální využití a společnost GFI vám může podle vlastního uvážení poskytnout v mnoha formátech (kanály, definiční soubory atd.) obsah, který je automaticky, synchronizován nebo čas od času aktualizován se servery nebo systémy GFI. , které se mohou týkat antivirových, antispamových nebo antiphishingových aktivit („Obsah“). Takový obsah může být poskytován po omezenou dobu, čas od času nebo v souladu s příslušnou a platnou smlouvou o podpoře. Služby mohou také obsahovat technologická ochranná opatření, například licenční klíč nebo kód, které zabraňují neomezenému kopírování, nebo omezují dobu používání nebo funkčnosti v souladu s typem zakoupené licence („TPM“). Souhlasíte s tím, že Služby budou automaticky kontaktovat společnost GFI za účelem přijetí Obsahu a navíc, pokud a když dojde k některé z následujících událostí: (i) Služby jste úspěšně nainstalovali; (ii) se vám nepodaří úspěšně nainstalovat Služby; (iii) Služby byly úspěšně nakonfigurovány; (iv) došlo ke změnám v licenčním klíči Služeb nebo TPM; a / nebo (v) Služby jsou odinstalovány. GFI má pobočky po celém světě a vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakákoli shromážděná data mohou být zaslána jakékoli kanceláři GFI nebo přidružené společnosti ke zpracování, včetně míst mimo USA a Evropskou unii.

 13. ODPOVĚDNOSTI ZÁKAZNÍKA

  Jste plně odpovědní za obsah vašich přenosů prostřednictvím Služeb. GFI jednoduše funguje jako pasivní kanál pro odesílání a přijímání informací podle vašeho vlastního výběru. GFI si však vyhrazuje právo podniknout v souvislosti se službami jakékoli kroky, které GFI na základě vlastního uvážení považuje za nezbytné nebo vhodné, pokud se GFI domnívá, že vy nebo vaše informace můžete zakládat odpovědnost za GFI, kompromitovat nebo narušovat služby pro vás nebo jiné zákazníky, nebo způsobit, že GFI ztratí (zcela nebo částečně) služby poskytovatelů internetových služeb GFI nebo jiných dodavatelů. Vaše používání Služeb podléhá všem příslušným místním, státním, národním a mezinárodním zákonům a předpisům (včetně, bez omezení, těch, které upravují shromažďování účtů, kontrolu vývozu, ochranu spotřebitele, nekalou soutěž, antidiskriminaci, cenné papíry nebo klamavou reklamu). Souhlasíte: (1) s dodržováním všech zákonů týkajících se přenosu technických dat exportovaných z jakékoli země prostřednictvím Služeb; (2) nepoužívat Služby k žádným nezákonným účelům; (3) nezasahovat do sítí připojených ke Službám ani je nenarušovat; (4) dodržovat všechny předpisy, zásady a postupy sítí připojených ke Službám; (5) nepoužívat Služby k porušování autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodního tajemství nebo jiných vlastnických práv nebo práv na publicitu nebo soukromí jakékoli třetí strany; (6) nepoužívat služby nebo související software k vědomému přenosu zavádějících nebo nepřesných informací o identifikaci volajícího z jakéhokoli důvodu, včetně toho, aby to bylo se záměrem podvést, způsobit škodu nebo neoprávněně získat cokoli cenného; a (7) nepřenášet ani nahrávat prostřednictvím Služeb žádný nezákonný, obtěžující, urážlivý, urážlivý, výhružný, škodlivý, vulgární, obscénní nebo jinak nevhodný materiál jakéhokoli druhu nebo povahy. Dále souhlasíte s tím, že nebudete přenášet ani nahrávat žádný materiál, který nabádá k jednání, které by mohlo představovat trestný čin, vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat jakékoli platné místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Služby k volání na jiná než faxová čísla, jako jsou, bez omezení, prémiová čísla nebo jakákoli jiná čísla, která mají za následek připojení nebo jiné poplatky. Služby využívají internet k odesílání a přijímání informací podle vlastního výběru. V důsledku toho vaše chování podléhá internetovým předpisům, zásadám a postupům. Souhlasíte s tím, že nebudete používat nebo odkazovat na Služby pro řetězové dopisy, nevyžádané faxy nebo nevyžádanou poštu, spam nebo jakoukoli činnost využívající distribuční seznamy žádné osobě, která nedala konkrétní povolení k zařazení do takového procesu nebo na takový seznam. Dále souhlasíte, že se nebudete pokoušet získat neoprávněný přístup k jiným počítačovým systémům. Nesmíte zasahovat do používání a užívání Služeb jiným zákazníkem. Jste plně odpovědní za zachování důvěrnosti informací o vašem účtu. Musíte (a) získat a zaplatit veškeré vybavení a služby třetích stran (např. přístup k internetu a e-mailová služba), které jsou potřebné pro přístup ke Službám a jejich používání; (b) udržovat zabezpečení vašeho PIN/hesla a dalších důvěrných informací týkajících se vašeho účtu služeb; (c) okamžitě upozornit GFI na jakékoli neoprávněné použití vašeho účtu nebo jakékoli jiné porušení bezpečnosti, o kterém je vám známo; a (d) nést odpovědnost za všechny poplatky vyplývající z používání Služeb, včetně neoprávněného použití před tím, než o takovém použití GFI informujete, a podniknout kroky k zamezení jeho dalšího výskytu.

 14. NEVYŽÁDANÁ FAXOVÁ INZERCE/SPAMOVÁ SCHRÁNKA

  Přenos nevyžádaných faxových reklam je nezákonný ve Spojených státech, v Evropské unii a podle zákonů řady dalších zemí, států a provincií. Distribuce nevyžádaných faxových reklam prostřednictvím Služeb je zakázána. Bez ohledu na výše uvedené není distribuce reklamy GFI jejím zákazníkům považována za nevyžádanou faxovou reklamu na základě vašeho přijetí této smlouvy. Podle uvážení společnosti GFI a bez dalšího upozornění může společnost GFI používat technologie a postupy, jako jsou filtry, které mohou ukončit přenos takových nevyžádaných faxových reklam, aniž by je doručila. Pokud se domníváte, že dostáváte nevyžádanou faxovou reklamu nebo faxový spam, kontaktujte prosím odesílatele, aby zakázal další přenos nevyžádané faxové reklamy nebo spamu. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost GFI má veškerá práva (nikoli však povinnost) uplatnit jakékoli a všechny právní nároky, které jsou k dispozici vůči jakékoli třetí straně v důsledku vašeho obdržení jakýchkoli nevyžádaných faxových reklam, včetně, ale bez omezení na nároky podle TCPA. a podobných zákonů jakékoli jiné země, státu nebo provincie, a v rozsahu, v jakém máte jakákoli práva vznášet takové nároky, tímto postupujete všechna taková práva společnosti GFI jako protiplnění za její poskytování Služeb. Vzhledem k tomu, že čísla GFI Faxmaker Online Numbers mohou být v případě zrušení vašeho účtu znovu přidělena jiným zákazníkům, a abyste zajistili nejlepší možné služby pro všechny zákazníky, nemáte povoleno „přihlásit se“ k přijímání faxových reklam na vaše číslo GFI Faxmaker Online Number. komerční dostupnost nebo kvalitu jakéhokoli majetku, zboží nebo služeb od osob, se kterými jste nenavázali obchodní vztah.

 15. UKONČENÍ

  Vy nebo společnost GFI můžete po oznámení kdykoli ukončit své služby, s uvedením důvodu nebo bez něj. GFI si také vyhrazuje právo upravit nebo ukončit Službu jako celek nebo její část s nebo bez upozornění. Aby mohli zákazníci upozornit GFI, musí zavolat nebo poslat e-mail zákaznickému servisu. Zástupce zákaznického servisu vám pomůže se zrušením vašeho účtu v souladu s ověřovacími postupy GFI; protože takové postupy může GFI dle vlastního uvážení změnit. Po ukončení vašeho účtu vám GFI zašle e-mail s potvrzením, že váš účet byl zrušen. GFI si vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit vaše služby bez předchozího upozornění, pokud nedodržíte podmínky této smlouvy, včetně, ale nejen, nezaplacení příslušných poplatků, jakmile se stanou splatnými.

 16. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  KROMĚ JAK JE VÝSLOVNĚ POSKYTNUTO V TÉTO SMLOUVĚ, JSOU VÁM SLUŽBY POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JSOU TATO ZÁRUKA A NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY ZDE JSOU VÝHRADNÍ A NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY A NÁPRAVY, AŤ ÚSTNÍ, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ ZÁRUKY A BEZ OMEZENÍ ZÁRUKY PWARRULAB. LATENČNÍ NEBO SKRYTÉ VADY. GFI NEZARUČUJE, ŽE SPECIFIKACE NEBO FUNKCE OBSAŽENÉ VE SLUŽBÁCH BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ANI ŽE PROVOZ SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠENÝ NEBO BEZ CHYB, ANI ŽE BUDE VADY VE SLUŽBÁCH BUDE VE SLUŽBÁCH BUDE PŘERUŠENA. DÁLE GFI NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, VZHLEDEM K JEJICH SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOST ČI JINAK. POKUD TOTO VYLOUČENÍ NENÍ POVOLENO ZÁKONEM, OMEZUJE GFI JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ, ZÁKONNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE TRVÁNÍ V ROZSAHU TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY A NÁPRAVY OPRAVY NEBO VÝMĚNY, JAK JAK URČUJE GFI V JEHO JEDINÉ JEDINEČNÉ ZÁRUCE. NĚKTERÉ STÁTY NEBO ZEMĚ NEPOVOLUJÍ TAKOVÉ OMEZENÍ, A TAK SE NA VÁS NEMUSÍ VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ VZTAHOVAT.

 17. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ GFI, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, POSKYTOVATELÉ LICENCE NEBO DODAVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZA OMEZENÍ ŠKODY BAMH DŮVĚRNÉ NEBO JINÉ INFORMACE, V PŘÍPADĚ PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZA ZRANĚNÍ OSOB, ZA ZTRÁTU SOUKROMÍ, ZA NEDODRŽENÍ JAKÉKOLI POVINNOSTI, VČETNĚ DOBRÉ VÍRY NEBO PŘIMĚŘENÉ PÉČE, ZA NEDBAVOST A ZA JAKÉKOLI JINÉ JINÉ SLUŽBY NEBO OŠETŘENÍ JAKÝKOLI SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SLUŽBY NEBO HARDWARE, POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽEB PODPORY NEBO JINAK NA ZÁKLADĚ JAKÉHOKOLI USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝKOLIV TÉTO SMLOUVOU, PODLE JAKÉKOLI LAWORFIORY KTERÁKOLI JEJICH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ NEBO POSKYTOVATELŮ LICENCE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE GFI NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCE BYLY UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA NÁROKY NA SMRT NEBO OSOBNÍ ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTI GFI. GFI VYLUČUJE JAKÉKOLI ODPOVĚDNOST ZA NEOPRAVU JAKÉKOLI SLUŽBY. NĚKTERÉ STÁTY NEBO ZEMĚ NEPOVOLUJÍ TAKOVÉ OMEZENÍ, A TAK SE NA VÁS NEMUSÍ VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ VZTAHOVAT. SUBJEKTY, KTERÉ ZAHRNUJÍ GFI, JAK JSOU DEFINOVÁNY V TÉTO SMLOUVĚ, BUDE VŽDY POUZE ODPOVĚDNÉ.Bez ohledu na výše uvedené bude maximální odpovědnost, kterou GFI ponese podle této smlouvy, omezena na skutečnou cenu, kterou zaplatíte GFI za Služby.

 18. ONLINE ČÍSLA GFI FAXMAKER

  ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ČÍSLA POSKYTOVANÁ ONLINE ČÍSLA (ČÍSLA) GFI FAXMAKER ONLINE JAKO SOUČÁST SLUŽEB BUDETE POUZE DO KONCE DOBY PŘEDPLATÍ NEBO DOKUD VÁM GFI JIŽ NEPOSKYTUJE SLUŽBY, POKUD NEBUDETE POSKYTOVAT SLUŽBY. 18 (a) NÍŽE. GFI VÁM UDĚLUJE ODVOLATNÉ OPRÁVNĚNÍ POUŽÍVAT TAKOVÁ ČÍSLA/ČÍSLA GFI FAXMAKER ONLINE V SOULADU S TOUTO SMLOUVOU PO DOBU DOBY DOBY SMLOUVY. ROZUMÍTE, ŽE GFI JE ZÁKAZNÍKEM ZÁZNAMU VŠECH ONLINE ČÍSEL GFI FAXMAKER POSKYTOVANÝCH V SOUČÁSTI SLUŽEB, A PROTO MÁ GFI URČITÁ PRÁVA S OHLEDEM NA TAKOVÁ ČÍSLA GFI FAXMAKER ONLINE, VČETNĚ ČÍSEL BEZ OMEZENÍ BEZ OMEZENÍ PŘENOS TAKOVÝCH ČÍSEL GFI FAXMAKER ONLINE (“PŘENOS” ZPŮSOBUJE NEBO POKUSÍ ZPŮSOBIT PŘEVOD, PŘEPNUTÍ NEBO JINAK PŘESUN K JAKÉMUKOLI JINÉMU POSKYTOVATELI SLUŽEB, TELEFONNÍMU DOPRAVCI NEBO JAKÉMUKOLI JINÉMU OSOBU). JAKO ZÁKAZNÍK ZÁZNAMU VŠECH ČÍSEL GFI FAXMAKER ONLINE MÁ GFI PŘÍMÝ VZTAH S TELEFONNÍ SPOLEČNOSTÍ, KTERÁ POSKYTUJE ZÁKLADNÍ TELEKOMUNIKACE PODPORUJÍCÍ SLUŽBY, KTERÉ OD GFI PŘIJÍMÁTE. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE GFI NENÍ SAMA TELEFONNÍ SPOLEČNOST, A NEMÁ TEDY ŽÁDNOU ZÁKONNOU POVINNOST POVOLIT VÁM PŘENOS JAKÉHOKOLI POSKYTNUTÉHO ČÍSLA/ČÍSEL FAXMAKER GFI FAXMAKER, POKUD NESPLNUJETE USTANOVENÍ V ČÁSTI 18. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JE VÁM VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO ZPŮSOBIT NEBO POKUSIT SE PŘENESIT ČÍSLO VÁM PŘIDĚLENÉ ONLINE GFI FAXMAKER JAKÉMUKOLI JINÉMU POSKYTOVATELI SLUŽEB, TELEFONNÍMU PŘEPRAVCE NEBO JAKÉKOLI JINÉ OSOBE NEBO SUBJEKTU (BEZ TĚCHTO USTANOVENÍ SLOWSFYA) V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ PŘEDCHOZÍHO USTANOVENÍ SOUHLASÍTE, ŽE OKAMŽITĚ VRÁTÍTE ONLINE ČÍSLO(A) GFI FAXMAKER ONLINE SPOLEČNOSTI GFI A ZAPLATÍTE GFI ČÁSTKU ROVNOU 500 USD (NEBO EKVIVALENTU V MÍSTNÍ MĚNĚ). OPRÁVNĚNÍTE GFI, ABY DOBÍTLO VÁŠ ÚČET KREDITNÍ NEBO DEBETNÍ KARTOU NEBO PŘIJALA JAKÉKOLI JINÁ OPATŘENÍ POTŘEBNÁ K VYZVEDNUTÍ TÉTO PLATBY A K VRÁCENÍ ONLINE ČÍSEL GFI FAXMAKER GFI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TATO PLATBA PŘEDSTAVUJE LIKVIDOVANÉ ŠKODY ODRÁŽEJÍCÍ PŘIMĚŘENÉ OPATŘENÍ SKUTEČNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ŠKODY, ZPŮSOBENÉ ŠKODY A ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY VZNIKLÉ SPOLEČNOSTI GFI Z TAKOVÉHO PORUŠENÍ VE SVĚTLE PRODIZACE PRODIYFFAT. NĚKTEŘÍ NEZ USA JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ UMÍSTĚNÍ OMEZENÍ VAŠEHO PRÁVA PŘENOSOVAT VÁM PŘIDĚLENÉ ONLINE ČÍSLO GFI FAXMAKER, TAKŽE NĚKTERÁ Z TĚCHTO OMEZENÍ NEMUSÍ PLATIT, POKUD SE VÁM PŘIDĚLENÁ ČÍSLA GFI FAXMAKER ONLINE NACHÁZÍ V TAKOVÉM JURISDIC.

  1. Přenesená telefonní čísla POKUD JSTE „PŘENOSLI“ JAKÉKOLI TELEFONNÍ ČÍSLO V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB, NEBO MÁTE OPRÁVNĚNÍ „PŘENOSOVAT“ TELEFONNÍ ČÍSLO POD NEZ USA. TAKOVÁ ČÍSLA MŮŽETE „PŘEPORTOVAT“ V SOUVISLOSTI S UKONČENÍM VAŠEHO ÚČTU POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE SPLNÍTE NÁSLEDUJÍCÍ POŽADAVKY: (i) POSKYTNETE PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ GFI O SVÉM ZÁMĚRU „PORTOUT“ TAKOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. NEJPOZDĚJI DO DNE UKONČENÍ VAŠEHO ÚČTU; (ii) VÁŠ NOVÝ TELEFONNÍ NOC POSKYTUJE TELEFONNÍMU NOSIČOVI GFI ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝ POŽADAVEK O PŘENOS PŘED DNEM UKONČENÍ VAŠEHO ÚČTU; (iii) ZAPLATILI JSTE GFI ZA VŠECHNY SLUŽBY VÁM POSKYTOVANÉ PŘED DNEM UKONČENÍ VAŠEHO ÚČTU; A (iv) POKUD TO GFI VYŽADUJE PŘED UKONČENÍM VAŠEHO ÚČTU, ZAPLATILI JSTE JAKÉKOLI PŘÍSLUŠNÉ ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY K POKRYTÍ PŘIMĚŘENÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZPRACOVÁNÍM PŘESTAVENÍ V . TÍMTO OPRÁVNĚNÍTE GFI K NABÍJENÍ VAŠÍ KREDITNÍ NEBO DEBETNÍ KARTY V PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTCE ZA TAKOVÝ ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK. PROCES PORTOVÁNÍ MŮŽE BÝT DLOUHÝ; POKUD SI CHCETE ZACHOVAT SVÉ SLUŽBY BĚHEM PROCESU PŘENOSU, MUSÍTE SVŮJ ÚČET UDRŽOVAT V AKTIVNÍM STAVU A NEUKONČIT SVŮJ ÚČET, DOKUD NEBUDE PŘENOS DOKONČEN. BEZ OHLEDU NA KDYŽ JE PŘENOS DOKONČEN, BUDETE NADÁLE ODPOVĚDNÍ ZA PLATIT VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ POPLATKY ZA ÚČET S OHLEDEM NA TELEFONNÍ ČÍSLA AŽ DO FORMÁLNÍHO UKONČENÍ SLUŽBY. POKUD NEBUDETE SPLŇOVAT JAKÉKOLI Z VÝŠE UVEDENÝCH POŽADAVKŮ, ZŮSTANE GFI ZÁKAZNÍKEM ZÁZNAMU ČÍSEL A VÁM JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO ZPŮSOBIT NEBO POKUSIT SE ZPŮSOBIT PŘEDÁNÍ TAKOVÝCH ČÍSEL, TELEPH JINÉMU POSKYTOVATELI. DOPRAVCE NEBO JAKÉKOLI JINÉ OSOBY NEBO SUBJEKTY. GFI SI TAKÉ VYHRAZUJE PRÁVO ZÍSKAT OD VÁS ČÍSLO (ČÍSLA) PO PŘENESENÍ ČÍSLA V ROZPORU S TĚMITO POŽADAVKY A JAKOUKOLI PŘÍSLUŠNÝMI POPLATKY. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE I V PŘÍPADĚ, ŽE SPLNÍTE POŽADAVKY UVEDENÉ V TOMTO ODDÍLU 18 (a), MŮŽE PŘI POKUSU O PŘENOS TĚCHTO ČÍSEL DOJÍT K TECHNICKÝM NEBO PROCEDURÁLNÍM POTÍŽÍM NEBO PŘERUŠENÍM (PŘI POKUSU O PŘENOS TĚCHTO ČÍSEL A WE. WE. Z JAKÉHOKOLI JINÉHO DŮVODU) A TAKOVÉ POTÍŽÍ NEBO PŘERUŠENÍ MOHOU VAŠEMU NOVÉMU OPERÁTOROVI ZABRAŇOVAT V PŘENESENÍ ČÍSEL. GFI NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA TAKOVÉ TECHNICKÉ NEBO PROCEDURÁLNÍ POTÍŽE ČI PŘERUŠENÍ A NEOBDRŽÍTE ŽÁDNOU NÁHRADU ZA PŘÍSLUŠNÉ ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY.

  2. Opětovné přidělení telefonních čísel, KTERÝM ROZUMÍTE, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PO UKONČENÍ VAŠICH SLUŽEB Z JAKÉHOKOLI DŮVODU MOHOU BÝT VÁM PŘIDĚLENÁ ONLINE ČÍSLA GFI FAXMAKER OKAMŽITĚ ZNOVU PŘIDĚLENA JINÉMU ZÁKAZNÍKOVI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE GFI NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŠKODY (VČETNĚ NÁSLEDNÝCH NEBO ZVLÁŠTNÍCH ŠKOD) VZNIKLÉ Z JAKÉHOKOLI TAKOVÉHO OPĚTOVNÉHO POŘADĚNÍ, A TÍMTO SE ZŘÍKÁTE JAKÝCHKOLI NÁROKŮ S OHLEDEM NA JAKÉKOLI TAKOVÉ PŘEDĚLENÍ, AŤ NA ZÁKLADĚ NA JINÉM ZÁKLADĚ I KDYŽ BYLA GFI UPOZORNĚNA NA MOŽNOST ŠKODY. DÁLE ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE GFI MŮŽE ČAS OD ČASU POTŘEBOVAT ZMĚNIT ČÍSLO GFI FAXMAKER ONLINE, KTERÉ VÁM PŘIDĚLENO (AŤ UŽ Z DŮVODU ROZDĚLENÍ KÓDU OBLASTI, NEBO Z JAKÉHOKOLI DŮVODU, AŤ JIŽ MIMO, NEBO V RÁMCI GFI). SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE GFI NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŠKODY (VČETNĚ NÁSLEDNÝCH NEBO ZVLÁŠTNÍCH ŠKOD), KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z JAKÉKOLI TAKOVÉ ZMĚNY V VÁM PŘIDĚLENÉM ČÍSLE GFI FAXMAKER ONLINE, A TÍMTO SE VZDÁVÁTE JAKÝCHKOLI NÁROKŮ S OHLEDEM NA BEZPLATNOST, PŘEČINNÝCH DŮVODŮ NEBO JINÝCH DŮVODŮ, I KDYŽ BYLA GFI UPOZORNĚNA NA MOŽNOST ŠKODY.

  3. Žádné právo účtovat služby třetích stran online číslům GFI Faxmaker SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEMÁTE OPRÁVNĚNÍ ÚČTOVAT SLUŽBY POSKYTOVANÉ VÁM NEBO NA VAŠI ŽÁDOST NA ČÍSLO GFI FAXMAKER ONLINE PŘIDĚLENÉ SPOLEČNOSTÍ GFI A ŽE NEBUDETE ŽÁDAT ANI JINAK ZPŮSOB POSKYTOVATELE SLUŽEB TŘETÍCH STRAN, ABY NA TAKOVÉ ČÍSLO ÚČTOVAT JAKÉKOLI TAKOVÉ SLUŽBY. JAKÉKOLI TAKOVÉ POPLATKY OPRAVDUJÍ GFI PRÁVO OKAMŽITĚ UKONČIT NEBO POZASTAVIT VÁŠ ÚČET GFI BEZ UPOZORNĚNÍ. GFI SI VYHRAZUJE PRÁVO FAKTUROVAT VÁM JAKÉKOLI POPLATKY, JAKO JSOU „POPLATKY NADMĚRNÉ UŽÍVÁNÍ“, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE GFI SI MŮŽE TYTO POPLATKY NABÍTAT VAŠI KREDITNÍ NEBO DEBETNÍ KARTU BEZ DALŠÍHO VAŠEHO POVOLENÍ.

 19. DOSTUPNOST SLUŽEB

  V souladu s podmínkami této Smlouvy vynaloží GFI obchodně přiměřené úsilí k poskytování Služeb dvacet čtyři (24) hodin denně, sedm (7) dní v týdnu po celou dobu Předplatného. Souhlasíte s tím, že služby mohou být čas od času nedostupné nebo nefunkční z různých důvodů, včetně (i) poruch zařízení; (ii) postupy pravidelné údržby nebo opravy, které může GFI čas od času provádět; nebo (iii) příčiny, které GFI nemůže ovlivnit nebo které GFI nemůže rozumně předvídat, včetně přerušení nebo selhání telekomunikačních nebo digitálních přenosových spojů, útoků nepřátelské sítě nebo přetížení sítě nebo jiných poruch (souhrnně „Odstávka“). Společnost GFI vynaloží obchodně přiměřené úsilí k tomu, aby vás v případě jakéhokoli plánovaného výpadku informovala dvacet čtyři (24) hodin předem.

 20. ODŠKODNĚNÍ

  Souhlasíte s tím, že GFI, její mateřské, dceřiné nebo přidružené organizace, úředníci, zástupci a zaměstnanci budou odškodněni, obhajováni a odškodněni od jakýchkoli nároků, ztrát, požadavků nebo škody, včetně přiměřených právních poplatků, které budou uplatněny jakoukoli třetí stranou v důsledku vašeho porušení jakéhokoli ustanovení této dohody, vašich nedbalých nebo nesprávných činů a/nebo porušení platných zákonů.

 21. VLASTNICTVÍ

  Všechny programy, služby, procesy, návrhy, software, technologie, ochranné známky, obchodní názvy, vynálezy a materiály, které tvoří jakoukoli část Služeb, jsou v plném vlastnictví společnosti GFI, jejích přidružených společností a/nebo jejích poskytovatelů licencí a poskytovatelů služeb, pokud není výslovně uvedeno jinak. Nesmíte používat ochranné známky, obchodní názvy, patenty, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví společnosti GFI nebo jejích přidružených společností bez předchozího písemného souhlasu společnosti GFI.

 22. CELÁ DOHODA

  Tato dohoda (která může být čas od času pozměněna) představuje celou dohodu mezi vámi a GFI týkající se Služeb a nahrazuje veškeré předchozí nebo současné ústní nebo písemné sdělení, návrhy a prohlášení týkající se Služeb. Licenční smlouva koncového uživatele GFI Faxmaker, ve znění čas od času změněných, zůstává v plné síle a účinnosti, pokud jde o software GFI Faxmaker. V rozsahu, v jakém jsou podmínky jakýchkoli obchodních podmínek, politik nebo programů GFI v rozporu s podmínkami této dohody, mají přednost a mají přednost podmínky této dohody. Kromě toho platí, že podmínky stanovené v této dohodě mají přednost a kontrolu nad veškerými dodatečnými nebo protichůdnými podmínkami nebo ustanoveními obsaženými v jakémkoli Vašem dokumentu, ať už jsou uvedeny v objednávce nebo alternativní licenci, a všechny tyto dodatečné nebo protichůdné podmínky jsou neplatné a nemají žádný účinek. Pokud je tato dohoda přeložena do jiného jazyka, než je angličtina, a pokud mezi překlady existují rozpory, má anglická verze přednost.

 23. KONTROLA EXPORTU

  Souhlasíte s tím, že Služby nebudou používány, odesílány, převáděny ani vyváženy do žádné země ani nikomu: (i) zboží, na které EU nebo OSN uložila embargo; (ii) zboží, na které vnitrostátní právní předpisy příslušného členského státu EU uložily embargo; (iii) zboží uvedené v jakémkoli přijatém společném postoji k omezujícím opatřením uloženým EU; (iv) zboží, na které USA uložily embargo. Seznam zvláštních státních příslušníků Ministerstva financí nebo USA (v) jakýmkoli způsobem, který je zakázán společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU, zákonem o správě vývozu Spojených států nebo jinými vývozními zákony nebo předpisy. Používáním Služeb prohlašujete, že nejste obyvatelem nebo rezidentem žádné z těchto zemí nebo na žádném z těchto seznamů, že nejste v ní ani pod její kontrolou, a že za toto používání nesete plnou a výhradní odpovědnost.

 24. ROZHODNÉ PRÁVO

  (a) Pokud jste služby zakoupili nebo máte obvyklé bydliště v USA, Jižní Americe nebo Kanadě, tato smlouva se řídí, podléhá zákonům státu Florida a vykládá se v souladu s nimi, s výjimkou ustanovení o rozporu zákonů, a strany bezpodmínečně a neodvolatelně souhlasí s výlučnou jurisdikcí soudů umístěných ve státě Florida, nebo (b) Pokud jste služby zakoupili nebo máte obvyklé bydliště jinde, tato smlouva se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy Anglie a Walesu a strany bezpodmínečně a neodvolatelně souhlasí s výlučnou jurisdikcí soudů umístěných v Londýně, Anglie, a strany se zřeknou jakékoli námitky v souvislosti s nimi pro účely jakéhokoli žalobu, řízení nebo řízení vyplývajícího z této smlouvy nebo transakcí nebo s ní souvisejících.

 25. PUBLICITA

  Souhlasíte s tím, že společnost GFI může uvádět jméno vaší společnosti jako zákazníka společnosti GFI, a to jak interně, tak v externě publikovaných médiích; jakékoli další zveřejnění vámi nebo vaší společností společností GFI podléhá vašemu předchozímu písemnému souhlasu.

 26. PRÁVA VLÁDY USA

  If you are obtaining the Services or software on behalf of any part of the United States Government, the Software and any documentation shall be deemed "commercial Software" and "commercial computer Software documentation," respectively, pursuant to DFAR Section 227.7202 and FAR 12.212 and 52.227‐19, as applicable. Any use, modification, reproduction, release, performance, display or disclosure of the Services shall be governed solely by the terms of this Agreement shall be prohibited except to the extent expressly permitted by the terms of this Agreement.

 27. ROVNOMĚRNÁ ÚLEVA

  Smluvní strany souhlasí s tím, že by došlo k nenapravitelné újmě, pokud by některé ustanovení této dohody nebylo provedeno v souladu s jejími podmínkami, a že strany mají právo na spravedlivé odškodnění, včetně soudního opatření nebo konkrétního plnění podmínek této dohody (bez požadavku na splnění kauce nebo záruky), kromě jakýchkoli jiných opravných prostředků, na které mají právo podle práva nebo vlastního kapitálu.

 28. MISCELLANEOUS

  Zpoždění nebo nesplnění jakéhokoli práva stanoveného v dohodě žádnou ze stranou nepovažuje za zřeknutí se. Tato dohoda: i) nesmí být vámi přidělena a jakékoli údajné přidělení bude neplatné a neplatné, ii) nesmí být vámi změněna, ale GFI může tuto dohodu čas od času měnit a veškeré změněné dohody zveřejní na svých webových stránkách. S výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu jsou opravné prostředky stran kumulativní a nevylučují žádné jiné opravné prostředky, na které může mít strana zákonný nárok. Pokud se některé ustanovení této dohody (nebo její část) shledá nezákonným, neplatným nebo nevykonatelným, použije se s minimální změnou nezbytnou k tomu, aby bylo zákonné, platné a vykonatelné. Tato dohoda je určena výhradně pro prospěch společnosti GFI a vás a nic z ní, ať už výslovně nebo nepříznačně, není určeno nebo přidělí jakékoli jiné osobě nebo subjektu jakékoli právní nebo spravedlivé právo, výhodu nebo opravné prostředky jakékoli povahy podle této dohody nebo z jejího důvodu. Všechna oznámení musí být písemná a zaslána doporučenou nebo ověřenou poštou (s účinností třetí den po dni zaslání) nebo zaslána e-mailem (pdf dokument) na adresu:​​​​​​​ legal@gfi.com (s důkazem účinného přenosu). Všechna oznámení musí být zaslána právnímu oddělení GFI.