Přečtěte si prosím pozorně následující právně závaznou licenční smlouvu s koncovým uživatelem mezi společností Sophos a vámi pro níže definovaný software. Výběrem možnosti přijmout, porušením pečeti na softwarovém balíčku nebo instalací, kopírováním nebo jiným používáním tohoto softwaru potvrzujete, že jste si přečetli podmínky této licenční smlouvy s koncovým uživatelem, rozumíte jim a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této licenční smlouvy s koncovým uživatelem. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této licenční smlouvy s koncovým uživatelem, neinstalujte software, nebo pokud jste software obdrželi, neprodleně jej vraťte a doprovodné položky (včetně JAKÝCHKOLI písemných materiálů a obalů) svému dodavateli spolu s doklad o koupi pro vrácení peněz. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli podmínkami této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem, nejste oprávněni používat Software k žádnému účelu. Instalací, kopírováním nebo jiným používáním Aktualizací a/nebo Upgradů od společnosti Sophos také souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi dalšími licenčními podmínkami, které doprovázejí takové Aktualizace a/nebo Upgrady. Pokud nesouhlasíte s dodatečnými licenčními podmínkami, které doprovázejí takové Aktualizace a/nebo Upgrady, nesmíte takové Aktualizace a/nebo Upgrady instalovat, kopírovat ani používat.

Pokud prodejce, poskytovatel služeb, konzultant, dodavatel nebo jiná strana pro vás stáhne licencované produkty a/nebo nainstaluje licencované produkty vaším jménem před vaším použitím licencovaných produktů, takový prodejce, poskytovatel služeb, konzultant, dodavatel nebo jiná strana bude považován za vašeho zástupce jednajícího vaším jménem a bude se mít za to, že jste přijali všechny podmínky této licenční smlouvy s koncovým uživatelem, jako byste si přímo stáhli, nainstalovali nebo používali licencované produkty.

 1. DEFINICE

  • 'Počítač' znamená, kde je licencovaný produkt nasazen, včetně netrvalých nasazení pomocí technologie webového agenta, jako je ActiveX: (i) na nebo e-mailový server volány, vaše počítače, které jsou schopny přijímat poštu z tohoto serveru; (ii) Vaše počítače, které jsou schopny se k tomuto proxy připojit, nebo je volán prostřednictvím internetového proxy nebo jiného zařízení brány; (iii) v databázi, Vaše počítače, které jsou schopny získávat data z této databáze; (iv) jakýmkoli jiným způsobem skenovat data, Vaše počítače, pracovní stanice nebo jiná elektronická zařízení, která jsou schopna tato data načíst; (v) na virtuálním stroji s operačním systémem nebo jeho voláním, přičemž každý souběžně fungující virtuální stroj, a (vi) na jiném počítači, než je Server, nebo jeho voláním, vaším počítačem.

  • 'Dokumentace' znamená jakoukoli dokumentaci poskytnutou Vám společností Sophos (ať už elektronickou nebo tištěnou), která je připojena k licencovaným produktům.

  • 'Licenční smlouva s koncovým uživatelem' znamená tuto licenční smlouvu pro koncového uživatele společnosti Sophos a Plán.

  • 'Datum vypršení platnosti' znamená datum, které může být uvedeno v Plánu.

  • 'Poplatek' znamená Poplatek za licencované produkty a Poplatek za podporu (pokud existuje).

  • 'Licenční období' znamená licenční podmínku uvedenou v článku 3.2 této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

  • 'Licenční produkty' znamená všechny nebo každý (podle kontextu to umožňuje) z těch programů, které jsou uvedeny v Plánu spolu s Dokumentací a všemi Upgrady a Aktualizacemi těchto programů.

  • 'Licenční poplatek za produkty' znamená částky, které máte zaplatit v souvislosti s licencí k užívání licencovaných produktů po dobu platnosti licence.

  • 'Údržba' znamená souhrnně Upgrady a/nebo Aktualizace (pokud se vztahují na licencovaný produkt) a standardní technickou podporu nebo rozšířenou technickou podporu, pokud jste zaplatili Poplatek za podporu.

  • 'Média' znamená objekty, na kterých lze ukládat data, včetně, bez omezení, CD-ROMů, pásek a disket nebo jiných médií obsahujících software, který vám poskytla společnost Sophos.

  • 'Produkt' znamená Média a Software.

  • 'Plán' znamená plán, který vám společnost Sophos poskytne a který čas od času stanoví určité podrobnosti týkající se vašeho používání licencovaných produktů a který tvoří součást této licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

  • 'Server' znamená Počítač, na kterém je nainstalován licencovaný produkt A ze kterého ostatní počítače přijímají nebo načítají data, ZA PODMÍNKY, ŽE Počítač není Server, kde je to jeden Počítač, ze kterého ostatní Počítače přijímají nebo načítají data A taková data jsou generována výhradně licencovaným Produkt.

  • 'Licenční server' znamená maximální počet serverů (pokud existují), které jsou podle Plánu kdykoli povoleny ke spuštění licencovaného produktu.

  • 'Software' znamená jakýkoli program nebo datový soubor, který vám dodá společnost Sophos nebo její prodejci, distributoři nebo prodejci, včetně všech Upgradů a Aktualizací, které vám byly dodány.

  • 'Sophos' znamená Sophos Plc a její dceřiné společnosti nebo, podle kontextu, kteroukoli z nich.

  • 'Datum zahájení' znamená datum, které může být uvedeno v Plánu.

  • 'Návrhy' má definici uvedenou v článku 6.2.

  • 'Poplatek za podporu' znamená částky, které máte zaplatit v souvislosti s poskytováním služeb rozšířené podpory společností Sophos, je-li to relevantní.

  • 'Update' znamená aktualizaci knihovny pravidel a/nebo identit, které vám společnost Sophos zpřístupnila; a/nebo jiné aktualizace softwarových filtrů, mimo jiné včetně aktualizace knihoven reputace IP adres, které vám společnost Sophos zpřístupnila.​​​​​​​

  • 'Upgrade' znamená jakékoli vylepšení nebo vylepšení funkčnosti licencovaného produktu (s výjimkou aktualizací), které vám společnost Sophos čas od času zpřístupní na základě vlastního uvážení, avšak s výjimkou jakéhokoli softwaru a/nebo aktualizací nabízených a licencovaných společností Sophos jako nová verze nebo nové vydání. licencovaného produktu.​​​​​​​

  • 'Uživatel' znamená zaměstnance, konzultanta nebo jinou osobu, která používá Počítač, který má prospěch z licencovaného produktu, který vám je licencován, a „Uživatelé“ budou vykládáni podle toho.

  • 'Uživatelské licence' znamená maximální počet uživatelů nebo počítačů (pokud je to možné v souladu s licenční výjimkou uvedenou v článku 3.3.1), jak je uvedeno v Příloze, kteří mohou využívat výhody licencovaných produktů.​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • 'Vy' znamená nabyvatele licence a „Váš“ znamená, že patří vám nebo je vámi zaměstnán nebo se vás jinak týká, jak to kontext umožňuje, ať už dočasně nebo jinak.

   „Váš interní obchodní účel“ má definici uvedenou v článku 3.3.1.

 2. AUTORSKÁ PRÁVA A VLASTNICTVÍ

  Jakmile zaplatíte poplatek za licencovaný produkt, vlastníte pouze média, na kterých je software zaznamenán. Nejste vlastníkem samotného softwaru. Software je výhradním vlastnictvím společnosti Sophos a jejích poskytovatelů licencí. Software a dokumentace včetně veškerého know-how, konceptů, logiky a specifikací jsou vlastními produkty společnosti Sophos a jejích poskytovatelů licencí a jsou po celém světě chráněny autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Na základě této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem vám není udělena žádná licence, právo ani zájem na loga nebo ochranné známky společnosti Sophos a tímto souhlasíte s tím, že neodstraníte žádnou identifikaci produktu ani upozornění na vlastnická omezení. Dále tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že právo, nárok a zájem na jakýchkoli vámi provedených úpravách softwaru nebo dokumentace, jak je uvedeno níže v této licenční smlouvě s koncovým uživatelem, si ponechává společnost Sophos.

 3. PRÁVA A OMEZENÍ

  1. ​​​​​​​Hodnocení. Software můžete používat pro účely hodnocení pouze v testovacím prostředí bez zaplacení poplatku po dobu maximálně 30 dnů nebo po jinou dobu, kterou určí společnost Sophos podle vlastního uvážení. Software je během takového zkušebního období poskytován „TAK, JAK JE“, a články 3.3 a 5 níže se na takové hodnocení nevztahují.​​​​​​​

  2. Licenční období. Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem je účinná od okamžiku přijetí, jak je popsáno v prvním odstavci této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem, nebo od Počátečního data, podle toho, které datum nastane dříve, a zůstane v platnosti buď do data vypršení platnosti uvedeného v Naplánujte nebo po obnovení vaší licence datum vypršení platnosti vaší obnovené licence, jak je uvedeno v plánu, který vám poskytla společnost Sophos (a pokud takové datum nebude uvedeno, bude tato smlouva trvat navěky, ačkoli vaše právo používat licencované produkty závisí na vaší platbě ročního poplatku za licencované produkty) nebo dokud nebude ukončen, jak je uvedeno v článku 11 níže, podle toho, co nastane dříve. Chcete-li obnovit svou licenci, měli byste kontaktovat společnost Sophos nebo svého prodejce, distributora nebo prodejce, podle toho, co je relevantní. Vaše závazky vyplývající z této licenční smlouvy s koncovým uživatelem týkající se duševního vlastnictví a důvěrných informací společnosti Sophos přetrvají i po vypršení nebo ukončení této licenční smlouvy s koncovým uživatelem.​​​​​​​

  3. Práva. S ohledem na platbu poplatku z vaší strany vám společnost Sophos tímto uděluje nevýhradní právo používat licencované produkty a obdržet údržbu po dobu platnosti licence v souladu s podmínkami obsaženými v této licenční smlouvě s koncovým uživatelem. Jste oprávněni:

   1. používat licencované produkty pro své interní obchodní účely, které se konkrétně týkají integrity vašich systémů, sítí, dokumentů, e-mailů a dalších dat („Váš interní obchodní účel“). Počet uživatelů, kteří mohou používat licencované produkty pro vaše interní obchodní účely, nesmí překročit počet uživatelských licencí. Bez ohledu na výše uvedené, POKUD JSTE VZDĚLÁVACÍ, ZDRAVOTNÍ NEBO VLÁDNÍ SUBJEKT NEBO VE VZTAHU K JAKÉKOLI LICENCE NA PRODUKTY ŠIFROVÁNÍ, OMEZENÍ POČTU UŽIVATELŮ SE NA VÁS NEVZTAHUJE. MÍSTO BUDE PLATIT NÁSLEDUJÍCÍ OMEZENÍ: POČET POČÍTAČŮ, NA KTERÝCH MŮŽETE POUŽÍVAT LICENCOVANÉ PRODUKTY PRO SVÉ INTERNÍ OBCHODNÍ ÚČELY, NESMÍ PŘEKROČIT POČET UŽIVATELSKÝCH LICENCE. Jste plně odpovědní za dodržování této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem ze strany uživatelů. Kromě toho, pokud počet Serverů, na kterých jste nasadili licencované produkty, přesahuje dvacet pět procent (25 %) počtu uživatelských licencí, musíte si pro každý takový Server zakoupit Serverovou licenci;

   2. umožnit svým zaměstnancům používat licencované produkty doma na jedné pracovní stanici za předpokladu, že budete odpovědní za podporu a distribuci Upgradů a Aktualizací. Počet zaměstnanců, kterým můžete povolit používat licencované produkty doma, nesmí překročit počet uživatelských licencí (POZNÁMKA: USTANOVENÍ SE NA VÁS NEVZTAHUJE, POKUD JSTE ZAKOUPILI LICENCE K POUŽÍVÁNÍ KLIENTSKÉHO FREWALLU SOPHOS NEBO LICENCOVANÉHO PRODUKTU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ SADA PRODUKTŮ SOPHOS SMALL BUSINESS SOLUTIONS NEBO PRODUKT PRO ŠIFROVÁNÍ);

   3. pokud jsou taková zařízení poskytována jako součást produktu, vytvořte sady disket obsahující jakoukoli část licencovaných produktů. Počet takto vytvořených disketových sad nesmí překročit počet Uživatelských licencí;

   4. kromě případů uvedených v odstavci 3.3.5 níže, který se týká pouze dokumentace, vytvořte jednu kopii licencovaných produktů nebo jakékoli jejich části pro účely zálohování za předpokladu, že na jakékoli takové záložní kopii licencovaných produktů reprodukujete oznámení o vlastnictví společnosti Sophos. Takové omezení Vám nebrání v zálohování nebo archivaci Vašich dat;

   5. používat, kopírovat, reprodukovat jako celek nebo zčásti, upravovat a upravovat dokumentaci pouze pro vaše interní obchodní účely; a/nebo

   6. převedete produkt a svá práva podle této licenční smlouvy s koncovým uživatelem trvale na jinou osobu nebo subjekt za předpokladu, že převedete média, všechny kopie softwaru a dokumentace a před takovým převodem (i) předáte úplné kontaktní údaje pro příjemce Sophos; a (ii) zajistíte, že příjemce souhlasí s tím, že bude vázán podmínkami této licenční smlouvy s koncovým uživatelem, a písemně oznámí společnosti Sophos svůj souhlas. Pokud je produktem šifrovaný produkt, musíte produkt před tímto převodem odinstalovat nebo vyřadit z provozu.

  4. Omezení. Nejste oprávněni:

   1. používat licencované produkty k poskytování jakékoli služby ve prospěch třetích stran, pokud nejprve nezískáte licenci poskytovatele aplikačních služeb od společnosti Sophos;

   2. upravovat nebo překládat licencované produkty s výjimkou (i) potřeby konfigurace licencovaných produktů pomocí nabídek, možností a nástrojů poskytovaných pro takové účely a obsažených v Softwaru; (ii) podle potřeby k vývoji vlastních filtrů pomocí „PerlMx Application Programming Interface (API)“, pokud je součástí Softwaru; a (iii) ve vztahu k Dokumentaci, s výjimkou případů, kdy je to nutné k vytvoření a přizpůsobení příruček a/nebo jiné dokumentace pro Váš interní obchodní účel;

   3. zpětně analyzovat, rozebírat nebo dekompilovat licencované produkty nebo jakoukoli jejich část nebo se jinak pokoušet odvodit nebo určit zdrojový kód nebo jeho logiku, s výjimkou rozsahu a pro výslovné účely povolené příslušným zákonem;

   4. přenášet nebo poskytovat přístup k licencovaným produktům, pokud není uvedeno v uživatelské licenci;

   5. používat jiný software než licencované produkty;

   6. udělovat sublicenci, pronajímat, prodávat, pronajímat, distribuovat nebo jinak převádět licencované produkty, kromě případů uvedených v této licenční smlouvě s koncovým uživatelem, pokud pro tyto účely nezískáte samostatnou licenci od společnosti Sophos (například nesmíte vkládat licencované produkty do jinou aplikaci a poté ji distribuovat třetím stranám, pokud si nejprve nezískáte licenci OEM od Sophos);

   7. používat licencované produkty v nebo ve spojení s aplikacemi kritickými pro bezpečnost, jako jsou, bez omezení, lékařské systémy, systémy řízení dopravy, aplikace pro vozidla a výrobu energie, včetně, ale bez omezení na aplikace jaderné energie; a/nebo

   8. používat licencované produkty pro účely soutěžení se společností Sophos, včetně mimo jiné konkurenčního zpravodajství.

 4. ÚDRŽBA

  1. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem vás opravňuje k získání údržby po dobu trvání licence.

  2. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že licencované produkty a Sophos mohou přímo a na dálku komunikovat za účelem, bez omezení, ověřování vašich pověření, vydávání zpráv a výstrah, jako jsou automatizované požadavky na podporu a výstražné zprávy, a za účelem poskytování údržby.

  3. Společnost Sophos si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení omezit počet uživatelů, kteří mohou kontaktovat technickou podporu Sophos.

 5. ZÁRUKY A ODŠKODNĚNÍ

  1. Společnost Sophos vám zaručuje pouze to, že po dobu devadesáti (90) dnů od data nákupu (dále jen „záruční doba“): (i) budou licencované produkty fungovat v podstatě v souladu s dokumentací za předpokladu, že budou provozovány v souladu s Dokumentace o určených operačních systémech a (ii) Dokumentace přiměřeně popisuje provoz licencovaných produktů ve všech podstatných ohledech.

  2. Pokud bude společnost Sophos písemně upozorněna na porušení této záruky během záruční doby, bude veškerá odpovědnost společnosti Sophos a váš jediný opravný prostředek spočívat (podle uvážení společnosti Sophos) opravit nebo vyměnit licencované produkty a/nebo jejich dokumentaci v přiměřené době nebo poskytnout nebo povolit vrácení poplatku po vrácení produktu spolu s dokladem o koupi. Na všechny položky poskytnuté jako náhradní v rámci podmínek této záruky se bude vztahovat záruka po zbytek původní záruční doby.

  3. Zaručujete, že vaše používání licencovaných produktů je a bude v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

  4. Na své vlastní náklady budete chránit společnost Sophos za bezpečnou, obhajovat ji a plně a účinně odškodnit společnost Sophos proti jakýmkoli nárokům, řízením, škodám, nákladům, výdajům nebo jiné odpovědnosti, ať už vyplynou z vašeho používání licencovaných produktů nebo s ním souvisí (včetně, bez omezení). porušení vaší záruky v článku 5.3) a/nebo jakýchkoli návrhů.

 6. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

  1. S VÝJIMKOU VÝSLOVNÝCH ZÁRUK OBSAŽENÝCH V USTANOVENÍ 5 VÝŠE, SPOLEČNOST SOPHOS A JEJICH POSKYTOVATELÉ LICENCE A DODAVATELÉ TŘETÍCH STRAN A PŘISPÍVATELÉ URČITÉHO ZAHRNUTÉHO SOFTWARU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY, ZÁVAZKY OD JINÝCH ZÁVAZKŮ KRYTORWORLI VE VZTAHU K PRODUKTU, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NEPORUŠENÍ PRÁV NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮBĚHU OBCHODOVÁNÍ, POUŽITÍ. NĚKTERÉ STÁTY/JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT A MŮŽETE MÍT JINÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ STÁT OD STÁTU NEBO JURISDIKCE.

   BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO, SOPHOS NEZARUČUJE, ŽE PRODUKT BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY ANI ŽE PROVOZ PRODUKTU BUDE BEZCHYBNÝ NEBO NEPŘERUŠENÝ NEBO ŽE VADY VÝROBKU BUDOU OPRAVENY. SOPHOS NEZARUČUJE, ŽE LICENCOVANÉ PRODUKTY ZJIŠŤUJÍ A/NEBO SPRÁVNĚ IDENTIFIKUJÍ A/NEBO DEZINFEKCI VŠECHNY HROZBY, APLIKACE (AŤ ŠKODLIVÉ ČI JINAK) NEBO JINÉ KOMPONENTY.

  2. SOPHOS NEZARUČUJE ANI NEPROHLAŠUJE, ŽE MÁTE OPRÁVNĚN ZABLOKOVAT JAKÉKOLI APLIKACE TŘETÍCH STRAN A VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI NÁVRHY OD SPOLEČNOSTI SOPHOS (VČETNĚ BEZ OMEZENÍ PRODUKTŮ ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANCŮ ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANCŮ VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ, ODPOVĚDNOSTI) „NÁVRHY“).

  3. SOPHOS NEZARUČUJE, ŽE MÁTE PRÁVO ŠIFROVAT NEBO DEŠIFROVAT JAKÉKOLI INFORMACE TŘETÍCH STRAN.

  4. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZA ŘÁDNÉ ZÁLOHOVÁNÍ VŠECH DAT BUDETE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ A ŽE PŘIJÍMÁTE VHODNÁ OPATŘENÍ K OCHRANĚ TAKOVÝCH DAT. SOPHOS A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE TŘETÍCH STRAN NEPŘEBÍRAJÍ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST JAKOUKOLIV PŘI ZTRÁTĚ DAT.

 7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  1. PRODUKT POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST SOPHOS ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE A DODAVATELÉ TŘETÍCH STRAN NEBO PŘISPĚVATELÉ URČITÉHO, ZAHRNUTÉHO SOFTWARU ODPOVĚDNI ZA NÁROKY ZA NÁROKY ZA TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO SOUHLASU ZVLÁŠTNÍ POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTA JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ, ALE NEOMEZENĚ NA, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY SMLUV, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍHO ČINNOSTI, ZTRÁTY NEBO PORUŠENÍ DAT JAKKOLI ZPŮSOBENÉ A AŤ VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, VE SMLOUVĚ ZA ÚČETNÍHO SMLOUVY NEBO ADVOKÁTA MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

  2. POKUD JE JAKÉKOLI OMEZENÍ, VYLOUČENÍ, ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ USTANOVENÍ OBSAŽENÉ V TÉTO LICENČNÍ SMLOUVĚ S KONCOVÝM UŽIVATELEM POVAŽUJE ZA NEPLATNÉ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU SOUD PŘÍSLUŠNÉ JURISDIKCE A SOPHOS BUDE TÍMTO ODPOVĚDNOST, DAMAGE LIMITED MAHEYTHAB VE SMLOUVĚ NEPŘEKROČÍ NIŽŠÍ POPLATEK, KTERÝ ZAPLATÍTE ZA LICENCOVANÉ PRODUKTY, A KNIHOVNÍ CENU SPOLEČNOSTI SOPHOS ZA PRODUKT.

  3. SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SOPHOS VŮČI VÁM, VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKY, KTERÉ JSTE ZA PRODUKT ZAPLATILI.

 8. VOLITELNÉ SDÍLENÍ DAT

  1. Pokud se nerozhodnete povolit: (i) sdílení dat se Sophos za účelem zlepšení ochrany a/nebo kontroly aplikací; nebo (ii) vzdálené pomoci, tento článek 8 se na vás nevztahuje.

  2. Pokud se rozhodnete povolit sdílení takových doplňkových dat se společností Sophos nebo povolíte společnosti Sophos poskytovat vzdálenou pomoc, souhlasili jste s implementací volitelných funkcí, které umožní licencovaným produktům poskytovat společnosti Sophos různá data. I když Sophos nezamýšlí, aby taková data zahrnovala vlastnická, důvěrná nebo uživatelsky identifikovatelná data, povolením této možnosti berete na vědomí, že může být možné, aby taková data zahrnovala vlastnická, důvěrná nebo uživatelsky identifikovatelná data, a prohlašujete Sophosu, že máte získala všechna potřebná oprávnění ke sdílení takových údajů se Sophos.

 9. OMEZENÁ PRÁVA VLÁDOU USA

  Pokud jste agenturou nebo jinou součástí vlády USA, software a dokumentace jsou komerční počítačový software a dokumentace komerčního počítačového softwaru a jejich použití, kopírování a zveřejnění podléhají podmínkám této licenční smlouvy s koncovým uživatelem podle FAR 12.212 nebo DFARS 227.7202-3, ve znění pozdějších předpisů.

 10. POŽADAVKY NA KONTROLU VÝVOZU

  Tímto souhlasíte s tím, že budete produkt používat, zveřejňovat a/nebo přepravovat v souladu s platnými zákony a předpisy o kontrole vývozu a že jste výhradně odpovědní za splnění všech příslušných vládních požadavků v souvislosti s vaším používáním, zveřejněním a/nebo přepravou Produkt a související s jakýmkoli převodem podle článku 3.3.6 výše. Souhlasíte s tím, že společnost Sophos odškodníte a ochráníte před jakýmkoli nárokem, ztrátou, odpovědností nebo škodou, kterou společnost Sophos utrpí nebo utrpí v důsledku vašeho porušení tohoto odstavce nebo s ním související.

 11. UKONČENÍ

  Tuto licenční smlouvu s koncovým uživatelem můžete kdykoli ukončit zničením softwaru a všech jeho kopií. Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem a vaše práva z ní vyplývající budou rovněž okamžitě ukončena, pokud: (i) nezaplatíte Poplatek v souladu s dohodnutými platebními podmínkami; nebo (ii) nedodržíte kteroukoli z podmínek této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem; nebo (iii) pokud podniknete nebo utrpíte jakékoli kroky z důvodu dluhu nebo jste v platební neschopnosti. Při ukončení této licenční smlouvy s koncovým uživatelem musíte zničit Software a všechny jeho kopie. Do jednoho měsíce od data ukončení této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem musíte společnosti Sophos dodat písemné potvrzení o zničení Softwaru a všech kopií celého nebo jakékoli jeho části z vaší strany. Pokud jste si zakoupili licenci k používání šifrovacího produktu, musíte před odinstalováním a zničením produktu dešifrovat všechny zašifrované disky. V případě, že si nepřejete ukončit svou licenci na šifrovací produkt, musíte zaplatit příslušný poplatek. Všechny zaplacené nebo splatné poplatky jsou nevratné v rozsahu povoleném příslušnými zákony.

 12. DŮVĚRNOST

  1. Software může obsahovat důvěrné informace, které jsou tajné a cenné pro společnost Sophos a její poskytovatele licencí. Nejste oprávněni používat nebo sdělovat tyto důvěrné informace jinak, než přísně v souladu s podmínkami této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem. Společnost Sophos si vyhrazuje právo sdělit podrobnosti licenční smlouvy s koncovým uživatelem třetím stranám pro účely propagace a propagace a:-

   1. Výslovně dáváte společnosti Sophos povolení zahrnout a zveřejnit vaše jméno a logo na seznamech zákazníků společnosti Sophos pro licencované produkty; a

   2. Souhlasíte s tím, že společnost Sophos vám může zasílat e-maily, aby vám poskytla informace a zboží a služby a aby vás informovala o dalším zboží a službách, o které byste mohli mít zájem.

  2. Pokud si nepřejete udělit Sophos povolení podle článku 12.1.1 a/nebo 12.1.2, musíte to oznámit společnosti Sophos nejpozději do sedmi dnů po datu zahájení licence a uvést, které oprávnění nebylo uděleno.

  3. Bez ohledu na výše uvedené bude Sophos zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s ustanoveními zákona o ochraně dat z roku 1998. Osobní údaje mohou být zveřejněny v rámci skupiny společností Sophos.

 13. VŠEOBECNÉ

  1. Žádný prodejce, distributor nebo prodejce, od kterého jste produkt zakoupili, není společností Sophos jmenován ani autorizován jako jeho služebník nebo zástupce. Žádná taková osoba nemá žádné oprávnění, ať už výslovné nebo předpokládané, uzavřít jakoukoli smlouvu nebo vám poskytnout jakékoli prohlášení, záruku nebo záruku s vámi nebo vám nebo přeložit nebo upravit tuto Licenční smlouvu s koncovým uživatelem jakýmkoli způsobem jménem společnosti Sophos nebo jinak zavazovat Sophos jakýmkoli způsobem.

  2. Souhlasíte s tím, že společnost Sophos může použít jakékoli technické informace, které poskytnete, včetně, bez omezení, informací poskytnutých podle podmínek Volitelného sdílení dat v článku 8, pro své obchodní účely, mimo jiné pro podporu a vývoj produktů.

  3. Souhlasíte s tím, že zaplatíte Poplatek v plné výši v souladu s fakturou od společnosti Sophos, případně autorizovaného prodejce, distributora nebo prodejce. Pokud není uvedeno jinak, Poplatek nezahrnuje žádné federální, státní, obecní nebo jiné vládní daně, cla, licence, poplatky, spotřební daně nebo tarify. Souhlasíte s tím, že zaplatíte takové daně nebo místo nich poskytnete potvrzení o výjimce přijatelné pro Sophos a příslušný úřad. Faktury mohou uvádět úroky z jakýchkoli částek, které nebyly poukázány do data splatnosti.

  4. Povolíte společnosti Sophos nebo nezávislému certifikovanému účetnímu jmenovanému společností Sophos písemným oznámením přístup do vašich prostor a vašich účetních knih a záznamů kdykoli během běžné pracovní doby za účelem kontroly, auditu, ověření nebo sledování způsobu a výkonu vašeho závazky podle této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem, včetně, bez omezení, zaplacení všech příslušných licenčních poplatků. Společnost Sophos nebude moci toto právo uplatnit více než jednou v kalendářním roce. Pokud audit odhalí, že jste nedostatečně zaplatili poplatky společnosti Sophos, bude vám fakturována a zaplatíte společnosti Sophos do 30 dnů od data fakturace částku rovnající se rozdílu mezi splatnými poplatky a těmi, které jste zaplatili. Pokud výše nedoplatku přesáhne 5 % splatných poplatků nebo audit odhalí porušení jakýchkoli licenčních omezení podle této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem, pak, aniž by byla dotčena ostatní práva a opravné prostředky společnosti Sophos, zaplatíte rovněž přiměřené náklady společnosti Sophos na provádění auditu.

  5. Společnost Sophos může dle vlastního uvážení zadat jakákoli ze svých práv nebo povinností podle této smlouvy subdodavatelům jakékoli ze svých dceřiných společností, prodejců, distributorů nebo prodejců, podle toho, co je relevantní.

  6. Společnost Sophos může kdykoli upravit podmínky této licenční smlouvy s koncovým uživatelem na základě přiměřeného upozornění, mimo jiné včetně zveřejnění revidovaných podmínek na svých webových stránkách na adrese URL www.sopho.com/legal/eula.html, které změnily podmínky a podmínky pro vás budou závazné.

  7. Pokud společnost Sophos neuplatní jakoukoli konkrétní podmínku této licenční smlouvy s koncovým uživatelem, nebude to vykládáno jako vzdání se jakýchkoli práv, která z ní vyplývají.

  8. Nezákonnost, neplatnost nebo nevymahatelnost jakékoli části této licenční smlouvy s koncovým uživatelem neovlivní zákonnost, platnost nebo vymahatelnost zbývající části.

  9. Pokud jste se společností Sophos podepsali samostatnou písemnou softwarovou licenční smlouvu pokrývající používání produktu, podmínky takto podepsané softwarové licenční smlouvy mají přednost před jakýmikoli konfliktními podmínkami této licenční smlouvy s koncovým uživatelem. Jinak tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem a Příloha tvoří úplnou dohodu mezi stranami ve vztahu k Produktu a jeho licencování a nahrazují jakoukoli jinou ústní nebo písemnou komunikaci, dohody nebo prohlášení týkající se Produktu, s výjimkou jakékoli ústní nebo písemné komunikace. , dohody nebo prohlášení učiněná podvodně.

  10. Konstrukce, platnost a plnění této licenční smlouvy s koncovým uživatelem se bude řídit zákony Anglie a Walesu a nevýhradní jurisdikcí soudů Anglie a Walesu. Bez ohledu na výše uvedené mají společnost Sophos a její poskytovatelé licencí právo žádat soudní zákaz nebo podobnou nápravu u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce. Pokud existují nějaké nesrovnalosti mezi anglickou jazykovou verzí této licenční smlouvy s koncovým uživatelem a jakoukoli přeloženou verzí, má přednost anglická verze.

Jakákoli oznámení, která musí být společnosti Sophos předána písemně, nebo jakékoli dotazy týkající se této licenční smlouvy s koncovým uživatelem by měly být adresovány tajemníkovi společnosti, Sophos Plc, The Pentagon, Abingdon, OX14 3YP, Spojené království.