UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU.

OTEVŘENÍM TOHOTO BALENÍ, ROZLOMENÍM PEČETĚ, VÝBĚREM „SOUHLASÍM“, „OK“, „POKRAČOVAT“, „ANO“ NEBO INSTALACÍ NEBO JAKÝKOLI POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SVÉ ÚPLNÉ POROZUMĚNÍ A SOUHLAS S PODMÍNKAMI TATO DOHODA. Pokud je Software stažen z obchodů s mobilními aplikacemi, bude tato smlouva přijata a smlouva bude vytvořena, když před stažením nebo instalací níže vyberete tlačítko nebo pole „Souhlasím“, „OK“ nebo „Ano“.

POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEINSTALUJTE SOFTWARE ANI NEPŘISTUPUJTE K NÍMU, NEPOUŽÍVEJTE SOFTWARE DALŠÍHO POUŽÍVÁNÍ A KONTAKTUJTE VAŠEHO DODAVATELE NEBO ZÁKAZNICKOU SLUŽBU PRO INFORMACE, JAK ZÍSKAT VRÁCENÍ PENĚZ, KTERÉ JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI. KDYKOLI BĚHEM TŘICETI (30) DNÍ OD DATA NÁKUPU.

Tato licenční smlouva je právní smlouvou mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a Bitdefender o používání výše uvedeného softwaru Bitdefender, který zahrnuje software a služby pro vaše zařízení a může zahrnovat související média, tištěné materiály a „online“ nebo elektronická dokumentace (dále označovaná jako „Software“), z nichž všechny jsou chráněny mezinárodními zákony o autorských právech a mezinárodními smlouvami. Instalací, kopírováním nebo používáním softwaru souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy.

REGISTRACE SOFTWARU. Přijetím této smlouvy souhlasíte s registrací vašeho softwaru Bitdefender BOX (“Software”). Registrace vyžaduje platnou e-mailovou adresu pro instalaci a používání Softwaru. Zaručujete, že jste zákonným vlastníkem internetové služby poskytované ve vaší domácnosti, kde bude software zřízen, a máte zákonná práva na vytvoření svého účtu.

Zaručujete, že máte souhlas spravovaných stran k monitorování jejich zařízení, získávání hlášení o blokování nebezpečných webových stránek, zjišťování polohy jejich zařízení a provádění akcí na dálku, které mohou omezit nebo zablokovat používání jejich zařízení.

Berete na vědomí, že instalací tohoto softwaru a připojením Bitdefender BOX k vaší síti můžete zaznamenat zhoršení nebo ztrátu připojení k internetu. Software se používá pro síťové zařízení, které je připojeno k dalším síťovým zařízením ve vaší domácnosti. Berete na vědomí, že vaše připojená zařízení mohou přestat reagovat a/nebo ztratit funkčnost v důsledku vašeho používání Softwaru.

Vy jako správce máte právo monitorovat svá zařízení, lokalizovat zařízení na mapě, vynucovat zámky obrazovky, mazat zařízení, skenovat provoz na všech připojených zařízeních a vzdáleně chránit a spravovat zařízení, včetně provádění aktualizací systému, čištění zařízení a blokování hrozeb a využívá cílení na spravovaná zařízení v domácí síti nebo mimo ni. Bitdefender nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající ze ztráty soukromí nebo dat, které vám byly způsobeny.

Tato licenční smlouva se vztahuje na software Bitdefender BOX, který vám je licencován, včetně související dokumentace a jakékoli aktualizace a upgradu aplikací a softwaru, které závisí na hardwaru dodaném vám v rámci zakoupeného předplatného nebo jakékoli související servisní smlouvy, jak je definováno v dokumentaci a jakékoli kopii tyto věci. Záruka na hardware je poskytována samostatně v rámci balíčku, který jste obdrželi s prvním nákupem – roční omezená záruka na hardware.

Produkt Bitdefender BOX obsahuje kromě Softwaru také hardwarové zařízení, které se nastavuje a spravuje pomocí mobilních aplikací. Software nabízí zabezpečení pro provoz ze všech připojených zařízení a do nich. Software umístěný na spravovaných zařízeních se připojuje k infrastruktuře na straně serveru za účelem odesílání informací o stavu zařízení a provádění příkazů odeslaných z aplikací pro správu.

Software vám může umožnit sledovat umístění zařízení, uzamknout zařízení a/nebo odstranit všechna data dostupná na připojených zařízeních. Služby nesmíte používat k získání neoprávněného přístupu, k nahrávání, přenosu, přenosu dat nebo informací do Bitdefenderu nebo třetích stran žádnými prostředky. Souhlasíte s tím, že vaše používání softwaru bude v souladu se všemi zákony, které se na vás vztahují.

UDĚLENÍ LICENCE. Software je chráněn zákony o autorských právech a mezinárodními smlouvami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Software je licencován, neprodává se. Tato smlouva vám poskytuje pouze některá práva k používání softwaru. Bitdefender si vyhrazuje všechna ostatní práva. Pokud vám platné zákony neposkytují přes toto omezení více práv, můžete software používat pouze tak, jak je výslovně povoleno v této smlouvě. Bitdefender tímto uděluje vám a pouze vám následující nevýhradní, omezenou, nepřevoditelnou, nepřevoditelnou, nesublicencovatelnou a licenční licenci k používání Softwaru.

Budete mít určitá práva k používání Softwaru během Licenčního období, které začíná datem vaší první instalace Softwaru a bude trvat po dobu stanovenou v Dokumentaci nebo příslušné transakční dokumentaci od distributora Bitdefender nebo prodejce, od kterého jste Software získali. Software může být automaticky deaktivován na konci licenčního období a nebudete mít nárok na aktualizace funkcí nebo obsahu softwaru. Software můžete používat pro jednu wifi síť v domácnosti.

Během procesu instalace může software odinstalovat nebo deaktivovat funkce vašeho směrovače, aby byla zajištěna kompatibilita se softwarem. Přijetím této smlouvy berete na vědomí, že software může změnit funkce vašeho routeru, aby byla zajištěna kompatibilita se softwarem

LICENČNÍ PODMÍNKY. Budete mít určitá práva k používání Softwaru během Licenčního období, které začíná datem vaší první instalace Softwaru a bude trvat po dobu stanovenou v Dokumentaci nebo příslušné transakční dokumentaci od distributora Bitdefender nebo prodejce, od kterého jste Software získali. Software může být automaticky deaktivován na konci licenčního období a nebudete mít nárok na aktualizace funkcí nebo obsahu softwaru.

Pokud jste souhlasili s tím, že umožníte prodejci Bitdefender automaticky obnovit vaše předplatné Softwaru naúčtováním platného čísla kreditní karty, které jste poskytli prodejci Bitdefender, od kterého jste Software získali, vaše předplatné bude automaticky obnoveno třicet (30) dní před vypršení lhůty a každé následující výročí za poplatek, který nebude vyšší než aktuální cena Bitdefenderu, s výjimkou propagačních a slevových cen. Musíte poskytnout aktuální, úplné a přesné informace pro váš fakturační účet.

Pokud je software zakoupen online, e-mailová adresa použitá k dokončení nákupu musí být ta, která byla použita k registraci softwaru před instalací. Berete na vědomí, že software se aktivuje po potvrzení nákupu a obnovení softwaru se použije na účet použitý k nákupu.

Musíte neprodleně aktualizovat všechny informace, aby byl váš fakturační účet aktuální, úplný a přesný (jako je, ale nejen změna fakturační adresy, čísla kreditní karty nebo data vypršení platnosti kreditní karty), a musíte okamžitě informovat prodejce Bitdefenderu. od místa, kde jste získali Software, pokud je vaše kreditní karta zrušena (například, ale nejen z důvodu ztráty nebo krádeže). Pokud neposkytnete kteroukoli z výše uvedených informací, souhlasíte s tím, že prodejci Bitdefender, od kterých jste software získali, vám mohou nadále účtovat jakékoli automaticky obnovené předplatné, pokud neinformujete oddělení péče o zákazníky Bitdefenderu na http://www.bitdefender.com/ site/Main/contactForm/ (nebo jakékoli jiné místní číslo poskytnuté příslušnými prodejci Bitdefender ve vašem regionu), aby neobnovovali vaše předplatné softwaru alespoň třicet (30) dní před vypršením vašeho předplatného softwaru a informovali je o vaší si nepřejete, aby se takové předplatné automaticky neobnovovalo. Tato smlouva bude automaticky ukončena, pokud nesplníte jakékoli z omezení nebo jiných požadavků zde popsaných. Při jakémkoli ukončení nebo vypršení této smlouvy musíte přestat používat Software a zničit všechny kopie Bitdefenderu a Dokumentace.

AKTUALIZACE. Pokud je Software označen jako upgrade, musíte mít řádnou licenci k používání softwaru, který společnost BITDEFENDER označil za způsobilý pro upgrade. Software označený jako upgrade nahrazuje a/nebo doplňuje Software, který tvořil základ pro vaši způsobilost pro upgrade. Výsledný upgradovaný software můžete používat pouze v souladu s podmínkami této licenční smlouvy. Pokud je Software upgradem součásti balíku softwarových programů, které jste licencovali jako jeden Software, lze jej používat a převádět pouze jako součást tohoto jediného softwarového balíku a nelze jej oddělit pro použití jinými uživateli. Podmínky nové licenční smlouvy nahrazují a nahrazují jakékoli předchozí smlouvy, které mohly existovat mezi vámi a BITDEFENDER ohledně původního softwaru nebo výsledného upgradovaného softwaru.

AUTORSKÁ PRÁVA. Všechna práva, tituly a zájmy k Softwaru a veškerá autorská práva k Softwaru (včetně, ale bez omezení na jakýkoli kód, obrázky, fotografie, loga, animace, video, zvuk, hudbu, text a „aplety“ začleněné do Softwaru ), doprovodné tištěné materiály a veškeré kopie Softwaru jsou majetkem Bitdefenderu s tím, že práva, tituly a podíly na určitém softwaru třetích stran uvedeném v doprovodných licenčních podmínkách třetích stran jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Software je chráněn autorským zákonem a ustanoveními mezinárodních smluv. Proto musíte se softwarem zacházet jako s jakýmkoli jiným materiálem chráněným autorským právem. Nesmíte kopírovat ani reprodukovat žádné materiály doprovázející Software. Musíte vytvořit a zahrnout všechna upozornění na autorská práva v jejich původní podobě pro všechny kopie vytvořené bez ohledu na médium nebo formu, ve které Software existuje. Licenci Bitdefender nesmíte licencovat, pronajímat, prodávat, pronajímat ani sdílet. Nesmíte zpětně analyzovat, překompilovat, rozebírat, vytvářet odvozená díla, upravovat, překládat nebo se jakkoli pokoušet odhalit zdrojový kód softwaru, s výjimkou případů a pouze v rozsahu výslovně povoleném licenčními podmínkami uvedenými v doprovodné třetí straně. Licenční podmínky, kterými se řídí používání softwaru třetích stran.

LICENČNÍ PODMÍNKY TŘETÍCH STRAN. Části softwaru Bitdefender BOX mohou využívat nebo zahrnovat software třetích stran a další materiál chráněný autorským právem uvedený v Příloze A. Potvrzení, licenční podmínky a vyloučení odpovědnosti za takový materiál a vaše použití takového materiálu se řídí jejich příslušnými podmínkami, uvedenými v Příloze A.

TECHNICKÁ PODPORA. Některé funkce technické podpory mohou být nabízeny Bitdefenderem po dobu licenčního období Softwaru a mohou zahrnovat živý chat s konzultantem technické podpory a/nebo pomoc od konzultanta technické podpory prostřednictvím vzdáleného přístupu. Pokud jsou takové funkce nabízeny a vy se rozhodnete pro přístup k takové technické podpoře, bude se řídit následujícími podmínkami: jakákoli taková technická podpora bude poskytována podle vlastního uvážení společnosti Bitdefender bez jakékoli záruky nebo záruky jakéhokoli druhu. Je výhradně vaší odpovědností provést zálohu všech vašich stávajících dat, softwaru a programů, než obdržíte jakoukoli technickou podporu. V průběhu poskytování technické podpory může Bitdefender určit, že technický problém je mimo rozsah technické podpory. Bitdefender si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit nebo ukončit jakoukoli technickou podporu podle vlastního uvážení.

OMEZENÁ ZÁRUKA. Záruka společnosti BITDEFENDER týkající se hardwaru je uvedena v DOKLADU B – Záruka na hardware. BITDEFENDER nezaručuje, že Software bude nepřerušovaný nebo bezchybný, ani že chyby budou opraveny. BITDEFENDER nezaručuje, že Software splní vaše požadavky.

S VÝJIMKOU JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO V TÉTO SMLOUVĚ, BITDEFENDER ODMÍTÁ VEŠKERÉ OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, S OHLEDEM NA SOFTWARE, VYLEPŠENÍ, ÚDRŽBU NEBO PODPORU S TÍM SOUVISEJÍCÍ NEBO JAKÉKOLI JINÉ SLUŽBY NEBO JAKÉKOLI JINÉ MATERIÁLY NEBO JAKÉKOLI JINÉ MATERIÁLY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU. BITDEFENDER TÍMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, ŠKODY ZA ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA, ZASTAVENÍ PRÁCE, ZTRÁTU ÚDAJŮ ZA ZAJIŠTĚNÍ PARTNERSTVÍ, ZTRÁTU FIREMNÍCH ÚDAJŮ ZA NÁHRADU PARTNERSTVÍ, ODPOVĚDNOST DAT, PŘESNOSTI INFORMAČNÍHO OBSAHU, SYSTÉMOVÉ INTEGRACE A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN FILTROVÁNÍM, ZABLOKOVÁNÍM NEBO ODSTRANĚNÍM TAKOVÉHO SOFTWARU TŘETÍCH STRAN, SPYWARE, ADWARE, COOKIES, E-MAILŮ, DOKUMENTŮ ARISTE, WEBU REKLAMY PRÁVO, PRŮBĚH OBCHODOVÁNÍ, ZVYK A PRAXE NEBO OBCHODNÍ VYUŽITÍ. Bitdefender jedná jménem svých dodavatelů a marketingových partnerů za účelem odmítnutí, vyloučení a/nebo omezení závazků, záruk a odpovědnosti, jak je stanoveno v této smlouvě, ale v žádném jiném ohledu a pro žádný jiný účel. Výše uvedená ustanovení budou vymahatelná v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony.

ODMÍTNUTÍ ŠKODY. Každý, kdo používá, testuje nebo hodnotí Software, nese veškerá rizika související s kvalitou a výkonem Softwaru. V žádném případě nebude Bitdefender odpovědný za jakékoli škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, přímých nebo nepřímých škod vyplývajících z používání, výkonu nebo dodání Softwaru, i když byl Bitdefender upozorněn na existenci nebo možnost takových škod. .

NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. ODPOVĚDNOST BITDEFENDER V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESAHUJE NÁKUPNÍ CENU, KTEROU ZA SOFTWARE ZAPLATÍTE. Výše uvedená vyloučení odpovědnosti a omezení budou platit bez ohledu na to, zda souhlasíte s používáním, hodnocením nebo testováním softwaru.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE. TENTO SOFTWARE NENÍ ODOLNÝ K PORUCHÁM A NENÍ NAVRŽEN ANI URČEN K POUŽITÍ V JAKÉKOLI NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ VYŽADUJÍCÍM BEZPEČNÝ VÝKON NEBO PROVOZ. TENTO SOFTWARE NENÍ K POUŽITÍ PŘI PROVOZU LETADELNÉ NAVIGACE, JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ, ZBRAŇOVÝCH SYSTÉMŮ, PŘÍMÝCH NEBO NEPŘÍMÝCH SYSTÉMŮ NA PODPORU ŽIVOTA, ZAŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU NEBO JAKÉKOLIV APLIKACE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VZDUCHU DVEREOR NEBO ŠKODY NA MAJETKU.

SOUHLAS S ELEKTRONICKOU KOMUNIKACÍ. Bitdefender vám může zasílat právní upozornění a další sdělení o Softwaru nebo jiných produktech Bitdefender nebo o použití informací, které poskytnete Bitdefenderu a jeho prodejcům ("Komunikace"). Bitdefender bude zasílat Komunikace prostřednictvím oznámení v produktu nebo e-mailem na registrovanou e-mailovou adresu primárního uživatele nebo zveřejní Komunikaci na svých stránkách. Přijetím této smlouvy souhlasíte s přijímáním veškeré komunikace pouze prostřednictvím těchto elektronických prostředků a potvrzujete a prokazujete, že máte přístup ke komunikaci na stránkách.

TECHNOLOGIE SBĚRU DAT- Bitdefender vás informuje, že v určitých programech nebo Softwaru může používat technologii sběru dat ke shromažďování technických informací, zlepšování Softwaru, poskytování souvisejících služeb, k jejich přizpůsobení a k zabránění nelicencovanému nebo nezákonnému používání Softwaru nebo softwaru. škody způsobené škodlivými programy.

Určité osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) poskytnuté během počátečního nastavení, pokud jsou shromážděny, budou použity jako název účtu, pod kterým si můžete zvolit příjem dalších služeb a/nebo pod kterým můžete používat určité funkce Softwaru.

Souhlasíte s tím, že Bitdefender může tyto informace používat jako součást služeb poskytovaných v souvislosti se Softwarem ak prevenci a zastavení malwarových programů spuštěných na vašem zařízení.

Přijetím této smlouvy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že použitá bezpečnostní technologie může skenovat síťový provoz v neosobním režimu za účelem zjištění malwaru a jiných hrozeb a zabránění škodám způsobeným malwarovými programy. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Bitdefender může poskytovat aktualizace nebo doplňky Softwaru, které se automaticky stahují do vašeho zařízení. Podobně za účelem uzavření smlouvy a používání programu můžete být požádáni, abyste Bitdefenderu poskytli určité osobní údaje. Bitdefender vás informuje, že bude s vašimi osobními údaji nakládat v souladu s aktuální platnou legislativou a jak je stanoveno ve svých zásadách ochrany osobních údajů.

Software může čas od času shromažďovat určité informace ze zařízení, na kterých je nainstalován, nebo z vašich síťových zařízení, které mohou zahrnovat: IP a MAC adresy, informace o potenciálních bezpečnostních rizicích a také adresy URL navštívených webových stránek, které Software považuje za potenciálně podvodné. a další, které by mohly obsahovat osobně identifikovatelné informace nebo důvěrné informace, které se potenciálně podvodné webové stránky nebo program pokouší získat bez vašeho svolení. Tyto informace shromažďuje Bitdefender za účelem vyhodnocení a zlepšení schopnosti softwaru Bitdefender detekovat škodlivé chování, potenciálně podvodné webové stránky a další bezpečnostní rizika internetu. Tyto informace jsou shromažďovány anonymně a nebudou spojovány s žádnými osobními údaji.

- URL navštívených webových stránek. Tyto informace shromažďuje Bitdefender za účelem vyhodnocení a poradenství ohledně potenciálních hrozeb a rizik, která mohou být spojena s konkrétní webovou stránkou, než si ji prohlédnete. Tyto informace jsou shromažďovány anonymně a nebudou spojovány s žádnými osobními údaji.

- Stavové informace týkající se instalace a provozu Softwaru. Tyto informace informují Bitdefender, zda byla instalace Softwaru úspěšně dokončena, a také zda v Softwaru došlo k chybě. Informace o stavu mohou obsahovat osobní identifikační informace, pokud jsou tyto informace zahrnuty v názvu souboru nebo složky, na kterou software narazil v době instalace nebo chyby. Informace o stavu shromažďuje Bitdefender za účelem vyhodnocení a zlepšení výkonu softwaru Bitdefender a úspěšnosti instalace. Tyto informace jsou shromažďovány anonymně a nebudou spojovány s žádnými osobními údaji

- Informace obsažené v hlášení, které se můžete rozhodnout odeslat prostřednictvím nebo oddělit od Softwaru společnosti Bitdefender, když se Software setká s problémem. Zpráva obsahuje informace týkající se stavu Softwaru i vašeho zařízení v době, kdy Software narazil na problém. Stavové informace o vašem zařízení a síti mohou zahrnovat informace o síti (IP adresy, typ připojení, poskytovatel internetových služeb) a verzi operačního systému pro vaše zařízení, stejně jako běžící procesy, jejich stav a informace o výkonu a data z soubory nebo složky, které byly otevřené v době, kdy software narazil na problém. Tyto informace mohou obsahovat osobně identifikovatelné informace, pokud jsou takové informace zahrnuty nebo jsou součástí názvu souborů nebo složek otevřených v době, kdy Software narazil na problém.

Tyto informace budou odeslány Bitdefenderu pouze s vaším svolením a nebudou odesílány automaticky. Tyto informace shromažďuje Bitdefender za účelem zlepšení výkonu softwaru Bitdefender nebo statistických informací. Tyto informace nebudou korelovat se zjištěným problémem a žádnými osobními údaji.

- Adresa internetového protokolu (IP) používaná vaším síťovým zařízením (směrovačem) nebo jiná identifikace zařízení, které je fyzicky připojeno k Softwaru, jakož i další obecné statistické informace používané pro správu licencí, analýzu softwaru a pro zlepšování Softwaru funkčnost. Tyto informace jsou shromažďovány anonymně a nebudou spojovány s žádnými osobními údaji

- Bitdefender může odesílat akce na různé aplikace, které používáte, jako anonymní informace pro generování statistik, pro poskytování informací o zdraví a zabezpečení vašeho zařízení. Zobrazené statistiky programu jsou založeny na průměrné hodnotě všech statistik odeslaných uživateli Bitdefenderu. To vám může pomoci při rozhodování o budoucím použití nebo nákupu programů. Informace jsou shromažďovány anonymně.

Shromážděné informace, jak je uvedeno výše, jsou nezbytné pro účely optimalizace funkčnosti softwaru Bitdefender a mohou být převedeny do skupiny Bitdefender v zemích, které mohou mít méně ochranné zákony na ochranu dat než region, ve kterém se nacházíte (včetně Spojených států amerických). Státy a Evropská unie), ale Bitdefender podnikl kroky k tomu, aby shromážděné informace v případě přenosu získaly odpovídající úroveň ochrany.

Bitdefender si vyhrazuje právo spolupracovat s jakýmkoli právním procesem a jakýmkoli soudním nebo jiným vládním dotazem souvisejícím s vaším používáním tohoto softwaru. To znamená, že Bitdefender může poskytnout dokumenty a informace relevantní pro soudní předvolání nebo pro vymáhání práva nebo jiné vládní vyšetřování. Za účelem podpory informovanosti, detekce a prevence internetových bezpečnostních rizik může Bitdefender sdílet určité informace s výzkumnými organizacemi a dalšími dodavateli bezpečnostního softwaru.

Bitdefender může také používat statistiky odvozené z technických informací ke sledování a zveřejňování zpráv o trendech bezpečnostních rizik nebo optimalizaci systému, Bitdefender si vyhrazuje právo používat technické informace a zveřejňovat v rámci hodnocení údaje, statistiky a analýzy. Používáním softwaru berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Bitdefender může shromažďovat, přenášet, ukládat, zveřejňovat a analyzovat takové informace pro tyto účely. Prohlašujete, že všechny údaje, které poskytnete, budou pravdivé a přesné, a zavazujete se informovat Bitdefender o jakýchkoli změnách uvedených údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování jakýchkoli jeho údajů, které nejsou nezbytné pro plnění smlouvy, a proti jejich použití pro jakýkoli jiný účel, než je udržování smluvního vztahu.

V případě, že poskytnete údaje o třetí straně, Bitdefender nenese odpovědnost za dodržování zásad informování a souhlasu, a budete to tedy vy, kdo zaručuje, že jste předem informovali a získali souhlas vlastníka údaje, pokud jde o sdělování takových údajů.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Bitdefender vám zaručují právo na přístup k údajům, jejich opravu, odstranění a námitku proti zpracování, a to oznámením společnosti Bitdefender prostřednictvím e-mailu na adrese: legal@bitdefender.com.

Kromě registračních informací Softwaru musí Bitdefender zpracovávat a uchovávat určité informace o vaší síti a zařízení, aby mohl poskytovat údržbu a související podpůrné služby. Pro zlepšení svých Softwarů může Bitdefender také pravidelně nahrávat informace z nainstalovaného Softwaru o používání Softwaru, detekovaném malwaru nebo potenciálně nechtěných souborech a využívat provoz služby ke zlepšení svých databází a heuristiky. Software není navržen tak, aby zachycoval nebo uchovával jakékoli osobní nebo soukromé informace. Souhlasíte s tím, že Bitdefender může (i) používat nahraná data z nainstalovaného Softwaru ke zlepšení Softwaru a služeb; (ii) používat nahraná data pro účely analýzy nebo hlášení pouze v případě, že vás takové použití neidentifikuje nebo nezahrnuje informace, které lze použít k identifikaci jakékoli jednotlivé osoby. Bitdefender si vyhrazuje právo, vlastnictví a všechna práva a podíl na jakémkoli duševním vlastnictví nebo pracovním softwaru vyplývající z jeho použití a analýzy takových informací.

Používáním softwaru berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Bitdefender může shromažďovat, zveřejňovat, ukládat a analyzovat tyto informace pro výše uvedené účely.

Důsledkem našeho používání Softwaru je, že data, která nám poskytnete, mohou být přenesena na počítačové servery provozované s příslušnými kontrolami přístupu pod pravomocí řídících orgánů Bitdefender mimo území, na kterém sídlíme, a to i ve Spojených státech nebo jiných zemích. země, které mohou mít méně ochranné zákony na ochranu údajů než region, ve kterém se nacházíte (včetně Evropské unie), ale Bitdefender podnikl kroky k tomu, aby shromážděné informace, pokud budou přeneseny, získaly odpovídající úroveň ochrany.

VŠEOBECNÉ. Tato smlouva se bude řídit zákony Rumunska a mezinárodními předpisy a smlouvami o autorských právech. Výhradní jurisdikci a místo pro rozhodování jakéhokoli sporu vyplývajícího z těchto licenčních podmínek mají soudy Rumunska. Nic v této licenční smlouvě nesnižuje jakákoli práva, která můžete mít podle stávajících právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo jiných platných zákonů ve vaší jurisdikci, kterých se nelze smluvně vzdát.

V případě neplatnosti kteréhokoli ustanovení této smlouvy nebude mít tato neplatnost vliv na platnost zbývajících částí této smlouvy.

Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Podle zákonů vašeho státu nebo země můžete mít další práva. Můžete mít také práva s ohledem na stranu, od které jste Software získali. Tato smlouva nemění vaše práva nebo povinnosti podle zákonů vašeho státu nebo země, pokud to zákony vašeho státu nebo země nedovolují.

Bitdefender a loga Bitdefender jsou ochranné známky společnosti BITDEFENDER. Všechny ostatní ochranné známky použité v softwaru nebo v souvisejících materiálech jsou majetkem příslušných vlastníků.

Licence bude okamžitě ukončena bez upozornění, pokud porušíte kteroukoli z jejích podmínek. V důsledku ukončení nebudete mít nárok na vrácení peněz od společnosti BITDEFENDER nebo jiných prodejců Bitdefender. Podmínky týkající se důvěrnosti a omezení použití zůstávají v platnosti i po ukončení.

Společnost BITDEFENDER může tuto licenční smlouvu kdykoli revidovat a revidované podmínky se automaticky vztahují na odpovídající verze Softwaru distribuované s upravenými podmínkami. Pokud bude kterákoli část podmínek licenční smlouvy shledána neplatnou a nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost zbytku podmínek, které zůstanou platné a vymahatelné.

V případě rozporu nebo rozporu mezi překlady licenční smlouvy do jiných jazyků má přednost anglická verze vydaná společností BITDEFENDER. Termín „BOX“ používaný na této webové stránce, ve Stručném návodu k obsluze nebo v jiných marketingových a produktových materiálech odkazuje na ochrannou známku Bitdefender BOX se sériovým číslem USA '86374731

Kontaktujte BITDEFENDER na adrese 24 Delea Veche Street, budova A, přízemí, sektor 2, Bukurešť, Rumunsko, nebo na tel. č.: 40-21- 206.34.70 nebo faxem: 40-21- 264.17.99, e-mailová adresa: office@Bitdefender.com