Tento dokument představuje stručného průvodce pro bezpečnou instalaci a implementaci zařízení GFI KerioControl Box NG310 UTM.

1. Obecné bezpečnostní pokyny

Při instalaci dodržujte tyto bezpečnostní pokyny:

 • Spotřebič by měl být umístěn na rovném povrchu nebo bezpečně namontován ve vodorovné poloze v rackové skříni.
 • Nepokoušejte se spotřebič z jakéhokoli důvodu otevírat nebo rozebírat.
 • Důsledně dodržujte pokyny k instalaci (viz část 3).
 • Spotřebič neumisťujte do blízkosti zdroje tepla.
 • Spotřebič umístěte do větraného prostoru a ujistěte se, že ventilátory a větrací otvory spotřebiče nejsou neustále zakryté.
 • Spotřebič nevystavujte působení jakýchkoli kapalin. v případě vniknutí kapaliny spotřebič ihned odpojte ze sítě.
 • Před zapojením spotřebiče do zásuvky zkontrolujte, zda napětí a frekvence v zásuvce odpovídají hodnotám uvedeným na napájecím adaptéru. Používejte pouze napájecí adaptér dodaný se spotřebičem.
 • Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty; napájecí kabel udržujte mimo místa, kde by mohl představovat nebezpečí zakopnutí.

2. Popis zařízení

GFI KerioControl Box NG310 - Sub-1U stolní zařízení

Funkce Popis
Sériové připojení Používá se pro připojení konzole s sériovým číslem
USB připojení Vstup pro USB zařízení
Ethernet síťové připojení Používá se pro připojení na internet a LAN s Ethernetovým síťovým káblem

NG310

Obrázek 1: GFI KerioControl Box NG310 (zepředu)

3. GFI KerioControl Instalace a konfigurace hardwarového zařízení

Poté, co jste spotřebič postavili na vhodné místo a zapojili do elektrické zásuvky podle bezpečnostních pokynů, je čas připojit jej k síti a nakonfigurovat nastavení.

NG310

Obrázek 2: Připojení GFI KerioControl Box NG310 do sítě

Pro konfiguraci zařízení:

 1. Připojte internetový port k internetu (např. DSL nebo kabelový modem) pomocí ethernetového kabelu.
 2. Připojte port LAN k počítači, který bude použit ke konfiguraci zařízení (viz obrázky výše).
 3. Zapněte zařízení.

Nyní máte dvě možnosti:

 • Přidání a správa spotřebiče prostřednictvím aplikace MyKerio. Viz https://go.gfi.com/?pageid=ControlMyKerio.
 • Povolte přístup k administraci GFI KerioControl prostřednictvím prohlížeče (viz níže):
 1. Nastavte síťové předvolby pro Ethernet v připojeném počítači na "Automatická konfigurace DHCP". (Po dokončení konfigurace ji můžete později změnit)..
 2. Obnovte pronájem DHCP v počítači a potvrďte, že má IP adresu 10.10.10.11.
 3. Open a web browser and connect to the GFI KerioControl Administration web interface using the following URL: https://10.10.10.1/admin.
 4. Ignorujte varování před certifikátem SSL a přejděte k průvodci konfigurací.
 5. Postupujte podle pokynů průvodce a nakonfigurujte zařízení. Viz https://go.gfi.com/?pageid=ControlActivationWizard.

Pro účely řešení problémů můžete použít sériový port pro připojení konzoly ke zařízení. Viz https://go.gfi.com/?pageid=ControlSerial.

Dodatečné informace

Další pomoc s konfigurací naleznete v doplňkové dokumentaci v části https://go.gfi.com/?pageid=ControlManual.

Online podporu a zdroje naleznete na​​​​​​​ https://support.gfi.com/ nebo https://forums.gfi.com pro podporu v rámci komunity.