Licenční smlouva s koncovým uživatelem GFI Software

Pro: GFI FaxMaker; GFI Archiver, GFI MailEssentials; GFI LanGuard; GFI EventsManager; GFI EndPointSecurity; GFI MailSecurity a GFI HelpDesk ("Software").

PEČLIVĚ SI PROSTUDUJTE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM ("EULA"). TATO EULA JE PRÁVNĚ ZÁVAZNOU SMLOUVOU MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ GFI.

KLIKNUTÍM NA "SOUHLASÍM" NEBO STAŽENÍM ČI JINÝM POUŽITÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS SE VŠEMI PODMÍNKAMI UVEDENÝMI V TÉTO EULA. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO EULA, OKAMŽITĚ VRAŤTE, VYMAŽTE NEBO ZNIČTE VŠECHNY KOPIE SOFTWARU, KTERÉ MÁTE.

Tato smlouva EULA je právní dohodou mezi vámi, a pokud se nacházíte (i) v USA, Jižní Americe, Kanadě - společností GFI USA, LLC nebo (ii) v Evropské unii nebo jinde než v USA, Jižní Americe nebo Kanadě - společností GFI USA, LLC. (dále jen "GFI") pro tento produkt GFI, který zahrnuje Software a veškerá související média, tištěné materiály a "online" nebo elektronickou dokumentaci (dále společně jen "Produkt"). Výraz "Produkt" znamená případně také proprietární software třetích stran, který je dodáván v balíčku s proprietárním softwarem GFI a je vám zpřístupněn v souladu s touto smlouvou EULA. Budoucí verze Produktu mohou obsahovat změny této EULA.

1. DEFINICE. Tyto pojmy mají při použití následující význam: "Add-On" - pokud jsou licencovány další kopie téhož Produktu; "Počítač" - pracovní stanice se systémem Windows, domácí pracovní stanice se systémem Windows nebo server se systémem Windows, nebo jak je dohodnuto či jinak stanoveno v příslušné Dokumentaci, nejedná se o ekvivalent systému Windows; "Hardware" - hardware související s počítačem značky GFI; "IP adresa" - číslo přidělené každému Počítači nebo zařízení, které je aktivní v síti; "Linky" - faxové linky, které má GFI FaxMaker k dispozici pro odesílání/příjem faxů; "Schránka" - schránka je definována Produktem, pro GFI MailEssentials: Mailbox je definován jako počet chráněných uživatelů active directory nebo e-mailových adres, pro GFI Archiver: Mailbox je definován Uživateli active directory, pro které je archivace e-mailů povolena; "Hlavní produkt" - konkrétní Produkt, který je poprvé licencován s licenčním klíčem nebo bez něj nebo TPM (jak je definováno níže); "Uzel" - servery, pracovní stanice, mobilní zařízení nebo jiné koncové body sítě, jako jsou firewally, směrovače, přepínače, telefonní systémy atd. které mají jednu nebo více IP adres; "místo" - jednotlivec nebo IP adresa, která má přístup k internetu; "jednotka" - každý produkt má jednotku (jednotky), kterou je licencován, jak je uvedeno v oddíle 4 ("licenční jednotky"). Pojem "jednotka" se používá obecně, když se obecně označuje jako míra licencování Produktu; "uživatel" - je osoba oprávněná k přístupu k Produktům nebo Hardwaru a jejich používání; "Windows Server" - stroje s jakoukoli kompatibilní verzí operačních systémů Windows, jak je uvedeno v příslušné dokumentaci technické specifikace Produktu, která může být čas od času změněna, a "služba" je definována jako konkrétní funkce v rámci Produktu, například správa oprav nebo antivirový program.

2. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ. Platnost této smlouvy EULA trvá po dobu platnosti licence uvedenou v objednávkovém dokumentu, pokud není ukončena způsobem stanoveným v tomto dokumentu. Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, může společnost GFI tuto smlouvu EULA částečně nebo zcela ukončit bez předchozího upozornění, pokud nedodržujete její podmínky. V takovém případě, kdy dojde k ukončení nebo vypršení platnosti této EULA, jste povinni ukončit veškeré používání Produktu, zničit všechny kopie (včetně všech komponent) Produktu nebo na žádost společnosti GFI tyto kopie vrátit společnosti GFI. Ustanovení, která mají ze své podstaty zůstat v platnosti i po ukončení platnosti této EULA, zůstávají v platnosti i po jejím ukončení nebo vypršení, mimo jiné včetně článků 12 ("Důvěrnost"), 13 ("Práva duševního vlastnictví"), 19 ("Omezení odpovědnosti") a 20 ("Odškodnění").

3. UDĚLENÍ LICENCE.

On-Premise. Produkt GFI je licencovaný a neprodává se. Společnost GFI vám uděluje od data prvního použití po dobu trvání zakoupené licence nebo jinak, jak je uvedeno v příslušné dokumentaci k Produktu nebo pokud nebude ukončena v souladu s podmínkami tohoto dokumentu, následující nevýhradní a nepřenosná licenční práva, pouze pokud dodržíte všechny podmínky této smlouvy EULA. Můžete instalovat, používat, zpřístupňovat, zobrazovat a spouštět jednu (1) kopii Produktu na jedné nebo více Jednotkách, pokud Produkt používáte maximálně na maximálním počtu Jednotek, pro které jste získali platnou licenci. Můžete vytvořit jednu (1) další kopii Produktu pro účely zálohování nebo archivace. V závislosti na typu licence Produktu získané od společnosti GFI může licenční klíč nebo jiné technologické ochranné opatření automaticky omezit vaše používání nebo funkčnost Produktu. Tato smlouva EULA se vztahuje na veškeré aktualizace, nové verze nebo vylepšení Produktu či služeb Podpory, které vám společnost GFI může čas od času zpřístupnit.

Cloudové služby. Produkt GFI je licencován, nikoliv prodáván. Společnost GFI vám uděluje od data prvního použití po dobu trvání zakoupené licence nebo jinak, jak je uvedeno v příslušné dokumentaci k Produktu nebo pokud nebude ukončena v souladu s podmínkami tohoto dokumentu, následující nevýhradní a nepřenosná licenční práva na software jako službu, a to pouze v případě, že dodržíte všechny podmínky této EULA. K Produktu a jeho dokumentaci můžete přistupovat a pracovat s ním v podobě, v jaké je hostován společností GFI, výhradně za účelem provádění funkcí popsaných v dokumentaci Produktu. v závislosti na typu licence Produktu získané od společnosti GFI může licenční klíč nebo jiné technologické ochranné opatření automaticky omezit vaše používání nebo funkčnost Produktu. Tato smlouva EULA se vztahuje na veškeré aktualizace, nové verze nebo vylepšení Produktu či služeb Podpory, které vám společnost GFI může čas od času zpřístupnit.

 

4. LICENČNÍ JEDNOTKY. Jednotka, podle které je produkt hodnocen nebo licencován, se liší podle typu produktu.

  • GFI FaxMaker je licencován uživatelem;
  • GFI FaxMaker Server je licencován pro použití s jedním (1) GFI FaxMaker Serverem a čtyřmi (4) linkami - lze licencovat další GFI FaxMaker Servery a/nebo linky. Každá licence GFI FaxMaker Serveru představuje licenci domény active directory, tzn. že Produkt "uvidí" pouze Uživatele active directory, kteří se nacházejí ve stejné doméně active directory, kde byl nainstalován GFI FaxMaker Server.
  • GFI Archiver, GFI MailEssentials a GFI MailSecurity jsou licencovány prostřednictvím Mailboxu;
  • GFI LanGuard a GFI EventsManager jsou licencovány podle uzlu (Windows® nebo non - Windows Server nebo Computer);
  • GFI EndPointSecurity je licencován podle Computeru.
  • GFI HelpDesk je licencován Uživatelem a je povolena (i) jedna živá, dostupná instalace Softwaru a (ii) jedna soukromá instalace, která je k dispozici pouze pro použití Objednatelem pro interní testovací účely. Každá živá instalace Softwaru je přístupná prostřednictvím licencovaných doménových jmen spojených s licencí.

5. RESTRIKCE. Pokud není v této smlouvě EULA výslovně stanoveno jinak, nemáte žádné právo a nesmíte žádné třetí straně povolit: (i) převést, postoupit nebo poskytnout sublicenci na omezená licenční práva, která vám byla udělena v této smlouvě EULA, jiné osobě nebo subjektu nebo používat Produkt na jiném zařízení než na autorizované jednotce a berete na vědomí, že jakýkoli pokus o převod, postoupení, poskytnutí sublicence nebo neoprávněné použití je neplatný; (ii) provádět opravy chyb nebo jinak upravovat či přizpůsobovat Produkt nebo dekompilovat, dešifrovat, rozebírat, zpětně analyzovat nebo se pokoušet rekonstruovat či odhalit jakýkoli zdrojový kód nebo základní myšlenky, algoritmy, formáty souborů nebo programovací či interoperabilní rozhraní Produktu nebo jakýchkoli souborů obsažených nebo vytvořených pomocí Produktu jakýmkoli způsobem nebo jinak redukovat Produkt do lidsky čitelné podoby, s výjimkou minimálního rozsahu výslovně povoleného příslušnými právními předpisy bez ohledu na toto omezení; (iii) používat nebo umožnit používání Produktu k poskytování služeb pro třetí osoby, ať už na bázi servisní kanceláře nebo sdílení času či jinak, bez výslovného písemného povolení společnosti GFI; (iv) obcházet nebo poskytovat metodu či prostředky k obcházení jakéhokoli TPM (jak je definováno níže) v Produktu; nebo (v) používat Produkt jakýmkoli způsobem, který není výslovně povolen v tomto omezení.

6. HODNOCENÍ PRODUKTŮ A FREEWARE. Pokud je k dispozici, můžete Produkt, který může mít omezenou funkčnost, bezplatně hodnotit až po dobu třiceti (30) dnů. Produkt můžete vyhodnotit pouze za účelem rozhodnutí, zda si chcete Produkt licencovat. Produkt můžete vyhodnotit pouze jednou. Na konci hodnotícího období musíte buď Produkt licencovat, nebo přestat takový Produkt používat. VAŠE POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU BĚHEM HODNOTÍCÍHO OBDOBÍ NEBO JAKÉHOKOLI PRODUKTU, KTERÝ JE NABÍZEN JAKO FREEWARE, JE BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY A JE POSKYTOVÁNO "TAK, JAK JE". Společnost GFI nemá povinnost poskytovat vám podporu během vašeho používání Produktu nebo jakéhokoli hodnotícího období. Jakýkoli Produkt, který je k dispozici jako freeware nebo pro účely testování, nesmí být používán pro komerční účely nebo ve vysoce rizikových situacích.

7. BETA TESTOVÁNÍ. BETA VERZE PRODUKTU NEBO HARDWARU VÁM MOHOU BÝT POSKYTNUTY BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, "TAK JAK JSOU" A ZA VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK DŮVĚRNOSTI. Takové poskytnutí se děje pouze za účelem pomoci společnosti GFI při testování funkčnosti nebo kompatibility a za výslovné podmínky, že společnosti GFI poskytnete pravdivou, přesnou a úplnou zpětnou vazbu, komentáře, analýzy v jakémkoli formátu, který si budete přát nebo který vám bude nařízen, abyste společnosti GFI poskytli ("příspěvek"). Výslovně berete na vědomí, že Vaši účast na jakémkoli beta testování provádíte dobrovolně a že Vám nevzniká žádné právo na beta Produkt nebo Hardware nebo Příspěvek, ať už v původní podobě (tak, jak Vám byl poskytnut), nebo s ohledem na jakékoliv odvozené dílo (ať už založené zcela nebo zčásti na Vaší účasti nebo zpětné vazbě). Bez ohledu na výše uvedené souhlasíte s tím, že společnosti GFI udělíte bezplatnou, trvalou a převoditelnou licenci ke komerčnímu využití a k poskytování sublicencí podle vlastního uvážení společnosti GFI k jakémukoli Příspěvku.

8. PODPORA. Pokud máte se společností GFI uzavřenou platnou smlouvu o podpoře Produktu a řádně platíte, bude vám společnost GFI poskytovat služby podpory popsané v tomto odstavci (dále jen "Podpora") v místních úředních hodinách. Dle výhradního rozhodnutí společnosti GFI se Podpora skládá z: (i) telefonickou nebo elektronickou podporu, která vám pomůže najít a vlastními silami odstranit problémy s Produktem a/nebo (ii) dodávání rozšíření, vylepšení a dalších změn, které může GFI provést v Produktu a které jsou bez dalších poplatků veřejně dostupné ostatním držitelům licence Produktu, kteří jsou do podpory zaregistrováni. Na základě vzájemné předchozí písemné dohody obou stran vám společnost GFI může, ale není povinna, dodat opravy kódu za účelem odstranění závadného fungování Produktu tak, aby byl takový Produkt v zásadní shodě se zveřejněnými provozními specifikacemi pro nejaktuálnější verzi Produktu, pokud vaše neoprávněné úpravy nebrání takovým opravám nebo nezpůsobují závadu. Neobnovení předplatného podpory může mít za následek ztrátu práva na zasílání aktualizací funkcí nebo obsahu Produktu nebo bude mít za následek automatickou deaktivaci, případně ukončení licence na Produkt.

9. DOSTUPNOST CLOUDOVÝCH SLUŽEB. Pokud jde o cloudové služby, společnost GFI vynaloží přiměřené úsilí, aby dosáhla cílů dostupnosti GFI popsaných ve "Smlouvě o úrovni služeb pro cloudové služby" společnosti GFI, která se nachází na adrese http://www.gfi.com/cs/legal(a jakákoli nástupnická nebo související místa určená společností GFI).

10. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA.

CLOUDOVÉ SLUŽBY. Pokud jste získali cloudové služby od společnosti GFI, nesete plnou odpovědnost za obsah svých přenosů prostřednictvím Produktu. Společnost GFI funguje pouze jako pasivní kanál, přes který můžete odesílat a přijímat informace podle vlastního výběru. GFI si však vyhrazuje právo podniknout jakékoli kroky ve vztahu k Produktu, které GFI dle svého uvážení považuje za nezbytné nebo vhodné, pokud se GFI domnívá, že vy nebo vaše informace mohou pro GFI znamenat odpovědnost, ohrozit nebo narušit Produkt pro vás nebo jiné zákazníky nebo způsobit ztrátu (úplnou nebo částečnou) Produktu poskytovatelů internetových služeb nebo jiných dodavatelů GFI. Vaše používání Produktu podléhá všem platným místním, státním, národním a mezinárodním zákonům a předpisům (mimo jiné včetně těch, které upravují inkaso z účtu, kontrolu exportu, ochranu spotřebitele, nekalou soutěž, antidiskriminaci, cenné papíry nebo falešnou reklamu). Souhlasíte s tím, že: (1) dodržovat všechny zákony týkající se přenosu technických dat exportovaných z jakékoli země prostřednictvím Produktu; (2) nepoužívat Produkt k žádnému nezákonnému účelu; (3) nezasahovat do sítí připojených k Produktu ani je nenarušovat; (4) dodržovat všechny předpisy, zásady a postupy sítí připojených k Produktu; (5) nepoužívat Produkt k porušování autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodního tajemství nebo jiných vlastnických práv třetích stran nebo práv na publicitu či soukromí; (6) nepoužívat Produkt nebo související software k vědomému předávání zavádějících nebo nepřesných identifikačních údajů volajícího z jakéhokoli důvodu, včetně toho, že tak činí s úmyslem podvést, způsobit škodu nebo neoprávněně získat cokoli hodnotného; a (7) nepřenášet ani nenahrávat prostřednictvím Produktu žádný nezákonný, obtěžující, pomlouvačný, urážlivý, výhružný, škodlivý, vulgární, obscénní nebo jinak nevhodný materiál jakéhokoli druhu nebo povahy. Dále souhlasíte s tím, že nebudete přenášet ani nahrávat žádný materiál, který by podporoval chování, jež by mohlo představovat trestný čin, vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat platné místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony či předpisy. Produkt využívá internet k tomu, abyste mohli odesílat a přijímat informace podle vlastního výběru. V důsledku toho se na vaše chování vztahují internetové předpisy, zásady a postupy. Souhlasíte s tím, že nebudete Produkt používat ani na něj odkazovat za účelem zasílání řetězových dopisů, nevyžádaných faxů nebo nevyžádané pošty, rozesílání nevyžádané pošty nebo jakékoli činnosti využívající distribuční seznamy jakékoli osobě, která nedala výslovné svolení k zařazení do takového procesu nebo do takového seznamu. Dále se zavazujete, že se nebudete pokoušet získat neoprávněný přístup do jiných počítačových systémů. Nebudete zasahovat do používání a využívání produktu jiným zákazníkem. Nesete plnou odpovědnost za zachování důvěrnosti informací o svém účtu. Jste povinni (a) pořídit si a zaplatit veškeré vybavení a produkt třetích stran (např. přístup k internetu a e-mailové služby), které jsou nezbytné pro přístup k Produktu a jeho používání; (b) zachovávat bezpečnost PIN kódu/hesla a dalších důvěrných informací vztahujících se k vašemu účtu u Produktu; (c) neprodleně oznámit společnosti GFI jakékoli neoprávněné použití vašeho účtu nebo jiné vám známé porušení bezpečnosti; a (d) nést odpovědnost za veškeré poplatky vyplývající z používání Produktu, včetně neoprávněného použití před tím, než o něm informujete společnost GFI a podniknete kroky k zabránění jeho dalšímu výskytu.

11. AKTUALIZACE OBSAHU; TECHNOLOGICKÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ. Některé Produkty vyžadují pro optimální použití a GFI vám může dle svého uvážení poskytnout v různých formátech (kanály, definiční soubory apod.) obsah, který je automaticky, čas od času synchronizován nebo aktualizován se servery nebo systémy GFI, což se může týkat antivirových, antispamových nebo antiphishingových aktivit (dále jen "Obsah"). Takový Obsah může být poskytován po omezenou dobu, čas od času nebo v souladu s platnou a účinnou smlouvou o podpoře. produkty mohou rovněž obsahovat technologická ochranná opatření, například licenční klíč nebo kód, který zabraňuje neomezenému kopírování nebo omezuje dobu používání nebo funkčnost v souladu s typem zakoupené licence ("TPM"). Souhlasíte s tím, že Produkt bude automaticky kontaktovat společnost GFI za účelem získání Obsahu, zejména, nikoli však výlučně, pokud a kdy nastane některá z následujících událostí: (i) Produkt je vámi úspěšně nainstalován; (ii) Produkt se vám nepodaří úspěšně nainstalovat; (iii) Produkt byl úspěšně nakonfigurován; (iv) dojde ke změnám licenčního klíče Produktu nebo TPM; a/nebo (v) Produkt je odinstalován. Společnost GFI má pobočky po celém světě a vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré shromážděné údaje mohou být zaslány ke zpracování kterékoli pobočce nebo přidružené společnosti GFI, a to i mimo území USA a Evropské unie.

12. DŮVĚRNOST. Produkt ve všech existujících formátech je obchodním tajemstvím společnosti GFI, jejích dodavatelů a/nebo poskytovatelů licence a je jejím vlastnictvím, mimo jiné včetně specifického vnitřního kódu, designu a struktury jednotlivých programů a softwaru, zobrazení a souvisejících informací o rozhraní. Jste povinni zachovat důvěrnost produktu a zabránit jeho vyzrazení s vynaložením přiměřené péče. Důvěrné aspekty Produktu nebo jeho části nesmíte nikomu za žádným účelem sdělovat.

13. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Produkt a Hardware jsou chráněny celosvětovými autorskými právy, ochrannými známkami, patenty a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví a patří společnosti GFI, jejím poskytovatelům licencí a všem příslušným třetím stranám. Berete na vědomí, že (i) práva k Produktu jsou vám poskytována (nikoliv prodávána) na základě licence a že nemáte žádná jiná práva nebo vlastnické právo k Produktu nebo k němu, než právo používat je v souladu s podmínkami této EULA a (ii) do Produktu může být začleněn software Open Source a/nebo software třetích stran. Společnost GFI, její poskytovatelé licencí a případné třetí strany vlastní veškerá vlastnická práva, autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Produktu a Hardwaru. Společnost GFI (svým jménem a jménem třetích stran, jejichž proprietární software je součástí Softwaru) si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v tomto dokumentu.

14. OPEN SOURCE. Část Produktu může obsahovat a sestávat z otevřeného zdrojového softwaru třetích stran ("Open Source"), který můžete používat za podmínek specifické licence, pod kterou je tento otevřený zdrojový software distribuován. Souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi takovými licenčními smlouvami. Vlastnické právo k softwaru zůstává příslušnému poskytovateli (poskytovatelům) licence. JAKÝKOLI OPEN SOURCE POSKYTOVANÝ S PRODUKTEM NEBO V NĚM OBSAŽENÝ JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", A BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY.

15. CONSENT TO USE OF DATA. Společnost GFI respektuje vaše soukromí a dodržuje podmínky svých Zásad ochrany osobních údajů, které naleznete na adrese: www.gfi.com/cs/legal/global-privacy-policy (a jakákoli nástupnická nebo související místa určená společností GFI). Souhlasíte s tím, že společnost GFI, její dceřiné a přidružené společnosti mohou shromažďovat a používat osobní údaje, nikoliv pouze technické informace o vašem počítači, systému a aplikačním softwaru, které jsou pravidelně a automaticky shromažďovány za účelem usnadnění a zlepšení poskytování aktualizací softwaru, podpory, obsahu, TPM a dalších služeb pro vás. Pokud je Produktem GFI WebMonitor, souhlasíte s tím, že Produkt bude odesílat požadavky na URL adresy během jejich prohlížení na servery GFI nebo poskytovatelů licence GFI pro účely kategorizace.

16. OCHRANA DAT. Každá strana dodržuje své povinnosti podle platných zákonů o ochraně osobních údajů (dále jen "OOÚ"). Žádná ze stran nesmí učinit žádný úkon, který by druhou stranu uvedl do rozporu s jejími povinnostmi podle tohoto oddílu, ani se nic v této EULA nepovažuje za překážku, která by kterékoli straně bránila v přijetí jakéhokoli opatření, které důvodně považuje za nezbytné k dodržení DPL. Souhlasíte s tím, že v průběhu platnosti této DPL: (i) ve vztahu k údajům, které shromažďujete, pouze vy určujete účely a způsob, jakým jsou nebo budou osobní údaje zpracovávány; (ii) jste správcem údajů ve vztahu ke všem osobním údajům, které můžete zpracovávat, a (iii) souhlasíte a získali jste souhlas subjektu údajů (třetí strany) se zasíláním jeho osobních údajů společnosti GFI v zemích mimo Evropskou unii nebo USA. Společnost GFI souhlasí s tím, že s vaším výslovným souhlasem je zpracovatelem údajů, pokud jde o osobní údaje zpracovávané podle vašeho zadání v průběhu platnosti této smlouvy EULA. Ručíte a zavazujete se, že veškeré pokyny, které GFI od vás obdrží, budou vždy v souladu s požadavky DPL. Jste povinni plně odškodnit společnost GFI za veškeré ztráty, škody, odpovědnost a náklady (včetně nákladů na právní zastoupení), které společnosti GFI vzniknou v důsledku jakéhokoli porušení DPL z vaší strany. Souhlasíte s tím, že společnost GFI může veškeré informace, které o vás nebo vaším prostřednictvím uchovává, poskytnout oprávněným soudním nebo právním orgánům. Další informace o tom, jak společnost GFI používá vaše údaje, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti GFI, které jsou k dispozici na adrese www.gfi.com/cs/legal/global-privacy-policy (a jakákoli nástupnická nebo související místa určená společností GFI).

17. KONTROLY VÝVOZU. Souhlasíte s tím, že Produkt nebo Hardware nebudete používat, odesílat, převádět ani vyvážet do žádné země nebo nikam: (i) na kterou EU nebo OSN uvalily embargo na zboží; (ii) na kterou národní legislativa příslušného členského státu EU uvalila embargo na zboží; (iii) která je uvedena v jakémkoli přijatém společném postoji k restriktivním opatřením uvaleným EU; (iv) na území USA. na seznamu speciálně určených státních příslušníků ministerstva financí USA nebo na seznamu odmítnutých příkazů ministerstva obchodu USA; nebo (v) jakýmkoli způsobem zakázaným společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU, zákonem Spojených států o správě vývozu nebo jinými zákony či předpisy o vývozu. Používáním Produktu nebo Hardwaru prohlašujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi ani na žádném takovém seznamu, nejste pod jejich kontrolou ani nejste jejich státním příslušníkem či rezidentem a za takové používání přebíráte plnou a výhradní odpovědnost.

18. OMEZENÁ ZÁRUKA.

V různých zemích platí různé zákony a předpisy pro spotřebitele (osoby, které používají Výrobky nebo Hardware mimo své podnikání nebo obchod) v závislosti na zemi nákupu nebo bydliště. Tyto odlišné zákonné předpisy pro spotřebitele mohou poskytovat alternativní prostředky nápravy, než které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Ochrana poskytovaná v rámci této záruky je doplňkem takových zákonných spotřebitelských zákonů a tato záruka nemá za cíl omezit nebo vyloučit vaše zákonná spotřebitelská práva, pokud se týkají nesouladu s kupní smlouvou.

GFI SOFTWARE. Společnost GFI zaručuje, že média, na kterých je distribuován jakýkoli Software, budou bez závad po dobu devadesáti (90) dnů od data původního zakoupení Softwaru vámi. Po uplynutí této doby vám není poskytována žádná záruka. Na jakékoli doplňky nebo aktualizace Softwaru, mimo jiné včetně jakýchkoli (případných) servisních balíčků, záplat nebo oprav, které vám budou poskytnuty po uplynutí devadesátidenní omezené záruční lhůty, se nevztahuje žádná záruka ani podmínka, a to ani výslovná, ani předpokládaná, ani zákonná, a jsou poskytovány "TAK, JAK JSOU". Tato záruka je osobní a nelze ji převádět.

GFI HARDWARE. Viz příslušná omezená záruka, která vám byla poskytnuta při původním nákupu Hardwaru. V případě neexistence příslušné omezené záruky na Hardware platí tyto podmínky: Omezená záruka společnosti GFI se vztahuje na Hardware jako na vadu materiálu a zpracování při běžném používání po dobu jednoho roku od data zakoupení původního Hardware. Tato záruka je osobní a nelze ji převádět na jinou osobu

.

NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ.

Pokud dojde k závadě Softwarového média nebo Hardwaru a vy máte oprávněný nárok, společnost GFI může podle svého uvážení: (1) bezplatně opravit závadu s použitím nových nebo repasovaných dílů, které jsou svým výkonem a spolehlivostí rovnocenné novým, nebo (2) vyměnit Softwarové médium nebo Hardware za nové nebo repasované Softwarové médium nebo Hardware (které jsou svým výkonem a spolehlivostí rovnocenné novým), které je minimálně funkčně rovnocenné původnímu Softwarovému médiu nebo Hardwaru, nebo (3) vrátit kupní cenu původního Softwarového média nebo Hardwaru, pokud předložíte platný doklad o koupi.

Výše uvedené záruky se nevztahují na poškození: (1) spotřebních dílů, tj. baterie, kosmetické, (2) způsobené jiným výrobkem než GFI, nebo (3) způsobené tím, že jste nedodrželi pokyny GFI, ať už vám byly tyto pokyny předány ústně nebo jsou obsaženy v jakékoli dokumentaci GFI, ať už tištěné nebo online, (4) způsobené nestandardním používáním, požárem, zneužitím nebo nesprávným použitím, nebo použitím mimo rámec povolených způsobů použití produktů, nebo (5) servisem nebo opravou, které nebyly provedeny společností GFI (s výjimkou případů, kdy vám společnost GFI dala pokyn k provedení uživatelské instalace a vy jste dodrželi všechny pokyny společnosti GFI), nebo (6) v případě, že bylo odstraněno nebo poškozeno sériové číslo produktu nebo hardwaru nebo jiný jedinečný identifikátor.

Nápravu zvolenou společností GFI obdržíte bezplatně s tím, že nesete odpovědnost za veškeré náklady, které vám mohou vzniknout (např. náklady na zaslání Hardwaru nebo Softwarového média společnosti GFI, manipulační poplatky a poplatky za opětovné uskladnění ve výši 15 %). Tato omezená záruka je neplatná, pokud k poruše Softwarového média nebo Hardwaru došlo v důsledku nehody, zneužití, nesprávného použití, abnormálního použití, viru nebo použití po zpřístupnění aktualizace. Na jakýkoli náhradní Hardware nebo Software se vztahuje záruka po zbývající část původní záruční doby nebo po dobu třiceti (30) dnů, podle toho, která doba je delší.

S VÝJIMKOU VÝŠE UVEDENÝCH PŘÍPADŮ JSOU PRODUKT A HARDWARE POSKYTOVÁNY UŽIVATELI "TAK, JAK JSOU". V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JSOU TATO ZÁRUKA A ZDE UVEDENÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VÝHRADNÍ A NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY, AŤ UŽ ÚSTNÍ, VÝSLOVNÉ, IMPLICITNÍ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PRODEJNOSTI, ZÁRUK NA SKRYTÉ NEBO SKRYTÉ VADY. SPOLEČNOST GFI NEZARUČUJE, ŽE SPECIFIKACE NEBO FUNKCE OBSAŽENÉ V PRODUKTU A HARDWARU BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ŽE PROVOZ PRODUKTU NEBO HARDWARU BUDE NEPŘERUŠOVANÝ NEBO BEZCHYBNÝ, ANI ŽE VADY PRODUKTU NEBO HARDWARU BUDOU ODSTRANĚNY. SPOLEČNOST GFI DÁLE NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ POSKYTOVANÉHO PRODUKTU NEBO HARDWARU, POKUD JDE O JEJICH SPRÁVNOST, PŘESNOST, SPOLEHLIVOST NEBO JINÉ ASPEKTY. POKUD TOTO VYLOUČENÍ NENÍ ZÁKONEM POVOLENO, SPOLEČNOST GFI OMEZUJE JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ, ZÁKONNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, POKUD JDE O DOBU TRVÁNÍ, NA ROZSAH TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY A OPRAVU NEBO VÝMĚNU NÁPRAVNÉHO PROSTŘEDKU, JAK URČÍ SPOLEČNOST GFI PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ. NĚKTERÉ STÁTY NEBO ZEMĚ TAKOVÉ OMEZENÍ NEPOVOLUJÍ, A PROTO SE NA VÁS TOTO OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

19. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

SPOLEČNOST GFI (A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, DODAVATELÉ A ZÁSTUPCI) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ DAT, ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (NEOMEZENÉ NA ŠKODY ZA ZTRÁTU ZISKU NEBO DŮVĚRNÝCH ČI JINÝCH INFORMACÍ, ZA PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZA ZRANĚNÍ OSOB, ZA ZTRÁTU SOUKROMÍ, ZA NESPLNĚNÍ JAKÉKOLI POVINNOSTI, VČETNĚ POVINNOSTI DOBRÉ VÍRY NEBO PŘIMĚŘENÉ PÉČE, ZA NEDBALOST A ZA JAKOUKOLI JINOU FINANČNÍ NEBO JINOU ZTRÁTU), KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU NEBO V JAKÉKOLI SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT PRODUKT NEBO HARDWARE, POSKYTOVÁNÍM NEBO NEPOSKYTOVÁNÍM SLUŽEB PODPORY NEBO JINAK NA ZÁKLADĚ NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLI USTANOVENÍM TÉTO EULA. SPOLEČNOST GFI VYLUČUJE JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA NEPROVEDENÍ OPRAVY JAKÉHOKOLI PRODUKTU.

BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ JE MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST, KTERÁ SPOLEČNOSTI GFI (A JEJÍM PŘIDRUŽENÝM SPOLEČNOSTEM, DCEŘINÝM SPOLEČNOSTEM, POSKYTOVATELŮM LICENCE, DODAVATELŮM NEBO ZÁSTUPCŮM) VZNIKNE NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY, OMEZENA NA SKUTEČNOU CENU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA PRODUKT NEBO HARDWARE V OBDOBÍ 12 MĚSÍCŮ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍM PODÁNÍ TAKOVÉHO NÁROKU.

ZÁVAZKY OMEZENÉ TÍMTO ODDÍLEM 19 PLATÍ: (i) NA ODPOVĚDNOST Z NEZÁVISLOSTI; (ii) BEZ OHLEDU NA FORMU ÚČINKU, AŤ UŽ ZE SMLOUVY, DELIKTU, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK; (iii) I V PŘÍPADĚ, ŽE BY Společnost GFI (JEJÍ PŘÍSLUŠNÍCI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, LICENCIONÁŘI, DODAVATELÉ NEBO ZPROSTŘEDKOVATELÉ) BYLA PŘEDEM UPOZORNĚNA NA MOŽNOST NÁHRADY ŠKODY A I V PŘÍPADĚ, ŽE BY TAKOVÁ ŠKODA BYLA PŘEDVÍDATELNÁ; (iv) NA ODMĚNY A NÁKLADY NA ADVOKÁTNÍ PRÁVO A (v) I V PŘÍPADĚ, ŽE VÁŠ NÁPRAVNÝ PROSTŘEDEK NESPLNÍ SVŮJ ZÁSADNÍ ÚČEL. POKUD PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY OMEZUJÍ POUŽITÍ TOHOTO ODDÍLU 19, BUDE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GFI (A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, DODAVATELŮ A ZÁSTUPCŮ) OMEZENA NA MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÝ ROZSAH.

20. ODŠKODNĚNÍ. Souhlasíte s tím, že odškodníte, ochráníte a ochráníte společnost GFI, její poskytovatele licencí, mateřské, dceřiné nebo přidružené organizace, vedoucí pracovníky, zástupce a zaměstnance před jakýmkoli nárokem, ztrátou, požadavkem nebo škodou, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, uplatněnou jakoukoli třetí stranou z důvodu nebo v důsledku vašeho porušení jakéhokoli ustanovení této EULA, vašeho nedbalostního nebo protiprávního jednání a/nebo vašeho porušení jakýchkoli platných zákonů.

21.CELÁ SMLOUVA. Tato smlouva EULA (ve znění případných změn) a váš objednací dokument představují úplnou dohodu mezi vámi a společností GFI týkající se Produktu a případných služeb Podpory a nahrazují veškerou předchozí nebo současnou ústní nebo písemnou komunikaci, návrhy a prohlášení týkající se Produktu nebo služeb Podpory. Pokud jsou podmínky jakýchkoli prodejních podmínek, zásad nebo programů v rozporu s podmínkami této EULA, mají přednost a jsou rozhodující podmínky této EULA. Kromě toho podmínky uvedené v této smlouvě EULA mají přednost a kontrolu před všemi dodatečnými nebo rozpornými podmínkami nebo ustanoveními obsaženými v jakémkoli vašem dokumentu, ať už jsou uvedeny v objednávce nebo alternativní licenci, a všechny takové dodatečné nebo rozporné podmínky jsou neplatné a nemají žádný účinek. Pokud je tato licence přeložena do jiného jazyka než do angličtiny a dojde k rozporům mezi překlady, má přednost a kontrolu anglická verze. Pro přehlednost je třeba uvést, že nákupní objednávky slouží výhradně pro vaše účetní účely a veškeré podmínky v nich obsažené se považují za neplatné s ohledem na vztah stran a tuto licenci EULA.

22. PRÁVNÍ PŘEDPISY. (i) Pokud jste zakoupili Produkt nebo Hardware v USA, Jižní Americe nebo Kanadě nebo máte obvyklé bydliště v USA, tato smlouva EULA se řídí, podléhá a je vykládána v souladu se zákony státu Texas, s výjimkou jeho kolizních ustanovení, a strany bezpodmínečně a neodvolatelně souhlasí s výlučnou jurisdikcí soudů v Austinu, Texas, USA; nebo (ii) pokud jste Produkt nebo Hardware zakoupili nebo máte obvyklé bydliště jinde, tato smlouva EULA se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy Anglie a Walesu a strany bezpodmínečně a neodvolatelně souhlasí s výlučnou jurisdikcí soudů nacházejících se v Anglii a strany se vzdávají jakýchkoli námitek v této souvislosti pro účely jakýchkoli žalob, soudních sporů nebo řízení vyplývajících z této smlouvy EULA nebo transakcí, které jsou v ní uvedeny, nebo s ní souvisejících.

23. PUBLICITA. Souhlasíte s tím, že společnost GFI může uvádět jméno vaší společnosti jako zákazníka společnosti GFI, a to jak interně, tak v externě publikovaných médiích; jakékoli další zveřejnění ze strany společnosti GFI ve vztahu k vám nebo vaší společnosti podléhá vašemu předchozímu písemnému souhlasu.

24. PRÁVA VLÁDY USA. Pokud získáváte software jménem jakékoli části vlády Spojených států amerických, software a veškerá dokumentace se považují za "komerční software", respektive za "dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru", podle článku 227.7202 DFAR a FAR 12.212 a 52.227-19, podle toho, co platí. Jakékoli použití, úpravy, reprodukce, uvolnění, provedení, zobrazení nebo zveřejnění Softwaru se řídí výhradně podmínkami této smlouvy EULA a je zakázáno, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno podmínkami této smlouvy EULA..

25. OSTATNÍ. Zpoždění nebo nevyužití jakéhokoli práva stanoveného v této dohodě některou ze stran se nepovažuje za vzdání se práva. Tato smlouva EULA: (i) nesmí být vámi postoupena. Jakékoli údajné postoupení bude neplatné; (ii) nesmíte ji měnit, ale společnost GFI může tuto smlouvu EULA čas od času měnit a zveřejnit všechny změny smlouvy EULA na svých webových stránkách na adrese www.gfi.com/cs; (iii) a opravné prostředky stran jsou kumulativní a nevylučují žádné jiné opravné prostředky, na které může mít strana zákonný nárok, (iv) představuje úplné ujednání mezi stranami ohledně předmětu této EULA a nahrazuje všechny předchozí písemné a ústní dohody, jednání a diskuse mezi stranami, které se jí týkají; (v) pokud bude některé ustanovení (nebo jeho část) shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, použije se toto ustanovení s minimálními úpravami nezbytnými k tomu, aby bylo zákonné, platné a vymahatelné; a (vi) je výhradně ve prospěch společnosti GFI a vás a nic z toho, co je zde výslovně nebo implicitně uvedeno, není určeno k tomu, aby poskytovalo nebo poskytovalo jakékoli jiné osobě nebo subjektu jakékoli právní nebo spravedlivé právo, výhodu nebo opravný prostředek jakékoli povahy na základě nebo z důvodu této EULA. Všechna oznámení musí být písemná a zasílána doporučeně nebo doporučeným dopisem (s platností třetího dne po odeslání). Všechna oznámení určená společnosti GFI musí být adresována právnímu oddělení společnosti GFI c/o: 401 Congress Avenue, Suite 2650 Austin, TX 78701, USA. Tuto smlouvu ani práva a povinnosti z ní vyplývající nesmíte postoupit, zastavit ani jinak převést vcelku ani zčásti na jiný subjekt. Nadpisy odstavců slouží pro usnadnění a nemají žádný účinek ani výklad. společnost GFI neodpovídá za jakékoli zpoždění nebo nesplnění svých závazků podle této smlouvy, pokud takové zpoždění nebo nesplnění vznikne z příčiny nebo příčin mimo přiměřenou kontrolu společnosti GFI. Mezi takové příčiny patří mimo jiné zásahy vyšší moci, záplavy, požáry, ztráta elektrické energie nebo jiných médií nebo zpoždění z vaší strany při poskytování požadovaných zdrojů nebo podpory nebo plnění jiných požadavků podle této smlouvy.

Revidováno: 20.05.2020

© 2020 GFI USA, LLC Všechna práva vyhrazena. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.