Tento dokument je stručným průvodcem pro bezpečnou instalaci a implementaci zařízení GFI KerioControl Box NG110 UTM.

1. Všeobecné bezpečnostní požadavky

Při instalaci dodržujte tyto bezpečnostní pokyny:

 • Spotřebič by měl být umístěn na rovném povrchu nebo bezpečně namontován ve vodorovné poloze v rackové skříni.
 • Nepokoušejte se spotřebič z jakéhokoli důvodu otevírat nebo rozebírat.
 • Důsledně dodržujte pokyny k instalaci (viz část 3).
 • Spotřebič neumisťujte do blízkosti zdroje tepla.
 • Spotřebič umístěte do větraného prostoru a ujistěte se, že ventilátory a větrací otvory spotřebiče nejsou neustále zakryté.
 • Spotřebič nevystavujte působení jakýchkoli kapalin. v případě vniknutí kapaliny spotřebič ihned odpojte ze sítě.
 • Před zapojením spotřebiče do zásuvky zkontrolujte, zda napětí a frekvence v zásuvce odpovídají hodnotám uvedeným na napájecím adaptéru. Používejte pouze napájecí adaptér dodaný se spotřebičem.
 • Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty; napájecí kabel udržujte mimo chodníky nebo jiná místa, kde by mohl představovat nebezpečí zakopnutí.

2. Popis zařízení

GFI KerioControl Box NG110 - Desktop zařízení

Funkce Popis
Sériové připojení Slouží k připojení ke konzoli pomocí sériového kabelu.
USB připojení Vstup pro USB zařízení
Ethernet síťové připojení Slouží k připojení na internet a LAN pomocí Ethernet kabelu

NG110

Obrázek1: GFI KerioControl Box NG110 (zepředu)

3. GFI KerioControl Instalage konfigurace hardwarového zařízení 

Poté, co jste spotřebič postavili na vhodné místo a zapojili do elektrické zásuvky podle bezpečnostních pokynů, je čas připojit jej k síti a nakonfigurovat nastavení.

NG110

Obrázek 2: Napojění GFI KerioControl Box NG110 k sítí

Pro konfiguraci zařízení:

 1. Připojte internetový port k internetu (např. DSL nebo kabelový modem) pomocí ethernetového kabelu.
 2. Připojte port LAN k počítači, který bude použit ke konfiguraci spotřebiče (viz obrázky výše).
 3. Zapněte spotřebič.

Nyní máte na výběr dvě možnosti:

 1. Nastavte síťové předvolby pro Ethernet v připojeném počítači na "Automatická konfigurace DHCP". (Po dokončení konfigurace ji můžete později změnit).
 2. Obnovte pronájem DHCP v počítači a potvrďte, že má IP adresu 10.10.10.11.
 3. Otevřete webový prohlížeč a připojte se k webovému rozhraní GFI KerioControl Administration pomocí následující adresy URL: https://10.10.10.1/admin.
 4. Ignorujte varování před certifikátem SSL a přejděte k průvodci konfigurací.
 5. Postupujte podle pokynů průvodce a nakonfigurujte spotřebič. Viz https://go.gfi.com/?pageid=ControlActivationWizard.

Pro účely řešení problémů můžete použít sériový port pro připojení konzoly ke spotřebiči. Viz https://go.gfi.com/?pageid=ControlSerial.

Dodatečné informace

Další pomoc s konfigurací naleznete v doplňkové dokumentaci na adrese https://go.gfi.com/?pageid=ControlManual.

Online podporu a zdroje naleznete na adrese​​​​​​​ https://support.gfi.com/ nebo https://forums.gfi.com pro podporu komunity.