Podmínky prodeje hardwaru Exinda

Před použitím produktů hardwarového zařízení společnosti Exinda, Inc., jejích přidružených společností, dceřiných společností nebo poskytovatelů licencí (dále jen "Exinda") (dále jen "hardware") si prosím přečtěte tyto Podmínky prodeje hardwaru (dále jen "prodejní smlouva"). Dokončením objednávky online (nebo objednávky v rámci programu "Vyzkoušej a kup" společnosti Exinda) souhlasíte jako kupující hardwaru od společnosti Exinda (dále jen "vy" nebo "zákazník") s podmínkami této prodejní smlouvy a případně také souhlasíte s tím, že se k podmínkám této prodejní smlouvy zavazujete pro jakéhokoli koncového uživatele (dále jen "koncový uživatel"), jehož jménem tento nákup uskutečňujete (zákazník a společnost Exinda jsou dále jednotlivě označováni jako "strana" a společně jako "strany"). Pokud vy a/nebo případně Koncový uživatel s těmito podmínkami nesouhlasíte, objednávku nedokončete, nebo pokud již byla objednávka učiněna, vraťte Hardware ihned po jeho obdržení, aniž byste jej používali.

Platba; kupní cena a související poplatky. Platba musí být provedena v okamžiku objednávky, pokud se strany nedohodnou jinak. Zákazník zaplatí celkovou kupní cenu plus případné poštovné a balné, jak je uvedeno na faktuře zaslané e-mailem. Zákazník je rovněž odpovědný za veškeré daně související s tímto nákupem a případným dovozem Hardwaru, které zahrnují mimo jiné veškeré daně z prodeje, daně z přidané hodnoty, dovozní daně/celní poplatky/celní poplatky a jakékoli jiné podobné daně uložené jakýmkoli vládním subjektem. Zákazník navíc nese odpovědnost za ohlášení nákupu a/nebo dovozu v souladu s místními zákony v místě svého podnikání a/nebo v místě, kam je Hardware společností Exinda dodáván.

Vlastnické právo; riziko ztráty. Vlastnické právo k Hardwaru přechází na Zákazníka v okamžiku, kdy je Hardware plně uhrazen. Společnost Exinda však nese veškerou odpovědnost za ztrátu nebo poškození Hardwaru během první přepravy po zakoupení a do doby, než je Hardware převzat Zákazníkem, pokud si Zákazník nezvolí vlastní způsob přepravy. V případě opravy nese riziko ztráty při vrácení Hardwaru Zákazník, ale po opravě a vrácení Hardwaru Zákazníkovi jej nese společnost Exinda.

Omezené záruky. Společnost Exinda poskytuje záruku na Hardware proti vadám materiálu a zpracování při běžném používání ("Záruka") po dobu dvanácti (12) měsíců od data dodání ("Záruční doba") za podmínky, že Hardware byl zcela zaplacen. Prodlouženou záruku lze zakoupit a bude se řídit Rozšířenou zárukou na hardware, která je umístěna na adrese https://www.exinda.com/legal (nebo na jakémkoli nástupnickém či souvisejícím místě určeném společností Exinda), ve znění, které může být čas od času aktualizováno. Pokud místní zákony nestanoví jinak, záruční doba nezačne běžet znovu, pokud zákazník obdrží náhradní přístroj a/nebo náhradní software během procesu RMA.

Společnost Exinda se zříká všech ostatních záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale bez omezení, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo proti skrytým nebo skrytým vadám. Odpovědnost společnosti Exinda za záruční nároky je omezena na opravu nebo výměnu. Společnost Exinda si vyhrazuje právo tuto záruku kdykoli změnit, a to podle vlastního uvážení a po upozornění zákazníka.

Společnost Exinda nezaručuje, že Hardware nebo jakékoli sítě či systémy chráněné Hardwarem budou bez zranitelnosti, vniknutí, útoku nebo jiného poškození. Společnost Exinda nezaručuje, že provoz Hardwaru bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Exinda neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů týkajících se používání Hardwaru. Tato záruka se nevztahuje: (a) na spotřební díly, jako jsou baterie, pokud k poškození nedošlo v důsledku vady materiálu nebo zpracování; (b) na kosmetická poškození, včetně, ale nikoliv výlučně, škrábanců, promáčklin a poškozených plastů na portech; (c) na poškození způsobená nehodou, zneužitím, nesprávným používáním, zanedbáním nebo zanedbáním řádné údržby (mimo jiné včetně poškození vodou a/nebo kondenzací nebo nesprávnou teplotou během skladování) nebo nesprávnou instalací; (d) na poškození způsobené elektrickými poruchami nebo zásahem vyšší moci, mimo jiné včetně občanských nepokojů, války, povodní, požáru, hlodavců nebo hmyzu; (e) v případě, že z Hardwaru byla odstraněna sériová čísla výrobce; a (f) na poškození způsobené během přepravy (v důsledku nesprávného balení Zákazníkem) od Zákazníka ke společnosti Exinda v případě vrácení Hardwaru k opravě.

Tato záruka okamžitě zaniká, pokud se o opravu, úpravu (včetně aktualizací, rozšíření nebo použití či přidání dílů nebo příslušenství od jiného výrobce), změnu nebo jiný servis pokusí jiná osoba než společnost Exinda. V tomto ohledu by neměla být z jakéhokoli důvodu porušena celistvost pláště spotřebiče (tzv. krabice), pokud k tomu není výslovně písemně zmocněna společností Exinda.

Technická podpora. Společnost Exinda poskytne zákazníkovi technickou podporu v souladu s aktuálně platnými zásadami podpory (viz https://www.exinda.com/legal nebo na jakémkoli nástupnickém či souvisejícím místě určeném společností Exinda) a v souladu se zárukou uvedenou v části níže, pokud nebude obdržena úplná platba za nákup hardwaru. Společnost Exinda bude reagovat na problémy Zákazníka s podporou telefonicky nebo prostřednictvím e-mailového dotazu (kontaktní informace jsou uvedeny na výše uvedeném odkazu na podporu). Pokud problém s podporou nelze odstranit telefonicky nebo e-mailem, budou Zákazníkovi poskytnuty pokyny pro vrácení zboží (viz oddíl "Oprava" výše Služby podpory budou zpravidla poskytovány v následujících jazycích: Podpora bude poskytována v angličtině, češtině, němčině a ruštině.

Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že může být nezbytné, aby společnost Exinda shromažďovala, zpracovávala a používala údaje zákazníka za účelem plnění povinností podpory a oprav uvedených v tomto dokumentu. To může zahrnovat nutnost předat údaje přidruženým třetím stranám, které jsou smluvně vázány se společností Exinda, aby pomohly při plnění těchto povinností. Přitom společnost Exinda (i) bude tyto informace chránit a zachovávat jejich důvěrnost, (ii) nebude tyto informace používat z jiných důvodů, než je uvedeno výše, a (iii) nebude tyto informace prodávat, distribuovat ani předávat třetím stranám.

Oprava. Zákazník, který přebírá Hardware od společnosti Exinda (buď prodejce nebo distributor společnosti Exinda, nebo případně zákazník koncového uživatele), by měl Hardware při jeho dodání pečlivě zkontrolovat. Takový zákazník by si měl při převzetí Hardwaru ponechat všechny původní obaly, dokud nebude Hardware nainstalován a nebude shledán v řádném funkčním stavu.

Pokud Hardware dorazí k takovému zákazníkovi poškozený nebo vadný při prvním dodání (datum doručení je v tomto dokumentu označováno jako "datum dodání"), musí takový zákazník do třiceti (30) dnů od data dodání informovat technickou podporu společnosti Exinda (kontaktní informace jsou uvedeny na webových stránkách rel="noopener noreferrer" společnosti Exinda na adrese https://www.exinda.com/support/contact nebo na jakémkoli nástupnickém či souvisejícím místě určeném společností Exinda) o stavu Hardwaru a v případě potřeby získat pokyny k jeho vrácení. Hardware musí být poté neprodleně vrácen společnosti Exinda k opravě nebo výměně dle uvážení společnosti Exinda (na vnější stranu krabice napište RMA # (Return Merchandise Authorization) a přiložte kopii formuláře RMA uvedeného na výše citovaných webových stránkách společnosti Exinda). Společnost Exinda poté zajistí dodání dočasného nebo trvalého náhradního hardwaru. Takový zákazník je odpovědný za řádné zabalení zásilky s vráceným Hardwarem. Společnost Exinda zajistí přepravu a pojištění.

Pokud takový Zákazník neoznámí společnosti Exinda tuto skutečnost do třiceti (30) dnů od data doručení, (i) níže uvedené zásady pro vrácení peněz se neuplatní, (ii) Zákazník ponese náklady na vrácení Hardwaru k opravě a (iii) poškozený Hardware nebude přijat.

Pokud během záruční doby (jak je popsáno výše), ale po uplynutí počáteční třicetidenní (30) lhůty, Hardware nefunguje správně, musí zákazník kontaktovat technickou podporu společnosti Exinda, aby potvrdil problém a případně získal pokyny k vrácení. Pokyny RMA uvedené výše platí i v tomto případě. Při vrácení Hardwaru k opravě hradí zákazník náklady na dopravu a pojištění.

Pokud je Hardware vrácen k opravě nebo výměně kdykoli po zakoupení zákazníkem a společnost Exinda zjistí, že záruka není použitelná z výše uvedených důvodů (viz část "Omezené záruky" tohoto dokumentu), Hardware nebude opraven a bude vrácen zákazníkovi na jeho náklady, pokud zákazník opravu nepovolí a nezaplatí. Bez ohledu na to, zda zákazník opravu povolí či nikoli, si společnost Exinda vyhrazuje právo účtovat poplatek za "nalezení bez závady" v případě, že se zjistí, že Hardware není vadný z důvodu jakéhokoli pochybení společnosti Exinda.

Jakýkoli prodejce nebo distributor společnosti Exinda, který se podílí na nákupu Hardwaru, není oprávněn provádět jakékoli změny, rozšíření nebo doplnění omezených záruk poskytovaných společností Exinda v tomto dokumentu, ačkoli jakýkoli takový prodejce nebo distributor může poskytnout vlastní záruku navíc k záručnímu krytí poskytovanému společností Exinda.

Vzhledem k tomu, že Hardware je určen k používání softwarových programů, dat a dalších informací, doporučuje se zákazníkovi, aby si pravidelně pořizoval záložní kopie softwaru nainstalovaného zákazníkem a všech informací obsažených na pevném disku Hardwaru nebo jiném paměťovém médiu, a to z důvodu ochrany obsahu a jako prevenci proti možným provozním poruchám. Před vrácením Hardwaru k opravě se Zákazníkovi doporučuje, aby si pořídil samostatnou záložní kopii softwaru a obsahu a aby deaktivoval veškerá bezpečnostní hesla. Je možné, že obsah pevného disku zákazníka bude v průběhu opravy ztracen nebo přeformátován, a společnost Exinda a/nebo její zástupci nenesou odpovědnost za jakékoli poškození nebo ztrátu programů, dat nebo jiných informací obsažených na médiu nebo jakékoli části servisovaného Hardwaru, ani za jakékoli příslušenství, součásti nebo externí zařízení instalované zákazníkem. Hardware nebo náhradní produkt bude zákazníkovi vrácen v konfiguraci, v jaké byl původně zakoupen, s výhradou příslušných aktualizací. Zákazník bude zodpovědný za přeinstalování všech ostatních softwarových programů, dat a hesel. Na obnovu a přeinstalaci softwarových programů a uživatelských dat se nevztahuje záruka poskytovaná v tomto dokumentu.

Zásady vrácení peněz a vrácení produktu. Společnost Exinda si vyhrazuje právo v jednotlivých případech povolit vrácení plné částky za jakýkoli nákup hardwaru, pokud je o vrácení peněz požádáno do třiceti (30) dnů od data dodání. V takových případech, kdy je vrácení peněz schváleno, vrátí koncový uživatel Hardware distributorovi nebo prodejci společnosti Exinda, který produkt objednal, nebo přímo společnosti Exinda, pokud takovou objednávku učinil sám koncový uživatel. Pokud Hardware objednal distributor nebo prodejce, bude tento distributor nebo prodejce koordinovat vrácení Hardwaru se společností Exinda. V obou případech je zákazník odpovědný za náklady na dopravu a pojištění a za jakékoli poškození Hardwaru, ke kterému dojde cestou ke společnosti Exinda. Společnost Exinda si vyhrazuje právo účtovat za takové vrácení nominální poplatek za opětovné naskladnění.

Omezení odpovědnosti. Společnost Exinda nenese odpovědnost za poskytování podpory podle jakékoli jiné smlouvy mezi koncovým uživatelem a prodejcem nebo distributorem společnosti Exinda (mimo jiné včetně prodloužené záruky nebo jakékoli smlouvy o podpoře, servisu nebo opravě).

Pokud se zjistí, že společnost Exinda porušila tuto prodejní smlouvu, není odpovědná za žádnou částku nad celkovou částku v dolarech, kterou zákazník zaplatil za nákup hardwaru podle této prodejní smlouvy. S výjimkou případů uvedených v Záruce a v rozsahu povoleném zákonem společnost Exinda neodpovídá za nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku porušení této Kupní smlouvy, mimo jiné včetně ztráty používání; ztráty příjmů; ztráty skutečného nebo očekávaného zisku (včetně ztráty zisku ze smluv); ztráty použití peněz; ztráty očekávaných úspor; ztráty podnikání; ztrátu příležitostí; ztrátu dobrého jména; ztrátu pověsti; ztrátu, poškození nebo poškození dat nebo softwarových programů; nebo jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu způsobenou jakýmkoli způsobem, včetně výměny zařízení a majetku, jakýchkoli nákladů na obnovu, programování nebo reprodukci jakéhokoli programu nebo dat uložených nebo používaných s hardwarem a jakéhokoli selhání zachování důvěrnosti dat uložených v produktu. Výše uvedené omezení se nevztahuje na nároky v případě úmrtí nebo újmy na zdraví, ani na zákonnou odpovědnost za úmyslné a hrubě nedbalé jednání a/nebo opomenutí.

Není určeno k dalšímu prodeji. Hardware nesmí být zákazníkem zakoupen pro účely dalšího prodeje, pokud zákazník není legálním a autorizovaným prodejcem produktů Exinda.

Vysoce rizikové použití. Zákazník vědomě nezakoupí Hardware pro použití v souvislosti s jakoukoli vysoce rizikovou činností nebo činností s přísnou odpovědností (včetně, mimo jiné, letecké dopravy, cestování ve vesmíru, hasičství, policejních operací, provozu vozidel, provozu elektráren nebo aplikací pro výrobu energie, systémů řízení dopravy, vojenských operací, záchranných operací, nemocničních a lékařských operací a podobně), kdy by takové použití mohlo způsobit nebo přispět ke škodám na majetku nebo zranění osob.

Likvidace/recyklace hardwaru. Společnost Exinda na požádání provede recyklaci hardwaru po jeho použití. Koncový uživatel proto může zajistit recyklaci Hardwaru prostřednictvím distributora nebo prodejce společnosti Exinda, který Hardware prodal. Jakákoli likvidace nebo recyklace Hardwaru musí být provedena v souladu se směrnicemi místních úřadů.

Export. Zákazník musí dodržovat všechny vývozní zákony a omezení a předpisy (i) rel="noopener noreferrer" Ministerstva obchodu Spojených států amerických (viz www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm), Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí Spojených států amerických nebo jiných Spojených států amerických nebo agentur či úřadů a (ii) země nebo zemí, ve kterých Zákazník sídlí, podniká, vyváží nebo podobně. Zákazník dále nevyveze ani neumožní vývoz nebo zpětný vývoz hardwaru v rozporu s takovými omezeními, zákony nebo předpisy. Zákazník se navíc zavazuje dodržovat výše uvedené a prohlašuje a zaručuje, že se nenachází v žádné zemi s omezeným přístupem, není pod její kontrolou ani není jejím rezidentem.

Úplná dohoda. Tato kupní smlouva představuje úplné ujednání stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje všechny předchozí nabídky, dohody, ujednání, jednání a ujednání, ať už písemná nebo ústní, mezi stranami týkající se tohoto předmětu.

Oddělitelnost; postoupení. Pokud bude některé ustanovení této Kupní smlouvy z jakéhokoli důvodu shledáno nevymahatelným, nebude tím dotčena ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek. Nečinnost společnosti Exinda v souvislosti s porušením této prodejní smlouvy ze strany zákazníka nebo jiných osob nepředstavuje vzdání se práva a neomezuje práva společnosti Exinda v souvislosti s takovým porušením nebo jakýmkoli následným porušením. Společnost Exinda si výslovně vyhrazuje právo postoupit tuto prodejní smlouvu a delegovat jakékoli své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Zákazník nesmí postoupit, delegovat ani jinak převést (ať už ze zákona nebo jinak) tuto Prodejní smlouvu nebo jakákoli práva či povinnosti zákazníka vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti Exinda. Společnost Exinda může postoupit poskytování opravárenských služeb třetím stranám.

Rozhodné právo; řešení sporů. Jakýkoli spor, rozpor nebo nárok vyplývající z této Prodejní smlouvy nebo související s ní nebo s jejím porušením, včetně jejího výkladu, plnění nebo ukončení, bude s konečnou platností řešen v rozhodčím řízení. Rozhodčí řízení bude vedeno v angličtině a v souladu s aktuálně platnými pravidly zrychleného rozhodčího řízení WIPO, která bude toto rozhodčí řízení řídit. Rozhodčí řízení, včetně vydání rozhodčího nálezu, se koná v Austinu, Texas, USA. Pro účely tohoto rozhodčího řízení se tato kupní smlouva řídí a vykládá podle texaského práva. Rozhodnutí rozhodců je pro strany této smlouvy závazné a náklady rozhodčího řízení (mimo jiné včetně přiznání poplatků za právní zastoupení vítězné straně) budou uhrazeny podle rozhodnutí rozhodců. Rozhodnutí rozhodců je vykonatelné a může být vydáno jakýmkoli příslušným soudem.

Bez ohledu na cokoli obsaženého v tomto oddíle má kterákoli strana právo zahájit soudní řízení proti druhé straně nebo komukoli, kdo jedná prostřednictvím této druhé strany nebo pod jejím vedením, aby prosadila práva strany, která podala žalobu, vyplývající z této smlouvy, a to prostřednictvím změny smlouvy, zvláštního plnění, soudního příkazu nebo podobného spravedlivého zadostiučinění.

Jakýkoli překlad této smlouvy o prodeji hardwaru do jiného než anglického jazyka se provádí pro místní potřeby a v případě sporu mezi anglickou a jakoukoli jinou než anglickou verzí se použije anglická verze této smlouvy o prodeji.

Poslední aktualizace: Prosinec 15, 2017