SPOLEČNOST KERIO POSKYTUJE TUTO SADU PRO VÝVOJÁŘE SOFTWARU ("SDK" OBSAHUJE NĚKOLIK "KOMPONENT": "KERIO'S API", "SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI" A "PŘÍKLADY POUŽITÍ KÓDU/API" A JEJICH PŘÍPADNÉ OPRAVY CHYB, AKTUALIZACE NEBO NOVÉ VERZE POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ KERIO) ZA ÚČELEM UMOŽNIT SPRÁVCŮM SÍTÍ A VÝVOJÁŘŮM (OZNAČOVANÝM TAKÉ JAKO "VY" A "VAŠE") VYUŽÍVAT SDK K VÝVOJI APLIKACÍ, KTERÉ (I) UMOŽNÍ SPRÁVCŮM LÉPE INTEGROVAT PRODUKTY SPOLEČNOSTI KERIO DO JEJICH INTERNÍCH SÍTÍ A (II) UMOŽNÍ VÝVOJÁŘŮM EFEKTIVNĚ ZAČLENIT PRODUKTY SPOLEČNOSTI KERIO DO NABÍDKY BALÍČKŮ PRODUKTŮ JEJICH SPOLEČNOSTI ("VAŠE PRODUKTY").

NÍŽE UVEDENÁ LICENCE UPRAVUJE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SDK. TYTO PODMÍNKY PŘEDSTAVUJÍ PRÁVNÍ DOHODU MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ KERIO TECHNOLOGIES INC. A JEJÍMI DCEŘINÝMI SPOLEČNOSTMI (DÁLE SPOLEČNĚ JEN "KERIO"). PŘED STISKNUTÍM TLAČÍTKA "SOUHLASÍM" SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM SDK (DÁLE JEN "SMLOUVA"). STISKNUTÍM TLAČÍTKA "SOUHLASÍM" VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD ZASTUPUJETE PRÁVNICKOU OSOBU, POTVRZUJETE, ŽE JSTE OPRÁVNĚNI TAKOVOU OSOBU ZAVAZOVAT. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NESTAHUJTE A NEPOUŽÍVEJTE SDK. STISKNĚTE TLAČÍTKO "ZRUŠIT" A OPUSŤTE TUTO ČÁST WEBU.

PRO NĚKTERÉ SOUČÁSTI SDK MOHOU PLATIT DALŠÍ PODMÍNKY, KTERÉ JSOU DO TÉTO SMLOUVY ZAČLENĚNY FORMOU ODKAZU. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE TYTO DALŠÍ PODMÍNKY DODRŽOVAT. POKUD EXISTUJE ROZPOR MEZI NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI A PODMÍNKAMI ZVEŘEJNĚNÝMI PRO URČITÉ SOUČÁSTI SDK NEBO PRO NĚ PLATNÝMI, ROZHODUJÍCÍ JSOU TYTO PODMÍNKY.

 1. Licence na používání SDK: Omezení.

  1. V souladu s podmínkami této smlouvy vám společnost Kerio uděluje omezenou, nevýhradní, nepřenosnou, bezplatnou a odvolatelnou licenci na používání rozhraní API společnosti Kerio a příkladů použití kódu/API v souladu se související dokumentací a pro výše uvedený účel.

  2. Můžete si vytvořit přiměřený počet kopií kterékoli komponenty, abyste mohli SDK používat k výše uvedenému účelu.

  3. SDK nebo jakoukoli komponentu nesmíte distribuovat, prodávat, pronajímat, půjčovat ani poskytovat sublicence jako samostatný produkt.

  4. Nesmíte upravovat, vytvářet odvozená díla, zpětně analyzovat, zpětně kompilovat nebo rozebírat rozhraní API společnosti Kerio nebo příklady použití kódu/API jiným způsobem, než pro výše uvedený účel. Rovněž souhlasíte s tím, že nebudete přidávat ani odstraňovat žádné programové soubory, které by měnily funkčnost a/nebo vzhled rozhraní API společnosti Kerio nebo příkladů použití kódu/API jinak, než pro výše uvedené zamýšlené účely.

  5. SDK nebudete používat ke spouštění aplikací vyvinutých třetí stranou nebo aplikací, které přistupují k datům, obsahu nebo zdrojům poskytnutým třetí stranou.

  6. Nebudete používat rozhraní API společnosti Kerio nebo příklady použití kódu/API spolu s (i) aplikací nebo programem obsahujícím viry nebo kód, jehož cílem je poškodit nebo škodlivě zasahovat do jakéhokoli systému, dat nebo informací nebo je tajně zachytit či zcizit; (ii) který porušuje jakýkoli zákon nebo nařízení; nebo (iii) který narušuje provoz jakéhokoli produktu společnosti Kerio.

  7. Nesmíte upravovat, distribuovat nebo předávat API společnosti Kerio nebo jakýkoli kód v něm obsažený tak, aby se na takové API, kód nebo jakoukoli aplikaci, na kterou se odkazuje nebo jejíž je součástí, vztahovala vyloučená licence. Vyloučená licence je definována jako licence, která jako podmínku licence, použití, modifikace, distribuce nebo předání vyžaduje, aby (i) kód byl zveřejněn nebo distribuován ve formě zdrojového kódu; (ii) ostatní měli právo jej upravovat nebo vytvářet z něj odvozená díla; nebo (iii) aby se stal bezplatně redistribuovatelným.

  8. Berete na vědomí, že kód poskytovaný společností Kerio, včetně poskytovaných technologií třetích stran, může mít vlastní licence nebo podmínky použití, které mohou, ale nemusí být zpřístupněny, ale které se na vás vztahují, pokud takový SDK používáte.

 2. Práva duševního vlastnictví.

  1. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že si společnost Kerio a její dodavatelé ponechávají veškerá zákonná práva, vlastnické právo a zájmy (mimo jiné včetně patentových práv, autorských práv, práv k ochranným známkám, obchodních tajemství a morálních práv), které se vztahují na veškeré duševní vlastnictví obsažené v SDK. Všechna práva jsou vyhrazena. V souladu s tím souhlasíte, že nebudete uplatňovat žádná práva duševního vlastnictví související s SDK vůči společnosti Kerio nebo jejím dodavatelům.

  2. Je výslovně zakázáno používat ochrannou známku a obchodní název společnosti Kerio a názvy produktů Kerio jakýmkoli způsobem a kdekoli (mimo jiné včetně použití v obchodních názvech nebo názvech firem, názvech domén nebo názvech produktů) bez předchozího povolení společnosti Kerio.

  3. K vašim produktům musíte připojit oznámení o autorských a jiných vlastnických právech společnosti Kerio.

  4. Společnost Kerio může podle vlastního uvážení a bez omezení použít jakoukoli zpětnou vazbu, návrhy a nápady ("zpětná vazba"), které jí poskytnete, v budoucích úpravách SDK. Tímto udělujete společnosti Kerio trvalou, celosvětovou, plně převoditelnou, neodvolatelnou a bezplatnou licenci k používání, reprodukci, úpravám, vytváření odvozených děl, distribuci a zobrazování zpětné vazby jakýmkoli způsobem a pro jakýkoli účel.

 3. Důvěrnost.

  Souhlasíte s tím, že SDK je důvěrnou a chráněnou informací společnosti Kerio ("důvěrné informace"). V rámci svých činností souvisejících s touto smlouvou můžete společnosti Kerio poskytnout Důvěrné informace. Důvěrné informace nezahrnují informace, (i) které jsou nebo se stanou veřejně známými nebo které některá ze stran obdržela bez porušení jakéhokoli závazku mlčenlivosti; (ii) které přijímající strana může doložit, že byly vyvinuty nezávisle bez použití nebo přístupu k Důvěrným informacím; nebo (iii) které přijímající strana může doložit, že byly známy již před obdržením Důvěrných informací. Obě strany se zavazují, že (i) budou Důvěrné informace používat pouze v souvislosti s plněním svých práv a povinností podle této smlouvy; (ii) budou Důvěrné informace přísně důvěrné a budou s nimi nakládat a chránit je s náležitou péčí, která bude odpovídat jejich vlastní ochraně důvěrných informací, avšak nebude nižší než přiměřená péče, (iii) nebudou Důvěrné informace zveřejňovat ani sdělovat, s výjimkou sdělení zaměstnancům a subdodavatelům, kteří je v dobré víře potřebují znát. Obě strany souhlasí s tím, že jakékoli neoprávněné zveřejnění Důvěrných informací by způsobilo nenapravitelnou škodu a že v případě jakéhokoli porušení nebo hrozby porušení výše uvedených povinností týkajících se důvěrnosti je strana vlastnící Důvěrné informace oprávněna získat kromě jakéhokoli jiného prostředku nápravy i spravedlivé odškodnění.

 4. Žádná podpora ani údržba softwaru Kerio.

  Společnost Kerio může, ale není povinna poskytovat aktualizace, opravovat chyby nebo omyly, ani řešit jakékoli jiné problémy, na které můžete upozornit v souvislosti s kvalitou nebo výkonem jakékoli součásti SDK.

 5. Ukončení.

  Vaše práva vyplývající z této smlouvy může společnost Kerio ukončit okamžitě a bez předchozího upozornění, pokud nedodržíte jakoukoli podmínku této smlouvy. Po takovém ukončení vaše licence na SDK okamžitě zanikne a vy musíte okamžitě přestat SDK používat a zničit všechny úplné i částečné kopie SDK, které máte v držení nebo pod kontrolou. Vy i společnost Kerio můžete tuto smlouvu kdykoli vypovědět z jakéhokoli důvodu s výpovědní lhůtou nejméně devadesát (90) dnů.

 6. Odmítnutí odpovědnosti za vady.

  SPOLEČNOST KERIO SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, TÝKAJÍCÍCH SE POUŽÍVÁNÍ SDK, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK VLASTNICTVÍ, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV NEBO ZÁRUK, ŽE SDK BUDE PŘESNÁ, BEZ CHYB NEBO ZÁVAD, BEZ VIRŮ NEBO KONTAMINACE, NEPŘERUŠOVANÁ NEBO ŽE JAKÉKOLI ZÁVADY BUDOU OPRAVENY. SDK JE POSKYTOVÁNA "TAK, JAK JE". PŘEBÍRÁTE VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S POUŽÍVÁNÍM SDK. VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM VŮČI SPOLEČNOSTI KERIO V PŘÍPADĚ NESPOKOJENOSTI S SDK NEBO V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ SDK JE PŘESTAT TUTO SDK POUŽÍVAT. TOTO OMEZENÍ NÁPRAVY JE SOUČÁSTÍ DOHODY MEZI STRANAMI.

 7. Omezení odpovědnosti.

  1. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDETE PODNIKAT ŽÁDNÉ PRÁVNÍ KROKY ANI VZNÁŠET ŽÁDNÉ NÁROKY VŮČI SPOLEČNOSTI KERIO ANI ŽÁDNÉMU Z JEJÍCH DODAVATELŮ V SOUVISLOSTI S SDK A/NEBO JEJÍM POUŽÍVÁNÍM. DÁLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDETE PODPOROVAT ŽÁDNÉ TAKOVÉ KROKY NEBO NÁROKY ZE STRANY SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ MOHOU OBDRŽET SDK NEBO JEJÍ SOUČÁSTI JAKO SOUČÁST SVÝCH PRODUKTŮ.

  2. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZA JAKÉKOLI POUŽITÍ NEBO ŠÍŘENÍ SDK NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST A NESETE VLASTNÍ RIZIKO. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST KERIO NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TAKOVÉ POUŽITÍ NEBO ŠÍŘENÍ. JAKO TAKOVÁ, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JE TO ZAKÁZÁNO ZÁKONEM, VÁM SPOLEČNOST KERIO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, A TO NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI PRÁVNÍ TEORIE, VČETNĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, EXEMPLÁRNÍCH, NÁHODNÝCH NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÝCH ŠKOD, AŤ UŽ SE TÝKAJÍ PŘERUŠENÍ ČINNOSTI/PŘERUŠENÍ PRÁCE, UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DAT, SELHÁNÍ NEBO PORUCHY POČÍTAČE NEBO JINÝCH ŠKOD. A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST KERIO BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. POKUD SE BEZ OHLEDU NA OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY ZJISTÍ, ŽE VÁM SPOLEČNOST KERIO ODPOVÍDÁ ZA JAKOUKOLI ŠKODU NEBO ZTRÁTU, KTERÁ VZNIKLA V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SDK NEBO S NÍM JAKKOLI SOUVISÍ, BUDE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI KERIO OMEZENA NA NEJVYŠŠÍ MÍRU POVOLENOU ZÁKONEM.

 8. Náhrada škody.

  SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST KERIO, JEJÍ ŘEDITELE, VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A ZAMĚSTNANCE PLNĚ ODŠKODNÍTE A OCHRÁNÍTE PŘED JAKÝMIKOLIV NÁROKY, VČETNĚ NÁROKŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ." POPLATKŮ, KTERÉ SE TÝKAJÍ (I) VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SDK, (II) JAKÉKOLI APLIKACE, KTEROU NA JEJÍM ZÁKLADĚ VYVINETE, (III) JAKÉHOKOLI NÁROKU NA PORUŠENÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, KTERÝ VZNIKNE V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SDK A JAKÉKOLI APLIKACE NA JEJÍM ZÁKLADĚ VYVINUTÉ, A/NEBO (IV) VAŠEHO PORUŠENÍ TÉTO SMLOUVY.

 9. Kontrola vývozu.

  Prodej a/nebo distribuce jakékoli součásti SDK může podléhat vývozním a/nebo obchodním zákonům a předpisům USA nebo jiných zemí. Omezení USA, s jejichž dodržováním souhlasíte, jsou uvedena na webových stránkách Ministerstva obchodu USA na adrese www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm.

 10. Oznámení.

  Společnost Kerio vám může zaslat oznámení týkající se této smlouvy zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu na portálu Developer Zone Portal nebo zasláním dopisu poštou na kontaktní adresu uvedenou ve vašem účtu. Oznámení nabývají účinnosti okamžitě po jejich doručení společností Kerio.

 11. Práva vlády Spojených států.

  SDK je "komerčním počítačovým softwarem", jak je tento pojem definován v americkém federálním předpisu o akvizicích ("FAR") 2.10(a). SDK byl vyvinut výhradně na soukromé náklady a žádná jeho část nebyla poprvé vytvořena v rámci plnění státní zakázky. Pokud je SDK dodáván pro použití ministerstvem obrany, je dodáván podle podmínek této dohody a buď (i) v souladu s DFARS 227.7202-1(a) a 227.7202-3(a), nebo (ii) s omezenými právy v souladu s DFARS 252-227-7013 (c)(l)(ii)(OCT 1988), podle toho, co je relevantní. Pokud je SDK dodáván pro použití federální agenturou USA jinou než ministerstvem obrany USA, je SDK počítačovým softwarem s omezeným právem dodávaným podle podmínek této dohody a (i) FAR 12.212(a); (ii) FAR 52.227-19; nebo (iii) FAR 52.227-14(ALT III), podle toho, co je použitelné. Dodavatelem/výrobcem je společnost Kerio Technologies, Inc., 111 West Saint John St., Ste. 1100, San Jose, CA 95113.

 12. Rozhodné právo.

  Tato smlouva se řídí právem státu Kalifornie, USA.Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností řešeny v rozhodčím řízení v okrese Santa Clara, Kalifornie, podle pravidel rozhodčího řízení Americké rozhodčí asociace jedním rozhodcem jmenovaným v souladu s uvedenými pravidly. Jazykem rozhodčího řízení je angličtina. Strany tímto potvrzují, že jazykem této dohody je angličtina a že původní anglická verze této dohody je jedinou směrodatnou verzí této dohody.

 13. Různé.

  1. Žádné zpoždění nebo nečinnost podle této smlouvy nepředstavuje zřeknutí se práva, pokud není výslovně vyjádřeno písemně a podepsáno řádně oprávněným zástupcem společnosti Kerio, a žádné jednotlivé zřeknutí se práva nepředstavuje trvalé nebo následné zřeknutí se práva.

  2. Pokud bude některé ustanovení shledáno nevymahatelným nebo neplatným, bude toto ustanovení omezeno nebo odstraněno v minimálním nezbytném rozsahu tak, aby tato smlouva jinak zůstala plně platná a vymahatelná.

  3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami ohledně vašeho používání SDK.

 14. Změny v této smlouvě.

  1. Společnost Kerio má právo kdykoli jednostranně změnit nebo doplnit podmínky této smlouvy na základě oznámení jakýmkoli způsobem, který společnost Kerio podle svého uvážení považuje za přiměřený, včetně zaslání e-mailového oznámení, zveřejnění Kerio Channel Alert nebo prostého odkazu na zveřejněnou, nově revidovanou verzi smlouvy na svých webových stránkách Developer Zone Portal. Je vaší povinností seznámit se s její nejaktuálnější verzí. Pokračováním v používání SDK po takových úpravách souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit.

  2. Oddíly Důvěrné informace, Odmítnutí záruky, Omezení odpovědnosti a Odškodnění uvedené v této Smlouvě zůstávají v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti této Smlouvy.