UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ DOHODU. POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU DODANÉHO S TOUTO SMLOUVOU (DÁLE JEN "SOFTWARE") ZNAMENÁ, ŽE SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NEPRODLENĚ VRAŤTE CELÝ SOFTWAROVÝ BALÍČEK (A VŠECHNA DALŠÍ ZAŘÍZENÍ DODANÁ S TÍMTO BALÍČKEM) PRODEJCI, U KTERÉHO JSTE TENTO PRODUKT ZÍSKALI, A POŽADUJTE VRÁCENÍ PENĚZ V PLNÉ VÝŠI. POKUD MÁTE JAKÉKOLI OTÁZKY K TÉTO SMLOUVĚ, KONTAKTUJTE společnost GFI USA, LLC, 2028 E BEN WHITE BLVD, SUITE 240-2650 AUSTIN, TX 78741 NEBO e-mailem: LEGAL@GFI.COM.

  1. UDĚLENÍ LICENCE: SOFTWARE je licencován, nikoli prodáván. Po platném zakoupení licence k SOFTWARU, a pokud není v přiloženém licenčním shrnutí, faktuře nebo jiných dokumentech prokazujících zakoupení licence k softwaru uvedeno jinak, vám společnost Exinda Networks Pty Ltd. ("EXINDA") uděluje nevýhradní, nepřenosnou licenci k používání SOFTWARU po dobu předplatného na serverech připojených k maximálnímu počtu uživatelských počítačů, který nepřesahuje počet uživatelských počítačů uvedený v balení přiloženém k SOFTWARU nebo v případných doplňkových smlouvách. Tato licence na používání SOFTWARU je podmíněna dodržováním podmínek této smlouvy. Souhlasíte s tím, že SOFTWARE budete kompilovat do strojově čitelné nebo tištěné podoby pouze v rozsahu nezbytném pro jeho použití v souladu s touto licencí nebo pro účely zálohování na podporu používání SOFTWARU. Tato licence platí až do jejího ukončení. Můžete ji kdykoli ukončit zničením SOFTWARU spolu se všemi kopiemi SOFTWARU. Společnost EXINDA má možnost tuto smlouvu vypovědět, pokud nedodržíte jakoukoli podmínku této smlouvy. Souhlasíte s tím, že po takovém ukončení smlouvy zničíte SOFTWARE spolu se všemi kopiemi SOFTWARU.

  2. REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ. Nesmíte provádět zpětné inženýrství, dekompilovat, upravovat nebo rozebírat SOFTWARE jako celek nebo jeho část.

  3. AUTORSKÁ PRÁVA: Veškerá vlastnická a autorská práva k SOFTWARU a doprovodným tištěným materiálům vlastní společnost EXINDA. SOFTWARE je chráněn zákony o autorských právech a ustanoveními mezinárodních smluv. SOFTWARE je chráněn autorskými právy (c) 2002 Exinda Networks Pty Ltd., všechna práva vyhrazena. Software zůstává po celou dobu výhradním vlastnictvím společnosti EXINDA..

  4. OMEZENÁ ZÁRUKA: EXINDA zaručuje, že po dobu třiceti (30) dnů od data odeslání od společnosti EXINDA: (i) SOFTWARE bude bez vad zpracování při běžném používání a (ii) software bude v podstatě odpovídat jeho zveřejněným specifikacím. S výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě je SOFTWARE poskytován TAK, JAK JE. Společnost EXINDA ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně, mimo jiné, škod za ušlý zisk, přerušení provozu, ztrátu obchodních informací nebo jakoukoli jinou majetkovou újmu) vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat tento SOFTWARE, a to ani v případě, že společnost EXINDA byla na možnost vzniku takových škod upozorněna. Protože některé státy/jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.

  5. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. EXINDA NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE JE BEZCHYBNÝ. S VÝJIMKOU "OMEZENÉ ZÁRUKY" V ODDÍLE 4 ("OMEZENÁ ZÁRUKA") SE SPOLEČNOST EXINDA ZŘÍKÁ VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE SOFTWARU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH. VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ.

  6. ROZVAHA: V případě neplatnosti jakéhokoli ustanovení této licence se strany dohodly, že tato neplatnost nebude mít vliv na platnost zbývajících částí této licence.

  7. PLATNÉ PRÁVO. Tato licence se řídí zákony státu New York. V případě jakéhokoli sporu vyplývajícího z této smlouvy strany souhlasí s tím, že se podřídí jurisdikci soudů státu New York..

  8. CELOU SMLOUVU: Toto je úplná dohoda mezi vámi a společností EXINDA, která nahrazuje jakoukoli předchozí dohodu nebo ujednání, ať už písemné nebo ústní, týkající se předmětu této licence..