Prodloužená záruka na hardware Exinda

Tato prodloužená záruka na hardware (dále jen "prodloužená záruka") je uzavřena mezi společností Exinda, Inc., jejími přidruženými společnostmi, dceřinými společnostmi nebo poskytovateli licence (dále jen "Exinda") a vámi, kupujícím prodloužené záruky (dále jen "zákazník"; Exinda a zákazník jsou zde označováni jednotlivě jako "strana" a společně jako "strany").

Termín. Krytí zákazníka v rámci této prodloužené záruky začíná dnem, kdy je zákazníkovi dodán produkt hardwarového zařízení Exinda (dále jen "hardware") (dále jen "datum dodání"), a končí tři (3) roky od tohoto data (dále jen "doba prodloužené záruky"). Zde poskytované krytí se překrývá s omezeným záručním krytím uvedeným ve smlouvě o prodeji hardwaru, kterou jste sjednali se společností Exinda ("Smlouva o prodeji hardwaru").

Platba; kupní cena a související poplatky. Tato prodloužená záruka musí být zakoupena do třiceti (30) dnů od data dodání. Platba musí být provedena v plné výši v okamžiku nákupu, jinak nebude prodloužená záruka poskytnuta. Zákazník je rovněž odpovědný za veškeré daně spojené s tímto nákupem.

Rozsah krytí. V rámci této prodloužené záruky poskytuje společnost Exinda záruku na hardware proti vadám materiálu a zpracování při běžném používání (dále jen "záruka") po dobu tří (3) let, jak je uvedeno výše, za podmínky, že prodloužená záruka byla zcela zaplacena. Pokud místní zákony nestanoví jinak, doba prodloužené záruky nezačíná běžet znovu, pokud zákazník obdrží náhradní přístroj a/nebo náhradní software během procesu autorizace vrácení zboží. Tato Prodloužená záruka se vztahuje pouze na jeden zakoupený výrobek.

Jak je uvedeno ve smlouvě o prodeji hardwaru, společnost Exinda se zříká všech ostatních záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo proti skrytým či skrytým vadám. Odpovědnost společnosti Exinda za nároky z rozšířené záruky je omezena na opravu nebo výměnu. Společnost Exinda si vyhrazuje právo tuto prodlouženou záruku kdykoli změnit, a to podle vlastního uvážení a po upozornění zákazníka.

Společnost Exinda nezaručuje, že Hardware nebo jakékoli sítě či systémy chráněné Hardwarem budou bez zranitelnosti, průniku, útoku nebo jiného poškození. Společnost Exinda nezaručuje, že provoz Hardwaru bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Exinda neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů týkajících se používání Hardwaru. Tato prodloužená záruka se nevztahuje: (a) na spotřební díly, jako jsou baterie, pokud k poškození nedošlo v důsledku vady materiálu nebo zpracování; (b) na kosmetická poškození, včetně, ale nikoliv výlučně, škrábanců, promáčklin a poškozených plastů na portech; (c) na poškození způsobená nehodou, zneužitím, nesprávným používáním, zanedbáním nebo zanedbáním řádné údržby (mimo jiné včetně poškození vodou a/nebo kondenzací nebo nesprávnou teplotou během skladování) nebo nesprávnou instalací; (d) na poškození způsobené elektrickými poruchami nebo zásahem vyšší moci, mimo jiné včetně občanských nepokojů, války, povodní, požáru, hlodavců nebo hmyzu; (e) v případě, že z Hardwaru byla odstraněna sériová čísla výrobce; a (f) na poškození způsobené během přepravy (v důsledku nesprávného balení Zákazníkem) od Zákazníka ke společnosti Exinda v případě vrácení Hardwaru k opravě.

Technická podpora a opravy. Pro získání technické podpory nebo opravu Hardwaru by měl Zákazník postupovat podle postupů uvedených v oddílech "Technická podpora" a "Oprava" Smlouvy o prodeji Hardwaru. Podmínky těchto oddílů zůstávají v platnosti a jsou do tohoto dokumentu začleněny formou odkazu. Aktuální kopii Smlouvy o prodeji hardwaru společnosti Exinda a kontaktní informace společnosti Exinda lze nalézt na adrese https://www.exinda.com/legal (nebo na jakýchkoli nástupnických či souvisejících místech určených společností Exinda), v aktuálním znění.

Omezení odpovědnosti. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy společnost Exinda neodpovídá za žádnou částku přesahující celkovou částku v dolarech, kterou zákazník zaplatil za nákup této prodloužené záruky, pokud se zjistí, že porušil tuto prodlouženou záruku. S výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu a v rozsahu povoleném zákonem společnost Exinda neodpovídá za nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku porušení této Prodloužené záruky, mimo jiné včetně ztráty používání; ztráty příjmů; ztráty skutečného nebo očekávaného zisku (včetně ztráty zisku ze smluv); ztráty použití peněz; ztráty očekávaných úspor; ztráty podnikání; ztrátu příležitostí; ztrátu dobrého jména; ztrátu pověsti; ztrátu, poškození nebo poškození dat nebo softwarových programů; nebo jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu způsobenou jakýmkoli způsobem, včetně výměny zařízení a majetku, jakýchkoli nákladů na obnovu, programování nebo reprodukci jakéhokoli programu nebo dat uložených nebo používaných s hardwarem a jakéhokoli selhání zachování důvěrnosti dat uložených v produktu. Výše uvedené omezení se nevztahuje na nároky v případě úmrtí nebo újmy na zdraví, ani na zákonnou odpovědnost za úmyslné a hrubě nedbalé jednání a/nebo opomenutí.

PRO ZÁKAZNÍKY V JURISDIKCÍCH, KTERÉ SE ŘÍDÍ ZÁKONY NEBO PŘEDPISY NA OCHRANU SPOTŘEBITELE, JSOU VÝHODY POSKYTOVANÉ TOUTO PRODLOUŽENOU ZÁRUKOU DOPLŇKEM VŠECH PRÁV A OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH TĚMITO ZÁKONY A PŘEDPISY. V ROZSAHU, V JAKÉM MŮŽE BÝT ODPOVĚDNOST PODLE TAKOVÝCH ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ OMEZENA, JE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EXINDA OMEZENA PODLE JEJÍHO UVÁŽENÍ NA VÝMĚNU NEBO OPRAVU HARDWARU. NĚKTERÉ STÁTY NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEMUSÍ PLATIT.

Ukončení. Zákazník může tuto prodlouženou záruku ukončit do třiceti (30) dnů od data dodání. Společnost Exinda může tuto prodlouženou záruku ukončit s okamžitou platností v případě podvodu nebo uvedení nepravdivých údajů ze strany zákazníka a v takových případech nebude poskytnuta žádná náhrada.

Celá dohoda. Tato Prodloužená záruka a Smlouva o prodeji hardwaru představují úplné ujednání stran ohledně záručního krytí hardwaru společností Exinda a nahrazují všechny předchozí nabídky, dohody, ujednání, jednání a ujednání, ať už písemná nebo ústní, mezi stranami týkající se tohoto předmětu. Kromě toho, pro přehlednost, záruční krytí poskytované v rámci této Prodloužené záruky zahrnuje a rozšiřuje omezené záruční krytí poskytované podle Smlouvy o prodeji hardwaru. V rozsahu, v jakém jsou tato dvě krytí v rozporu, je rozhodující krytí poskytované podle tohoto dokumentu. V opačném případě zůstává v platnosti Smlouva o prodeji hardwaru.

Oddělitelnost; postoupení. Pokud bude některé ustanovení této Prodloužené záruky z jakéhokoli důvodu shledáno nevymahatelným, nebude tím dotčena ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek. Zákazník nesmí postoupit, delegovat ani jinak převést (ze zákona ani jinak) tuto Rozšířenou záruku ani žádná práva či povinnosti z ní vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti Exinda. Společnost Exinda může postoupit poskytování opravárenských služeb třetím stranám.

Rozhodné právo; řešení sporů. Jakýkoli spor, rozpor nebo nárok vyplývající z této prodloužené záruky nebo související s ní nebo s jejím porušením, včetně jejího výkladu, plnění nebo ukončení, bude s konečnou platností řešen v rozhodčím řízení. Rozhodčí řízení bude vedeno v angličtině a v souladu s aktuálně platnými pravidly zrychleného rozhodčího řízení WIPO, která bude toto rozhodčí řízení řídit. Rozhodčí řízení, včetně vydání rozhodčího nálezu, se koná v Austinu, Texas, USA. Pro účely tohoto rozhodčího řízení se tato prodloužená záruka řídí texaským právem a vykládá se podle něj. Rozhodnutí rozhodců je pro strany této smlouvy závazné a náklady rozhodčího řízení (včetně, ale bez omezení, přiznání odměny právníkovi vítězné strany) budou uhrazeny podle rozhodnutí rozhodců. Rozhodnutí rozhodců je vykonatelné a může být vydáno jakýmkoli příslušným soudem.

Bez ohledu na cokoli obsaženého v tomto oddíle má kterákoli strana právo zahájit soudní řízení proti druhé straně nebo komukoli, kdo jedná prostřednictvím této druhé strany nebo pod jejím vedením, aby prosadila práva strany, která podala žalobu, vyplývající z této smlouvy, a to prostřednictvím změny smlouvy, zvláštního plnění, soudního příkazu nebo podobného spravedlivého zadostiučinění.

Jakýkoli neanglický překlad této rozšířené záruky je proveden pro místní potřeby a v případě sporu mezi anglickou a neanglickou verzí je rozhodující anglická verze této rozšířené záruky.

Poslední aktualizace: Prosinec 15, 2017